Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2019

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012366
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 808 §

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2019

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia talousarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2019 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)
- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)
- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kalliolan Kannatusyhdistys r.y. 70 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin)
- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 5 800 euroa (kaupunginosaradion lähetysten tuottamiseen)
- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry 22 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 15 000 euroa ja palkkakustannuksiin 7 000 euroa)
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuksiin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)
- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)
- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)
- Lauttasaari-Seura ry 15 750 euroa (palkkakustannuksiin 14 750 euroa ja vuokrakustannuksiin 1 000 euroa)
- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)
- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Mellunmäki-Seura ry 30 150 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 15 400 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)
- Myllypuro-Seura ry 71 449 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin)
- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)
- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 31 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pikku Huopalahtiseura ry 18 840 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 20 750 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 6 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)
- Roihuvuori-seura ry 49 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 20 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)
- Tapanilan Kylätila ry 44 339 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 14 839 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)
- Toimintakeskus Semja ry 42 000 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 27 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)
- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 7 500 euroa (asukastilan ylläpitokustannuksiin 500 euroa ja palkkakustannuksiin 7 000 euroa)
- Yhteismaa ry 7 000 euroa (Nappi Naapuri -palvelukonseptin kehittämisen kustannuksiin)
- Östersundom-seura ry 12 500 (palkkakustannuksiin)

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustushakemukset: BadBaaDo ry, Helsingin Kuurojen Yhdistys-Helsingfors Dövas Förening ry, Hermannin viljelijät ry, Kulttuuriosuuskunta Partuuna, Lapinlahden Merelle ry, Pihlajamäki-seura ry, Siltamäki - Suutarila - Seura ry, Sininauhaliitto ry, Stadin Nuorisoseurat ry, Toimintakeskus Sampola ry ja TÖÖLÖ-SEURA - SÄLLSKAPET TÖLÖ R.Y.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus kuuluu kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin ja käsitellään sitä koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Puistola-Seura ry peruutti hakemuksensa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MÄÄRÄRAHA 2018

766 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

743 518 euroa

PIENAVUSTUKSIIN JÄÄ

22 482 euroa (2,9 % asukasosallisuusavustusten määrärahasta)

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2019

Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta 766 000 euron määrärahasta suurin osa käytetään yleis- ja toiminta-avustuksiin. Summasta varataan vuosittain osa pienavustuksiin.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että 1.6.2018 lukien kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.

Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka ovat esityslistan liitteenä.

Hakuprosessi 2019

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulukuussa 2017. Mahdollisille hakijoille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus maaliskuussa 2018. Kaikille edellisenä vuonna avustusta saaneille lähetettiin sähköinen viesti asukasosallisuuden avustuksista helmikuussa ja huhtikuussa.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 2019 tuli määräaikaan 30.4.2018 mennessä 40 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä 1 511 535 euroa. Talousarvioon 2019 vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 766 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2019.

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä pyritty asukaslähtöisyyteen ja joustavuuteen. 30.11.2018 mennessä hakemuksia ja liitteitä on ehditty täydentää riittävästi.

Vuoden 2019 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönnetään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toiminta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan.

Vuoden 2019 avustusesityksessä turvataan nykyisten yhteisöjen ylläpitämien asukastalojen toiminta vuokrien sekä välttämättömien kiinteiden kulujen osalta. Jaettavissa olevan määrärahan puitteissa ei ole ollut mahdollisuutta avustaa muita kuin välttämättömiä ylläpito- ja toimintakustannuksia. Lisäksi asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen suunnattua toiminta-avustusta on voitu myöntää vain Kansan Radioliitto ry:lle kaupunginosaradion alueellisten lähetysten tuottamiseen ja Yhteismaa Ry:lle asukasosallisuuden ja alueellista osallistumista edistävän Nappi Naapuri -palvelukonseptin kehittämiseen.

Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään enintään 29 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä työntekijää kohden myönnetään avustusta enintään 29 500 euroa vuodessa. Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoiteltiin mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avointa ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen hallinnon toimitiloihin.

Avustusta tulee kohdentaa myös niille alueille, joilla ei entuudestaan ole asukastilatoimintaa. Vuodelle 2019 avustusta myönnetään kahdelle uudelle asukastilaa ylläpitävälle hakijalle. Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry hakee avustusta Lapinlahden alueella käynnistetyn asukastilatoiminnan vuokra-, palkka- ja muihin kustannuksiin. Alueella ei entuudestaan ole kaupungin tukemaa asukastilaa. Östersundom-seura ry hakee avustusta asukastalo Gillen palkkakustannuksiin.

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 353 218 euroa kohdentuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 19 asukastaloa ja -tilaa. Palkka-avustusta myönnetään yhteensä 380 500 euroa. Palkka-avustuksella tuetaan 18 työntekijän palkkausta.

Esitettävät avustussummat vaihtelevat 7 000 eurosta 71 449 euroon.

Tapahtumiin ja yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen tukea hakeneet hakijat ohjataan hakemaan vuonna 2019 avattavaa pienavustusta.

Vuodelle 2019 esitetään pienavustuksiin varattavaksi 22 482 euroa. Verrattuna vuoteen 2018 määräraha on pienempi, koska yleis- ja toiminta-avustusta haettiin ja esitetään myönnettäväksi enemmän vuodelle 2019. Pienavustuksiin kohdistettu määräraha vuonna 2019 on suuruudeltaan 2,9 prosenttia asukasosallisuusavustusten kokonaismäärärahasta. Pienavustuksia vuodelle 2018 on myönnetty joulukuun alkuun mennessä 52 489 euroa.

Hylkäysperusteet

Hakemuksista 11 ehdotetaan hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakuehtoja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdollista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa. Avustusesityksessä turvataan vakiintuneiden asukastalojen toiminta. Lisäksi tuetaan alueellisen tasapainon turvaamiseksi kahta uutta tilahanketta. Tukea priorisoidaan alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. Määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista myöntää toiminta-avustusta asukasosallisuuden uusien menetelmien kehittämiseen.

Seuraavat hakemukset hylätään:

BadBaaDo ry:n hakemus hylätään, koska hakemus kohdentuu pääasiallisesti kotouttamistoimenpiteisiin, jotka eivät ole asukasosallisuuden avustuslajien mukaista toimintaa. Lisäksi hakemus ei täytä kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavan yleisohjeiden kohtaa 2.2. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Hakijalta on takaisinperitty kaupungin aiemmin myöntämää avustusta (kumppanuuspäällikkö Markku Toivosen päätös 17.1.2018 § 3).

Helsingin Kuurojen Yhdistys-Helsingfors Dövas Förening ry:n hakemus hylätään, koska hakemus kohdentuu pääasiallisesti kaupungin verkkoviestinnän kehittämiseen sekä yhdistyksen laitehankintoihin, sisäiseen kehittämiseen ja viestintään. Esitetyt toimenpiteet eivät ole asukasosallisuuden avustuslajien mukaisia.

Kulttuuriosuuskunta Partuunan hakemus hylätään, koska toiminnan tavoitteena on ensisijaisesti Pohjavedenpuiston luonnon suojelu ja kaupungin rakentamiskaavan pyörtäminen. Esitetyt toimenpiteet eivät ole asukasosallisuuden avustuslajien mukaisia. Hakemus kohdistuu rajatulla alueella toteutettavaan kapea-alaiseen toimintaan. Määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien paikallisten asukasosallisuuden menetelmien kehittämiseen.

Pihlajamäki-seura ry:n hakemus hylätään, koska hakemus kohdentuu yksittäisiin ja pienimuotoisiin tapahtumiin ja toimintamuotoihin, joihin voidaan hakea pienavustusta.

Sininauhaliitto ry:n hakemus hylätään, koska hakemus ei täytä kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavan yleisohjeiden kohtaa 2.5. Avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille.

Stadin Nuorisoseurat ry:n hakemus hylätään, koska hakemus kohdentuu rajatulla alueella toteutettavaan kokeiluun. Määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien paikallisten asukasosallisuuden menetelmien kehittämiseen.

Toimintakeskus Sampola ry:n hakemus hylätään, koska yhdistys on lakkauttanut toimintansa.

TÖÖLÖ-SEURA - SÄLLSKAPET TÖLÖ R.Y.:n hakemus hylätään, koska hakemus kohdentuu yksittäisiin ja pienimuotoisiin toimintamuotoihin, joihin voidaan hakea pienavustusta.

Hermannin viljelijät ry:n, Lapinlahden Merelle ry:n ja Siltamäki - Suutarila - Seura ry:n hakemukset hylätään, koska hakijat eivät pyynnöistä huolimatta toimittaneet vaadittuja liitteitä.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Reunanen Titta, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09-310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola@hel.fi