Toivomusponsi, Tehtaankadun ala-asteen sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin toimivuus ja kehittäminen

HEL 2019-006264
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 20. / 37 §

Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin kehittämisestä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, miten ilmoitukset Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat ovat lausunnoissaan todenneet, että sisäilmaoireilua koskeva yhteistyö Työterveys Helsingin kanssa sujuu hyvin.

Työterveyshuolto kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijöitä on ohjeistettu olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon aina, kun he epäilevät sisäilmaolosuhteiden mahdollisesti aiheuttavan oireilua. Tilojen terveellisyydestä vastaavien tahojen on tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto, jota sisäilmaolosuhteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tilojen käyttäjille on tiedossa.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretietoa, jota hyödynnetään yhdessä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. Sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee kuitenkin puuttua myös ilman että tiloissa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan ennakoiden. Tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työterveyshuolto on mukana.

Myös Tehtaankadun ala-asteen kohdalla yhteistyö toimialojen ja työterveyshuollon välillä on ollut sujuvaa. Työterveys Helsinki on pitänyt kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat tietoisina henkilöstön tekemistä yhteydenotoista. Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoireita koskevat yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 osalta ja tieto on ollut sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä.

Työterveys Helsingin edustajat ovat osallistuneet kolmeen Tehtaankadun ala-asteen työntekijöille vuonna 2019 järjestettyyn sisäilma-aiheiseen tiedotustilaisuuteen ja kertoneet sekä toimintatavoista että tehdyistä havainnoista. Tilaisuudet ovat olleet vuorovaikutteisia ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Työterveyshuollon edustaja on osallistunut myös koulun moniammatillisen seurantaryhmän toimintaan syksyllä 2019.

Työterveyshuolto on käynyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien oireiluilmoitusten kirjaamiseen, arvioinut omaa toimintaansa ja täsmentänyt ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Molemmat toimialat tekevät Työterveys Helsingin kanssa jatkuvasti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja hyvin toimivaa. Työterveys Helsingin edustaja on aktiivisesti mukana sekä koko kaupungin että kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen kehittämistyöhön sisäilma-asioissa. Tämä takaa moniammatillisen tiedonkulun siirtymisen molempiin suuntiin ja luo kehitykselle hyvät mahdollisuudet.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 653

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että työterveyshuolto kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Tilojen terveellisyydestä vastaavien tahojen on tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto, mitä sisäilmaolosuhteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tilojen käyttäjille on tiedossa.

Tehtaankadun ala-asteen kohdalla yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan ja Työterveys Helsingin välillä on sujunut hyvin. Työntekijät on ohjeistettu olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon aina, kun epäilevät sisäilmaolosuhteiden mahdollisesti aiheuttavan oireilua. Helsingin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden osalta tämä on tarkoittanut yhteydenottoa Työterveys Helsinkiin. Muiden työterveyspalveluita tarjoavien tahojen kanssa ei säännöllistä yhteistyötä ole ollut.

Työterveys Helsinki on pitänyt kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat hyvin tietoisina henkilöstön tekemistä yhteydenotoista. Työterveyden palvelupäällikön mukaan: ”Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoire-yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017–18 ja 2018–19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä.”.

Lisäksi työterveyden palvelupäällikkö toteaa: ”Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretietoa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten koko kaupungin, myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tiloissa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään puuttumaan ennakoiden, ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työterveyshuolto on mukana.”.

Työterveys Helsingin edustajat ovat osallistuneet Tehtaankadun ala-asteen työntekijöille 1.4., 28.5. ja 6.8.2019 järjestettyihin sisäilma-aiheisiin tiedotustilaisuuksiin ja kertoneet niissä sekä toimintatavoista että tehdyistä havainnoista. Tilaisuudet ovat olleet vuorovaikutteisia ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Työterveys Helsingin edustaja on osallistunut myös koulun moniammatillisen seurantaryhmän kokoonpanoon syksyllä 2019.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Työterveys Helsingin kanssa tehdään jatkuvasti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja hyvin toimivaa. Työterveys Helsingin edustaja on aktiivisesti mukana sekä kaupungin että kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä, mikä takaa moniammatillisen tiedonkulun siirtymisen molempiin suuntiin ja luo kehitykselle hyvät mahdollisuudet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anna Saarinen, tiimipäällikkö: 310 33196

anna.saarinen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 379

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että työterveyshuolto kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Henkilöstöä ohjeistetaan aina, kun on epäily sisäilman aiheuttamasta oireesta olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Tehtaankadun ala-asteella rehtori on informoinut henkilöstöä tästä. Tehtaankadun ala-asteen prosessin aikana on käytäntöä täsmennetty ja yhteistyötä tiivistetty myös työterveyshuollon ja rehtorin välillä. Käytännön täsmennyksen jälkeen on ilmoituksia tullut enemmän työterveyshuoltoon ja ne on selkeästi kirjattu sekä saatua tietoa hyödynnetty tilanteen seurannassa.

Palvelupäällikkö Marjaana Saarelan, työterveys Helsinki, mukaan: Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoire -yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017-18 ja 2018-19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä. Työterveyshuolto on osallistunut kevään 2019 aikana kahteen (sekä syksyllä yhteen) henkilöstön tiedotustilaisuuteen, joissa on esitelty myös työterveyshuollon prosessia ja tehtyjä havaintoja.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretietoa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tiloissa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään puuttumaan ennakoiden ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työterveyshuolto on mukana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että työterveyshuollon kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Työterveyshuolto on mukana sekä Helsingin kaupungin, että kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen kehittämistyöhön sisäilma-asioissa. Osallisuus em. ryhmissä takaa myös sen, että kaikki uudet tavat tulevat kaikkien tietoon. Ilmoitusprosessi työterveyshuoltoon toimii henkilöstön osalta. Tehdyt ilmoitukset ovat olleet käytettävissä ja ne on huomioitu. Työterveyshuolto on käynyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien oireiluilmoitusten kirjaamiseen. He ovat arvioineet omaa toimintaansa ja tämän pohjalta täsmentäneet ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Tehtaankadun ala-asteen osalta koko prosessia on arvioitu ja todettu, että tietoisuutta ilmoituskäytännöistä tulee lisätä kasvatuksen ja koulutuksen työpaikoilla. Tehtaankadun ala-asteen osalta on henkilöstön tilannetta seurattu aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi työterveyshuolto on ollut mukana Tehtaankadun ala-asteen seurantaryhmässä, jossa on myös henkilöstön, kouluterveyshuollon ja vanhempien edustus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139

jari.maenmaa@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi