Vuokraus, Annantalon kahvilatilat, Skidilä Oy

HEL 2019-010813
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Annantalon kahvilatilojen vuokraus Skidilä Oy:lle

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että Helsingin kaupungin Annantalon taidekeskus vuokraa Annantalossa sijaitsevan Annantalon kahvilatilan, osoitteessa Annankatu 30, 00100 Helsinki, noin 87,5 m² suuruiset tilat kahvilasali (70 m²) ja lämmityskeittiö (17,5 m²) Skidilä Oy:lle (Y-tunnus 2929554-3) seuraavin ehdoin:

1

Vuokra-aika alkaa 1.10.2018. Sopimus on voimassa toistaiseksi siten, että irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta kuusi (6) kuukautta ja vuokralaisen puolelta kolme (3) kuukautta.

2

Kuukausivuokra on 715 euroa/kuukausi, kun vuokralainen tuottaa Annantalon taidekeskukseen lasten ja nuorten ohjelmaa 24 tuntia kuukaudessa yhdessä sovitun ohjelman mukaisesti. Jos yhdessä
sovitun mukaista ohjelmaa tuotetaan vähemmän kuin sopimuksessa vaadittu minimiaika, tarkistetaan vuokraa vastaavasti.

3

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Tietopyyntö/ Markkinakartoitus kahvilatoiminnan tuottamisesta Annantalon kahvilassa julkaistiin 16.3.2018. Vastausten määräaika tietopyyntöön oli 6.4.2018 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä neljä yritystä: Lyhty ry, Klubiravintola, Akat Asialla Oy ja Skidilä Oy ilmoittivat kiinnostuksensa jättää tarjouksen. Jatkoneuvottelut käytiin Lyhty ry:n ja Skidilä Oy:n kanssa, muut ehdokkaat eivät halunneet jatkaa neuvotteluja.

Käytyjen neuvottelujen jälkeen Lyhty ry vetäytyi prosessista. Sopimus päätettiin tehdä Skidilä Oy:n kanssa 1.10.2018 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi siten, että irtisanomisaika on vuokranantajan
puolelta kuusi (6) kuukautta ja vuokralaisen puolelta kolme (3) kuukautta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, 91 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että kulttuurijohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuuden (6) vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Detta beslut publicerades 20.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Kettunen, Annantalon johtaja, puhelin: 09 310 37171

kaisa.kettunen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja