Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vuosaaren biolämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004866
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helen Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien Vuosaaren biolämpökeskusta, Vuosaaren kivihiilen varmuusvarastoa sekä Vuosaaren pohjatuhkan välivarastointikenttää

Miljödirektör

Päätös

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helen Oy:n ympäristölupahakemuksesta, diaarinumerot ESAVI/2015/2018, ESAVI/2350/2018 ja ESAVI/2351/2018.

Päätös

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta lausuntoa Helen Oy:n Vuosaaren biolämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Uusi lämpökeskus sijoittuu Helen Oy:n Vuosaaren voimalaitoksen pohjoispuolelle. Lämpökeskuksen yhteyteen sijoitetaan energiapuun varastointialue, jossa voidaan myös hakettaa puuperäisiä polttoaineita. Lisäksi haetaan lupaa pohjatuhkan välivarastointikentän ja kivihiilen varmuusvaraston toiminnan muuttamiselle. Mikäli lämpökeskus toteutetaan, otetaan se käyttöön aikaisintaan vuonna 2021.

Kaupunkiympäristötoimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöjohtaja, jolle kunnan sekä ympäristönsuojelu - että terveydensuojeluviranomaiselle kuuluvien yhteyslausuntojen antaminen on delegoitu (kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.5.2017) toteaa ympäristöpahakemuksesta seuraavaa:

Käytettävät polttoaineet

Kattilan pääpolttoaineena käytetään metsähaketta. Lisäksi laitoksella voidaan polttaa esim. kierrätyspuuta. Uusiutuvien energialähteiden käyttö lämmöntuotannossa tukee kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja siksi hanke on ympäristöpalveluiden mielestä kannatettava. Biopolttoaineena ei tule kuitenkaan sallia muita polttoaineita kuin mitä hakemuksen jäteluettelossa on esitetty (kpl 7.1).

Vesistövaikutukset

Ympäristölupahakemuksen tiedoista ei saa riittävän kattavaa kuvaa laitoksen ja laitosalueen (ml. polttoaineen varastointialue) aiheuttamista vaikutuksista mereen. Päästöillä ei saa vaarantaa Kymijoen-Suomenlahden alueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteita.

Lauhdevesien laatu ei ole selvillä etukäteen, joten hakemuksessa on esitetty LCP-BREFin (BAT 15) päästötasoja. Muiden aineiden osalta pitoisuudet on arvioitu muista vastaavista laitoksista saatavilla olevien tietojen perusteella. Lauhdevesien esikäsittelystä ennen mereen johtamista ei hakemuksessa ole riittävää tietoa. Käsittelystä tulee määrätä luvassa, jotta haitallisia vesistövaikutuksia saadaan vähennettyä. Poistettavien lauhdevesien laatua, määrää ja lämpötilaa laitoksella on tarkkailtava asianmukaisesti.

Hakemuksen mukaan lämpökeskuksen lattiavedet johdetaan ”joko viemäriin tai mereen” (avoimeksi jää tarkoitetaanko viemärillä jätevesi- vai sadevesiviemäriä). Hakemuksen mukaan lämpökeskusalueen sadevedet johdetaan öljynerotuksen kautta hulevesiviemäriin tai mereen. Myös kunnossapidon jätevesiä johdetaan mereen. Näiden vesien laadusta ja määrästä ei hakemuksessa ole tarkempaa tietoa. Mereen johdettavien vesien määrää ja laatua tulee tarkkailla.

Hakemuksessa mainitaan, että mereen johdettavat vedet käsitellään öljynerottimella. Erottimen öljynpoistotehosta ei kuitenkaan ole mainintaa.

Laitosalueen sadevesiviemäröinnin tulee olla suunniteltu niin, että sen voi tarvittavilta osin sulkea onnettomuustilanteessa. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä tulee toimittaa tarvittaville viranomaisille tiedoksi, mukaan lukien Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

Meluvaikutukset

Meluselvityksessä on tarkasteltu uuden voimalaitoksen melupäästöjä yhdessä laitosalueen muiden voimaloiden melupäästöjen kanssa. Selvityksen perusteella toiminnasta aiheutuvat melutasot eivät ylitä ympäristömelulle annettuja ohjearvoja (VNp 993/1992). Laitoksen toiminnan alkaessa kaikki melulähteet on vielä tarkastettava ympäristömelumittauksin. Tarvittaessa IV-laitteisiin tulee asentaa äänenvaimentimet.

Erityistä tarkkuutta on noudatettava energiapuuvarastoalueen meluntorjunnassa. Lähimmät asunnot energiapuuvarastoalueeseen nähden sijaitsevat noin 300 metrin päässä, jolloin on mahdollista, että mm. purku- ja peruutusäänet saattavat kuulua sinne. Iskumaiset kolahdukset lisäävät melun häiritsevyyttä. Ympäristöpalvelut katsoo, että energiapuuvarastoalue voi olla toiminnassa vain päiväsaikaan (7-22), ja ainoastaan poikkeustapauksissa voitaisiin energiapuuta kuljettaa, hakettaa ja vastaanottaa öisin. Näistä poikkeustapauksista tulisi ennakkoon sopia ja ilmoittaa valvovalle viranomaiselle. Haketuslaitteiston ympärille on meluselvityksessä ehdotetun mukaisesti rakennettava suojarakennelma ja laitteiston syöttöaukko sijoitettava poispäin asutuksesta.

Vaikutukset ilmanlaatuun

Hakemuksen liitteenä olevan ilmanlaatuselvityksen mukaan suunnitelmien mukainen toiminta ei aiheuta ilmanlaadulle asetettujen ohje- tai raja-arvojen ylityksiä. Toiminnan aikaisesta ilmanlaadun tarkkailusta ei ole hakemuksessa esitetty tarkempaa tietoa. Päästöjä ilmaan on tarkkailtava tuotantoyksikkökohtaisesti sekä yhteistarkkailuna nykyisten lämpölaitosten kanssa.

Pölyntorjuntaan on kiinnitettävä huomiota energiapuu- ja kivihiilivarastoalueella. Haketuslaitteiston suojarakennelma, pölyävien toimintojen sijoittelu, sekä työmaa-alueen puhtaanapito, pölyävien kasojen suojaus, kastelu ja muut tarvittavat pölyntorjuntakeinot on tarvittaessa oltava käytössä pölyämisen estämiseksi. Pölyn lisäksi mahdolliset hajuhaitat energiapuuvarastoalueella on huomioitava.

Muihin estettyihin seikkoihin ei Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalla ole huomauttamista.

Detta beslut publicerades 17.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki@hel.fi

Beslutsfattare

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja