Lainan myöntäminen, liikehuoneiston rakennuskustannukset, Sompasaari, Setlementtiasunnot Oy

HEL 2020-000496
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 249 §

Lainan myöntäminen Setlementtiasunnot Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Setlementtiasunnot Oy:lle 520 000 euron suuruisen sosiaalisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04 Sompasaareen rakennettavan vuokratalon liiketilan rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esittelijä muutti perustelujen ensimmäisen kappaleen seuraavaan muotoon:

"Setlementtiasunnot Oy rakennuttaa Sompasaareen valtion korkotukilainalla sosiaalisia asuntoja mm. kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin. Asuntojen yhteyteen on rakennettava kaavan edellyttämät, esim. vanhusten tai lasten päivätoimintaan soveltuvat 126 m2 liiketilat, joihin ARA ei myönnä valtion korkotukilainaa."

Kaupunginhallitus päättää myöntää Setlementtiasunnot Oy:lle 520 000 euron suuruisen sosiaalisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04 Sompasaareen rakennettavan vuokratalon liiketilan rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Stäng

Setlementtiasunnot Oy rakennuttaa Sompasaareen valtion korkotukilainalla sosiaalisia asuntoja mm. kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin. Asuntojen yhteyteen rakennettavat yhteistilat rinnastetaan liiketiloihin, joten niitä ei voida rahoittaa valtion korkotukilainalla. Yhteistiloissa sijaitsevat esimerkiksi saunaosasto, talopesula ja yhteiskeittiö kokoontumistiloineen.

Setlementtiasunnot Oy hakee kaupungin lainaa Sompasaareen rakennettavan vuokratalon yhteistilojen rahoittamiseen 520 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan puoltanut haetun rahoituksen myöntämistä.

Lainasta maksettava peruskorkoon pohjautuva korko on tällä hetkellä 0 %. Lainaa varten on varattu määrärahat talousarvion kohdalle 9 01 02 04.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 520 000 euron lainan perusteella.

Setlementtiasunnot Oy:lle myönnettävä laina sisältää korkotukea yhteensä 102 826,16 euroa, joka on laskettu valtiontukeen liittyvän referenssitiedonannon mukaisella 1,89 %marginaalilla. Tuki määritellään de minimis-tueksi, jonka maksimimäärä voi olla 200 000 euroa. Korkotuki on siten mahdollista myöntää de minimis-tukena.

Stäng

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2020 § 28

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Sompasaaren kohteeseen:

"Setlementtiasunnot Oy:n rakennuttamaan Sompasaaren kohteeseen valmistuu huhtikuussa 2020 65 asuntoa, joista 16 tulee kehitysvammaisten tukiasunnoiksi. Sosiaali- ja terveystoimiala osoittaa asukkaat tukiasuntoihin. Setlementtiasunnot hakee kaupungilta lainaa kattamaan talon liiketilan (126 m²) rakennuskustannuksia, ja tarjoaa tiloja myös vuokrattavaksi kaupungille. Sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut valmistelee perhe- ja sosiaalipalvelujen esittämän tilatarpeen pohjalta noin 10 m²:n työtilan vuokraamista tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten ohjaajien työtilaksi. Toimiala ei vuokraa asukkaiden yhteiskäyttötilaa, mutta sitä voidaan hyödyntää asukkaiden tarpeisiin. Lautakunta ei näe estettä lainan myöntämiselle."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi