Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022

HEL 2019-003867
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 32 §

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022 pormestari Jan Vapaavuoren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaispormestari Anni Sinnemäen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat pormestari Jan Vapaavuori ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr pyytää kaupunkia ilmoittamaan edustajansa säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi