Virkasuhteen täyttäminen, Latokartanon peruskoulu, luokanopettaja, KASKO-01-660-24

HEL 2024-008628
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Latokartanon peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-660-24

Apulaisrehtori

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti valita luokanopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinumero 002976) ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 5.8.2024 ja päättyy 31.5.2025.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava lukumäärä 5 kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 002976) on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.5.2024-23.5.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Latokartanon peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (5.3.2024, § 27) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää virka-apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Latokartanon peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli kahdella hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Haastatteluun kutsuttiin hakijat, jotka soveltuvan työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi osoittivat hakemuksessaan soveltuvuutta, motivaatiota ja innokkuutta alkuopettajuuteen ja yhteisopettajuuteen. Kaikki haastatteluun kutsutut osallistuivat haastatteluun.

Haastattelun suorittivat ajalla 30.5.2024-31.5.2024 kaksi virka-apulaisrehtoria.

**********

**********

**********

**********

Tässä haettavana olevassa luokanopettajan tehtävässä korostuu taito opettaa alkuopetuksessa, sekä kyky ja halu yhteistyöhön ja yhteisopettajuuteen. Yhteistyötaidoilta vaaditaan paljon, sillä työparityöskentely on Latokartanon peruskoulun pedagoginen toimintatapa.

Virka-apulaisrehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha-Matti Saario, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 86080

juha-matti.saario@hel.fi

Päättäjä

Juha-Matti Saario
apulaisrehtori