Virkasuhteen täyttäminen, Herttoniemenrannan ala-aste, sivutoiminen tuntiopettaja, oman äidinkielen opetus (urdu), KASKO-01-204-24

HEL 2024-008445
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun sijoitetun sivutoimisen tuntiopettajan, oman äidinkielen opetus (urdu) määräaikaiseen tehtävään ottaminen, työavain KASKO-01-204-24

Rehtori

Päätös

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun rehtori päätti valita sivutoimisen tuntiopettajan, oman äidinkielen opetus (urdu) määräaikaiseen virkaan ********** ajalle 13.8.2024- 28.5.2025.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Sivutoimisen tuntiopettajan, oman äidinkielen opetus (urdu) määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 05.04.2024-19.04.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan sivutoimisen tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä ovat oman äidinkielenopettajan tehtävät Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Oman äidinkielen tuntiopettajan kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa neljä (4) henkilöä. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut kenelläkään hakijoista.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksi (2) hakijaa. Haastattelun suoritti 29.4.2024. rehtori **********

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Varasijalle valitaan **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 13.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna-Kaisa Kolu, rehtori, puhelin: 09 310 82601

anna-kaisa.kolu@hel.fi

Päättäjä

Anna-Kaisa Kolu
rehtori