Tupakointikielto, Hiihtäjäntie 6, Asunto Oy Hiihtäjäntie 6

HEL 2018-012630
Ärendet har nyare handläggningar
§ 33

Päätös Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6:n huoneistoparvekkeille. Tupakointikielto koskee myös ranskalaisia parvekkeita.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Hiihtäjäntie 6, 00810 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 30.11.2018.

Hakemuksen tekijä

Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6
Y-tunnus 0118133-3

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Hiihtäjäntie 6, 00810 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yhtiön kuulemiseen vastanneista 70 prosenttia kannatti tupakointikieltoa. Loput vastanneista vastusti kieltoa. Kiellon määräämistä vastustaneet olivat huolissaan tupakointikiellon vaikutuksista asukkaiden tupakointitapoihin. Vastineissa todetaan mm., että kiellon seurauksena tupakointi siirtyy asuntojen sisätiloihin, savu ja haju kulkeutuu muihin yhtiön tiloihin ja piha roskaantuu. Lisäksi vastineissa todetaan, että kiellolla on epäedullinen vaikutus asunnon arvoon ja yhtiön ilmapiiriin. Taloa ei ole rakennettu savuttomaksi ja omassa asunnossa tulisi saada tupakoida. Tarvitaan muita vaihtoehtoja tupakansavun haittojen estämiseksi.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 53/12.7.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli kaksi puoltavaa ja kolme tupakointikieltoa vastustavaa vastinetta. Kuulemisiin ei tullut sellaisia vastustavia kannanottoja, joilla olisi vaikutusta tupakointikieltopäätökseen.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa lain mukaan tupakoida. Asuntoyhtiö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla. (Tupakkalaki 549/2016, 78 §)

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Hakija on toimittanut tupakointikiellon määräämiseksi tarvittavat selvitykset.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6 käsittää kolme betoni- ja teräsbetonirakenteista rakennusta. Seitsemän- ja kahdeksankerroksiset rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1957. Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma otetaan huoneistoihin ikkunoiden yläkarmeihin sijoitetuista korvausilmaventtiileistä. Huoneistokohtainen parveke on joko sisään vedetty parveke (eteläsivulla), ulokeparveke (itä-/länsisivulla) tai ranskalainen parveke ulokeparvekkeen alapuolella. Parvekkeet ovat pystylinjassa toisiinsa nähden.

Asunto-Oy Hiihtäjäntie 6 huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat päällekkäin sillä tavoin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti parvekkeilta toisille parvekkeille ja korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista parvekkeelta pois tai parvekkeelle sisään. Parvekkeelta on mahdollista savun kulkeutua korvausilmaventtiilin, tuuletusikkunan ja parvekkeen oven kautta sisälle asuntoon.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouksen 7.3.2018 päätös, Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistus (päivätty 19.7.2018), yhtiön käyttämä kuulemislomake, huoneiston haltijoiden vastineet, asukasluettelo, valokuvat, rakennuspiirustukset, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1004,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 02.09.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö