Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2016-006591
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 100 §

Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:

TA-alakohta
Euroa
8 03 02 05 Pasila
2 100 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohdasta
Euroa
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti
-1 100 000
8 03 02 03 Kalasatama
-200 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta
-770 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio
-830 000
8 03 02 07 Kruunusillat
-1 000 000
Siirretään alakohtaan
 
8 03 02 02 Länsisatama
+2 900 000
8 03 02 05 Pasila
+1 000 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:

TA-alakohdasta
Euroa
8 04 02 03 Kalasataman puistot
-55 000
Siirretään alakohtaan
 
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet
+15 000
8 04 02 05 Pasilan puistot               
+40 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Määrärahan myöntäminen ja siirtäminen talousarviokohdassa Projektialueiden kadut

Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön 68,425 milj. euroa ja 17.12.2018 yhteensä 9,3 milj. euroa. Lisäksi Khs on myöntänyt toimialalle vuoden 2017 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä 8,93 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta, koska katurakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräillä projektialueilla suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina muilta projektialueilta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, 2,1 milj. euroa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja 3,9 milj. euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.

Määrärahan myöntäminen talousarviokohdassa Projektialueiden esirakentaminen

Talousarvion 2018 alakohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen määräraha 56,363 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentamiseen on varattu 18,507 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 13,097 milj. euroa (Khs 16.4). Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentamiseen on varattu 3,255 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 1,5 milj. euroa (Khs 19.11) Lisäksi toimialalla oli käytettävissä ylitysoikeutena vuodelta 2017 käyttämättä jääneitä määrärahoja Länsisatamaan 0,954 milj. euroa ja Pasilaan 0,5 milj. euroa.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentamismäärärahalla on tehty arvioitua enemmän mm. alueen pudotustiivistystä sekä Hyväntoivonpuiston esirakentamistoimenpiteitä. Länsisataman esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 17,80 milj. euroa ja kohteelle myönnettyä määrärahaa on 13,097 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 4,70 milj. euroa.

8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahalla on toteutettu Ratapihakortteleiden esirakentamista ja siirretty Metsäläntien voimajohtolinjaa. Toteutuneet kustannukset ovat 3,05 milj. euroa ja myönnettyä määrärahaa on 2,00 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 1,05 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja 5,75 milj. euroa edellä esitetyn mukaisesti.

Määrärahasiirto talousarviokohdassa Projektialueiden puistot

Talousarvion 2018 alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot määräraha yhteensä 5,095 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön Kalasataman puistoihin ylitysoikeuden 0,2 milj. euroa ja 17.12.2018 kohteelle talousarviossa varatun määrärahan 0,357 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön talousarviossa kohteille osoitetut määrärahat Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet 0,255 milj. euroa ja Pasilan puistot 0,257 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet eräiden projektialueiden määrärahajaosta, koska puistorakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräällä projektialueella suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina yhdeltä projektialueelta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus päättää siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, määrärahoja 55 000 euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.

Stäng

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 213

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 
13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

2. Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen
3. Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.