Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 13.6.2024 8:45.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 12.6.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Kerttulinkuja 1 ja Laivalahdenkaari 16, 00810 Helsinki.  Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 21.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut