Lisätyöilmoitukset ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020, KPMG Oy Ab

HEL 2020-000258
Ärende 3. / 69 §

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta

 1. päätti antaa suostumuksensa KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiantoihin 37-41/2020.
 2. päätti jättää pöydälle KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiannot 31-36/2020.
 3. kehottaa KPMG Oy Ab:tä jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota erityistoimeksiantoilmoitusten oikea-aikaiseen laatimiseen ja niihin liittyvien suostumusten saamiseen ennen toimeksiantojen vastaanottamista.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää pöydälle KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiannot 31-36/2020 puheenjohtajan ehdotuksesta.

Tarkastuslautakunta

 1. päättää antaa suostumuksensa KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiantoihin 31-41/2020
 2. kehottaa KPMG Oy Ab:tä jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota erityistoimeksiantoilmoitusten oikea-aikaiseen laatimiseen ja niihin liittyvien suostumusten saamiseen ennen toimeksiantojen vastaanottamista.
Stäng

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.3.2019 valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja erityistoimeksiantojen suorittajaksi. Tarkastuslautakunta päätti 28.5.2019 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Kaupungin hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja kaupungin hallintokunnilta tai tytäryhteisöiltä lukuun ottamatta tiettyjen avustushankkeiden tarkastamista ja niistä annettavia lausuntoja. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tilintarkastaja toteaa ilmoituksissaan, että erityistoimeksiannot 31-41/2020 eivät vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tämän esityksen liitteenä olevat erityistoimeksiantoilmoitukset 31-36 liittyvät vuoden 2019 aikana laskutettuihin toimeksiantoihin. Näihin liittyvät ilmoitukset olisi tullut saattaa tarkastuslautakunnan käsittelyyn ennen toimeksiantojen vastaanottamista.

Stäng

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 14.09.2020 § 9

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 10.09.2020 § 8

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 25.06.2020 § 7

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 10.06.2020 § 6

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 18.05.2020 § 5

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 24.04.2020 § 4

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 27.03.2020 § 3

Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja 10.01.2020 § 2

25.08.2020 Ehdotuksen mukaan

02.06.2020 Ehdotuksen mukaan

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

11.02.2020 Ehdotuksen mukaan

21.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63, 65, 68, 69 (Kohta 2-3), 70 ja 71 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 64, 66, 67 (Koulutukseen osallistujat) ja 69 (Kohta 1) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi