Ryhmäaloite, KD&Sin., Helsingin palkkatakuu

HEL 2021-001530
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 298 §

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper väckta gruppmotionen om lönegaranti i Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade Kristdemokraternas och De blås gruppmotion som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

I gruppmotionen föreslås att Helsingfors stad ger lönegaranti till sina arbetstagare som tjänar mindre än 3000 euro på så sätt att staden betalar dessa arbetstagare minst samma lön som andra kommuner i Nyland. Lönegarantin skulle träda i kraft 1.1.2023 och före det skulle man göra en lönejämförelse i dessa kommuner.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad enligt löneuppgifter för februari har cirka 26 000 uppdrag med cirka 500 titlar med en egentlig lön på mindre än 3 000 euro i månaden. Den faktiska lönen inkluderar eventuella arbetslivserfarenhetstillägg och personliga tillägg som betalas för goda arbetsprestationer. Utöver den egentliga lönen betalas i många yrkesgrupper dessutom ersättningar för obekväm arbetstid, varvid personens förvärvsnivå blir högre än den egentliga lönen, såsom för brandmän och flera uppdrag inom hälsovården.

Huvuddelen av lönen bestäms enligt hur krävande en uppgift är. En höjning av lönerna på den lägre kravnivån skulle, utöver höjda lönekostnader, orsaka konsekvenser för lönerna på de mer krävande nivåerna eftersom man enligt kollektivavtalen ska betala en högre lön för de mer krävande uppgifterna, än för mindre krävande uppgifter.

Helsingfors följer med löneutvecklingen i kommunsektorn och det görs regelbundet jämförelser mellan lönerna i huvudstadsregionens kommuner. Inga anmärkningsvärda skillnader i lönerna har dock observerats. En noggrannare jämförelse skulle kräva att alla kommuner i Nyland har samma bedömningssystem för kraven. Yrken med samma titel är inte identiska i olika kommuner, så att jämföra lönerna utan exakt jämförelse av kraven är inte motiverat. Det skulle kräva en stor mängd arbete samt gemensam vilja i kommunerna i Nyland för att skapa ett gemensamt och enhetligt bedömningssystem för kraven.

Den totala ersättningen för personalen påverkas dessutom av de belöningssystem som står till buds. Bland anat belönar Helsingfors sin personal med engångspremier.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad har förbundit sig till löner i enlighet med de riksomfattande avtalen. Genom den egna lönepolitiken säkerställer staden dessutom en så jämlik och rättvis belöning som möjligt, inom ramen för riksomfattande avtal, samtidigt som man beaktar utmaningarna i lönekonkurrensen.

Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att stora delar av planen för löneutveckling 2021 riktades till låglönebranscher, såsom brandmän, olika vårduppgifter inom social- och hälsovård och småbarnsfostran. För detta ändamål har staden reserverat egen finansiering som överskrider de nationella avtalshöjningarna.

Löneutvecklingsplanen baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven av att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner samt arbetsgivarens behov av att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. I budgeten för 2021 har det reserverats 4,5 miljoner euro för att genomföra planen för löneutveckling.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att det inte är ändamålsenligt med en lönegaranti enligt förslaget.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Stäng

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 638

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Juha Rosvall, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Leena Sandgren, premieringschef, telefon: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi