Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2020

HEL 2020-006124
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 64 §

KPMG Oy Ab:n vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilön vaihtaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti muuttaa 28.5.2019 tehtyä tilintarkastussopimusta siten, että 29.9.2020 alkaen Helsingin kaupungin uudeksi vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilöksi nimetään KPMG Oy Ab:n JHT, KHT Juha Huuskonen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunki, edustajanaan Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta, ja KPMG Oy Ab ovat 28.5.2019 allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 ja optiona tilikausien 2023 ja 2024 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta.

Sopimuksen 2.2.1 Tilintarkastajan kelpoisuus ja ammatillinen pätevyys -kohdassa todetaan, että tilintarkastajalla sekä tämän määräämällä vastuunalaisella tilintarkastajalla ja hänen varahenkilöllään on oltava sopimuskauden ajan kuntalaissa sekä tarjouspyynnössä säädetty kelpoisuus ja tilintarkastajan tarjouksessaan ilmoittama ammatillinen pätevyys.

Sopimuksen 2.2.2 Tarkastustiimin ammatillinen pätevyys -kohdan mukaan tarkastustiimillä on oltava sopimuskauden ajan tilintarkastajan tarjouksessaan 30.11.2018 ilmoittama ammatillinen pätevyys.

Sopimuksen 2.2.6 Vastuunalaisen tilintarkastajan nimi ja vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtaminen -kohdassa mainitaan, että tilintarkastajan määräämä vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönsä JHT, KHT Mari Säynätjoki.

KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana on nykyisen sopimuskauden alusta toiminut JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönään JHT, KHT Mari Säynätjoki. Tilintarkastaja on 21.9.2020 päivätyllä ilmoituksella nimennyt tilivuoden 2020 tilintarkastuksesta alkaen vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan varahenkilöksi JHT, KHT Juha Huuskosen. Tilintarkastaja toteaa ilmoituksessaan, että Juha Huuskosella on tarjouspyynnön ehtojen edellyttämä kokemus vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilönä toimimiseen.

Stäng

Tarkastuslautakunta 12.05.2020 § 36

Stäng

Detta beslut publicerades 05.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Ilmoitus varahenkilön vaihtamisesta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.