Lausuntopyyntö, ehdotus säätiön sääntöjen muuttamiseksi koskien siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

HEL 2019-013169
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 31 §

Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntömuutoksesta koskien tilintarkastajien lukumäärää, nimeämistä ja toimikautta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntöjen muuttamista siten, että säätiön hallitus valitsee vuosittain yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Käsittely

Esteelliset: Wille Rydman
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Suomen kansallisooppera ja –baletti sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä säätiön 17-jäseniseen hallintoneuvostoon, kaksi (2) jäsentä 9-jäseniseen hallitukseen sekä kaupunkien kiertävän vuoron mukaan toisen yhtiön tilintarkastajista tai tämän varahenkilön.

Säätiö kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön määräysvaltaan.

Sääntömuutos

Nykyisten sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa henkilökohtaisine varahenkilöineen, jotka hallitus toteaa ja vahvistaa nimetyistä henkilöistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhden tilintarkastajan (so. valvontatilintarkastajan) nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhden tilintarkastajan nimeävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset vuorotellen siten, että tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja.

Kaupunkien nimeämän edellisen tilintarkastajan aloitteesta säätiön hallitus päätti keväällä 2019 ryhtyä selvittämään siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin, jossa säätiön hallitus valitsisi yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Säätiön valvontatilintarkastaja on kannattanut tätä. Muutoksesta on alustavasti keskusteltu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä säätiössä mukana olevien kaupunkien kanssa.

Tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suositusten pohjalta säätiön hallitus päätti 5.12.2019 ehdottaa säätiön sääntöjen muuttamista siten, että säätiössä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka hallitus nimeää vuosittain.

Säätiön hallitus on perustellut muutosta muun muassa tilintarkastajan salassapitovelvollisuudella, muutoksesta syntyvillä kustannussäästöillä sekä päällekkäisten tarkastusten poistamisella. Tilintarkastaja raportoi aina säätiön hallitukselle, eikä kaupunkien valitsema tilintarkastaja näin ollen suorita tarkastusta kaupunkien toimeksiannosta tai niiden intressien mukaan. Valvontatilintarkastaja on varsinaisena tilintarkastajana suorittanut lakien mukaisen tilintarkastuksen, jota kaupunkien tilintarkastaja on tarkastanut vaaditussa laajuudessa uudestaan. Toinen tilintarkastaja tuo näin säätiölle lisäkustannuksia, jotka ovat poissa varsinaisesta toiminnasta.

Lopuksi

Säätiön hallituksen perustelut huomioiden Helsingin kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutosehdotuksesta.

Stäng

Detta beslut publicerades 29.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Bilagor

1. Lausuntopyyntö 11.12.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.