Lausuntopyyntö, Fingrid Oyj, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys, UUDELY

HEL 2019-000273
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 139 §

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta kaapeliyhteyshankkeeseen Helsingissä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshankkeeseen seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut asiasta lausunnon 1.2.2019. Helsingin kaupunki viittaa ympäristöpalveluiden lausuntoon ja katsoo, ettei ole tarvetta soveltaa hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. On kuitenkin tärkeää, että kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö on jatkosuunnittelussa osallisena mukana, jotta mahdolliset haitat voidaan ennakolta tunnistaa ja niiden vaikutukset minimoida. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee jatkaa kokonaan Porvoon- ja Lahdenväylän tiealueille sijoittuvan linjauksen toteuttamisedellytysten tarkempaa selvittämistä. Linjauksen muut vaihtoehdot sijoittuvat merkittävin osin Vanhankaupunginlahden, Latokartanon ja Kivikon keskeisille viher- ja virkistysalueille, joilla sijaitsee runsaasti kulttuurihistorian ja luonnon suojelukohteita. Linjausvaihtoehdoissa, jotka koskevat asukkaiden asuin- ja virkistysympäristöjä, riittävän aikaisin käynnistetty vuorovaikutus asukkaiden kanssa edistää hankeen etenemistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshankkeesta. Lausuntoa on pyydetty 22.2.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 12.3.2019 asti.

Hanke

Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä Vantaa Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välille. Uuden kaapeliyhteyden pituus on noin 10 - 12 kilometriä. Kaapeliyhteys on tarkoitus sijoittaa maan alle.

Hanke ei edellytä YVA-menettelyä YVA-lain hankeluettelon mukaan (YVA-laki 252/2017 liite 1). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen yksittäistapauksessa, mikäli hanke aiheuttaa laadultaan tai laajuudeltaan, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Hakemuksen mukaan Fingrid kehittää pääkaupunkiseudun sähköverkkoa yhteistyössä alueen sähköntuotanto- ja jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Sähkönkulutuksen kasvaessa ja paikallisen sähköntuotannon vähetessä Helsingin suurjännitteisen jakeluverkon siirtokapasiteetti voi jäädä riittämättömäksi. Verkkoselvitysten mukaan Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat arvioineet, että uusi 400 kilovoltin kaapeliyhteys tarvitaan vuoteen 2035 mennessä. Hankkeen aikaistamista noin kymmenellä vuodella selvitetään. Helsingin kaupunki varautuu merkittävään asukasmäärän kasvuun ja tämä edellyttää maankäytön tehostumista ja samalla kasvua sähkön kulutuksen siirtotarpeeseen. Osa maankäyttötarpeista sijoittuu 100 kilovoltin avojohdoille varatuille alueille ja Helen Sähköverkon on etsittävä niille korvaavia vaihtoehtoja. Sähkön siirtotarvetta kasvattaa myös tuotetun sähkön väheneminen, joka liittyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Voimajohtohanketta ja YVA -tarveharkintaa varten on laadittu ympäristöselostus, jossa on esitetty hankealueen sijainti, reittivaihtoehdot, tekninen toteutus sekä arvioitu hankkeen rakentamisaikaiset ja käytönaikaiset vaikutukset. Ympäristöselostuksen on laatinut Ramboll Oy. Ympäristöselvityksen mukaan hankkeesta ei aiheudu laajuudeltaan tai laadultaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaapeliyhteys sijoittuu pääasiallisesti teiden ja virkistysreittien avoimiin ympäristöihin ja maastokäytäviin. Tämä vähentää yhteyden maisema- ja ympäristövaikutuksia. Selvityksen mukaan ympäristövaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäisiä.

Suunnitellut kaapelireitit eivät sijoitu Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura 2000 -alueelle. Alueen suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin ei kohdistu suoria tai välillisiä vaikutuksia. Viikin koetilan eteläpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon rakentaminen saattaa aiheuttaa vähäisiä lyhytkestoisia häiriövaikutuksia alueella ruokailevalle linnustolle. Hankkeen ei arvioida merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Reittivaihtoehdot eivät myöskään sijoitu muille luonnonsuojelualueille eikä reittien läheisyyteen sijoittuviin luonnonsuojelualueisiin kohdistu haitallisia vaikutuksia. Rakentamisesta ei arvioida koituvan merkittävää haittaa maataloudelle tai Viikin koetilan toiminnalle. Rakentamisen jälkeen kaapeli ei aseta rajoitteita peltojen maatalouskäytölle. Kaapeliyhteys ei aiheuta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA 1045/2018) toimenpidetasoja ylittävää magneettivuon tiheyttä.

Ympäristöselvityksen perusteella 400 kilovoltin voimajohtohankkeen maakaapeloinnista aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pääsääntöisesti tunnistettu ja ne on raportoitu selkeäasti. Ympäristöselvityksessä on esitetty eri vaikutuksille lieventämistoimenpiteitä ja tunnistettu kohteet, joiden jatkosuunnittelussa toimenpiteiden käyttämistä tulee hyödyntää.

Ympäristöselvitystä on valmisteltu työryhmässä, jossa kaupungilta on ollut yhteyshenkilöitä kaikista maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden palveluista ja kaupunginmuseosta.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala 31.1.2019

Lausunto

Kyse on merkittävästä hankkeesta, joka mahdollistaa Helsingin lisääntyvän sähkönhankinnan valtakunnallisesta kantaverkosta. Tähän on suurta tarvetta tulevaisuudessa, mikä johtuu Helsinkiin suunniteltujen maankäyttötoimintojen voimakkaasta lisääntymisestä, Hanasaaren voimalaitoksen käytön lopettamisesta sekä kaupungin ja valtion muista päätöksistä hiilineutraalisuuden tavoittelussa. Hanke on osa eri puolilla kaupunkia tapahtuvan korkeajännitteisen sähkösiirron uudelleenjärjestelyn suunnittelua. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj ovat tehneet asiasta yhteistyösopimuksen.

400 kilovoltin hanke sijoittuu voimakkaassa käytössä olevaan kaupunkiympäristöön, ja toteutusvaiheessa hankkeen rakentaminen edellyttää päätöksentekoa myös Helsingin kaupungilta. Ympäristöselvitystä on valmisteltu työryhmässä, jossa Helsingin kaupungilta on ollut yhteyshenkilöitä kaikista maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden palveluista ja Helsingin kaupunginmuseosta.

Kaupunkiympäristön toimialan käsityksen mukaan hankkeeseen ei ole tarpeellista soveltaa YVA-lain mukaista YVA-menettelyä.

Ympäristöselvityksessä on kerrottu, miten kaapeleiden sijainnin ja rakenteiden suunnittelu etenee ympäristöselvityksen ja mahdollisen hanke-YVAn jälkeen. Nykyisiä alustavia linjausvaihtoehtoja tulee edelleen kehittää ja ottaa tähän työskentelyyn mukaan Helsingin päätöksenteon valmistelusta vastaavat tahot.

Jatkosuunnittelussa Fingridin tulisi jatkaa kokonaan Porvoonväylän ja Lahdenväylän tiealueille sijoittuvan linjauksen toteuttamisedellytysten tarkempaan selvittämistä. Linjauksen muut päävaihtoehdot sijoittuvat merkittävin osin Vanhankaupunginlahden, Latokartanon ja Kivikon keskeisille viher- ja virkistysalueille, joilla sijaitsee runsaasti kulttuurihistorian ja luonnon suojelukohteita. Linjausvaihtoehdoissa, jotka koskevat asukkaiden asuin- ja virkistysympäristöjä, riittävän aikaisin käynnistetty asukasvuorovaikutus ja sen suunnittelu edistäisivät hankkeen etenemistä.

Hanke

Fingrid Oyj suunnittelee Vantaan Länsimäen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välille 400 kV:n kaksoismaakaapeliyhteyttä, joka on pituudeltaan 10-12 kilometriä. Kaapelikaivannon leveys yksittäisessä kohdassa riippuu kohdan muusta käytöstä ja ominaisuuksista, kuten maaperän laadusta. Työalueen leveyden arvioidaan suurimmillaan olevan luokkaa 20 metriä. Fingrid hakee lunastuslupaa kaapeliyhteyden alueelle. Yhteyden kohdalla on yleensä mahdollista harjoittaa mm. maanviljelyä ja virkistyskäyttöä, ja yhteys on vahvistettuna mahdollista sijoittaa myös raskaasti liikennöitävien alueiden läheisyyteen. Toimintorajoitteita aiheutuu lähinnä seikoista, joiden vaikutukset ulottuvat pintakerroksesta kaapelien asennussyvyydelle, joka on tyypillisesti metrin parin luokkaa.

Tässä suunnitteluvaiheessa kaapelien linjaukselle on olemassa useita alustavia vaihtoehtoja. Reitit sijoittuvat pääosin asemakaavoitetuille puistoreiteille, katualueille ja liikennealueille sekä asemakaavoittamattomille viljelyalueille.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarve

Hanke ei edellytä YVA-lain 252/2017 hankeluettelon mukaista menettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan kuitenkin hankkeeseen, mikäli hanke aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, YVA-hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tätä koskevaa päätöstä Uudenmaan ELY-keskus nyt valmistelee Fingridin laatiman ympäristöselvityksen ja viranomaislausuntojen pohjalta.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää kaupunkiympäristön toimialan lausuntoa kaupunginhallitukselle 1.2.2019 mennessä.

Lisätiedot

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi