Virkasuhteen täyttäminen, Laakson psykoosipoliklinikka, psykoosipalvelujen, sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-268-24

HEL 2024-008502
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Psykoosipalvelujen Laakson psykoosipoliklinikka, työavain SOTEPE-02-268-24

Psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 024596, toimintayksikkö 396220, työpiste 500170) 9.9.2024 lukien 3988,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.5.2024.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Psykoosipalvelujen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalisen tilanteen arvioinnit ja kartoitukset, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuoltolain edellyttämät tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöhön.

Eduksi tehtävän hoidossa katsotaan kokemus psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä sekä aikuissosiaalityön tehtävistä.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.5.-21.5. 2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi (6) hakija, joista kahdella oli tehtävän edellyttämä kelpoisuus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin ********** ja **********

**********

********** ja ********** ********** suorittivat ********** haastattelun 22.5.2024 ja ********** haastattelun 30.5.2024.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella molemmat hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot. Heillä on tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyvät vuorovaikutustaidot, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöhön. Heillä on myös kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä sekä psykiatrisessa työssä että aikuissosiaalityön tehtävistä. ********** eduksi lasketaan kuitenkin pidempi kokemus psykiatrian sosiaalityöstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on paremmat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Laakson psykoosipoliklinikalla.

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisu Maunuksela, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 09 310 62462

kaisu.maunuksela@hel.fi

Päättäjä

Kaisu Maunuksela
psykososiaalisen työn päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.