Vuokrausperiaatteet, tontti 45127/4, Tuulimyllyntie 3

HEL 2020-002479
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 244 §

V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylässä sijaitsevan asuntotontin (AK) 45127/4 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 11.5.2016, 131 § hyväksynyt Tuulimyllyntie 3:n asemakaavan muutoksen nro 12367. Asemakaavamuutos on tullut voimaan 1.7.2016.

Asemakaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen tontille 45127/4. Kaavamuutoksen mukaisella tontilla sijaitsee asuinkerrostalon (AK) mahdollistava rakennusala. Rakennuksen enimmäiskerroslukumäärä on 6. Tontin 45127/4 rakennusoikeus on 4 800 k-m². Tällä hetkellä tontilla sijaitsevat Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n autopaikat. Autopaikat on tarkoitus sijoittaa viereiselle tontille 45127/5, jossa sijaitsee Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n kaksi vuonna 1965 valmistunutta 8-kerroksista asuinkerrostaloa.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Tontin 45127/4 pinta-ala on 3 124 m² ja se on rekisteröity 6.11.2019.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 9.3.2020, 173 § päättänyt varata tontin 45127/4 (AK) Lehto Asunnot Oy:lle asuntohankkeen suunnittelua varten muun muassa ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa varausalueelle vapaarahoitteisia sääntelemättömiä ilman Hitas-ehtoja toteutettavia omistusasuntoja. Varaus on tehty suoravarauksena. Päätöksen perustelujen mukaan kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten ja niitä täydentävien soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena täydennysrakentamishanketta varten.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Tontin vuokra

Sääntelemättömänä vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavan Myllypuron asuinkerrostalotontin (AK) 45127/4 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (ind. 1969) noin 591 euron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,5 €/kk/m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.

Vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan (GEM, 25.2.2020) laatimaan arviokirjaan. Lisäksi vuokrausperiaatteet ovat linjassa ulkopuolisen arvioitsijan laatiman vyöhykehintamallin kanssa, joka ottaa huomioon muun muassa tontin sijainnin ja autopaikoitusjärjestelystä syntyvät kustannukset. Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin rahoitus- ja hallintamuoto. Arviolausunto on liitteenä 3.

Tontti on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika päättyy 31.12.2080.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 10.03.2020 § 137

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

  • että Helsingin Vartiokylässä sijaitsevan asuntotontin (AK) 45127/4 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.