Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2020-013511
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisten määrääminen

Miljödirektör

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelu -tiimin päällikkö kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
• Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen 15.12.2020 alkaen
• Terveydensuojelu -tiimin vs. päällikkö Hannele Nurminen 17.1.2021
saakka
• Asumisterveys -tiimin vs. päällikkö Satu Sjöblom 14.12.2020 saakka
• Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski 18.1.2021 alkaen
 

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ilmastotiimin päällikkö Johanna af Hällström
• Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
• Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 

Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Vesi -tiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
• Ympäristövalvonta -tiimin vs. päällikkö Elina Salo-Miilumäki
 

Elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
• Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
• Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
 

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
• Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
 

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Terveydensuojelu -tiimin vs. päällikkö Hannele Nurminen 17.1.2021
saakka
• Ympäristöterveysyksikön vs. päällikkö Päivi Vepsäläinen 14.12.2020
saakka
• Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski 18.1.2021 alkaen
• Ympäristöterveysyksikön päällikkö Heidi Öjst 16.12.2020 alkaen
 

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Asumisterveys -tiimin vs. päällikkö Satu Sjöblom 14.12.2020 saakka
• Ympäristöterveysyksikön vs. päällikkö Päivi Vepsäläinen 14.12.2020
saakka
• Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen 15.12.2020 alkaen
• Ympäristöterveysyksikön päällikkö Heidi Öjst 16.12.2020 alkaen
 

Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
• Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
• Ympäristötarkastaja Jenni Kuja-Aro
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin
 

Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ilmastotiimin päällikkö Johanna af Hällström
• Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
• ympäristötaloussuunnittelija (virka avoin)
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin
 

Ilmasto -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
• Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
• Ympäristösuunnittelija Petteri Huuska
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin
 

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
• Ilmastotiimin tiimipäällikkö Johanna af Hällström
• Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin
 

Ympäristövalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Vesi -tiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
• Ympäristötarkastaja Saija Rautakorpi
 

Vesi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövalvonta -tiimin vs. päällikkö Elina Salo-Miilumäki
• Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio
 

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön tai tiiminpäällikön sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös tulee voimaan 16.12.2020 alkaen. Päätös korvaa ympäristöjohtajan aiemman sijaisuuksia koskevan päätöksen 10.10.2020 § 7.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 10.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Beslutsfattare

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja