Valtuustoaloite, kulttuurin koronatyöryhmän perustaminen ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekeminen

HEL 2021-003497
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 32. / 321 §

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en coronaarbetsgrupp och en krisplan för kulturbranschen

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Tuomas Rantanen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden inrättar en separat expertgrupp för att förbereda en plan för att lösa den kris som coronapandemin har orsakat för kulturbranschen.

Ett centralt mål i stadens kulturtjänsters all verksamhet och planering av året 2022 är att kulturbranschen återhämtar sig. Snabbare och mer långsiktigt än med en separat expertgrupp kan återhämtningen efter pandemin påverkas inom ramen för kulturtjänsternas redan befintliga strukturer. Särskilt viktigt är fortlöpande växelverkan tillsammans med aktörer och finansiärer inom konst och kultur. Genom samarbete säkras att stadens återhämtningsåtgärder är ändamålsenliga och sker i rätt tid i relation till aktörernas behov samt till övriga tillgängliga stödformer.

Det har strävats efter att underlätta kulturbranschens ställning med tidigarelagda understödsomgångar, en extra understödsomgång av engångskaraktär på tre miljoner euro, genom att möjliggöra produktion och distribution av digitalt innehåll, med snabb informering och interaktiva informationsmöten, aktiv växelverkan med branschens finansiärer samt med intressebevakning.

På grund av undantagssituationen har man förhållits sig flexibelt till användningsändamålen för understöd beviljas av kultur- och biblioteksektionen. Det har varit möjligt att förverkliga projekt på ersättande sätt såsom digitala publikationer och inspelningar.

Stadsfullmäktige har 16.6.2021 beviljat kultur- och fritidsnämnden rätt till balansunderskridande på 3,5 miljoner euro för understöd som sektorn beviljar. Med anslaget organiseras under denna höst en extra understödsomgång för att minska skadorna som coronan har orsakat.

Samarbetet med kultur- och evenemangsaktörer har intensifierats under evenemangen på sommaren 2021. Tillsammans med evenemangsindustrin, aktörer inom branschen och myndigheter har det ordnats en utbildning i hälsosäkerhet som var öppen för alla. Stadens strategiska partnerevenemang erbjuds skräddarsydd hälsosäkerhetskonsultation och materialanskaffning. Mängden inköp av konst- och kulturinnehåll för stadens egna evenemang såsom Kaserntorgets sommarterrass och Helsingfors festspel har ökats.

Som en del av utveckling av stadens digitala tjänster har man öppnat en webbplats, tapahtumat.hel.fi, som samlar in alla evenemang och fritidsaktiviteter inom den offentliga, tredje och privata sektorn. Staden kommer att satsa på marknadsföring av webbplatsen, vilket för sin del stöder evenemangsorganisatörer. Även webbplatsen myhelsinki.fi betjänar informering och marknadsföring av aktörer inom konst och kultur.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 657

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 90

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä perustaa erillinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelisi suunnitelmaa covid-19-pandemian Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on yhtä mieltä valtuutettu Rantasen kanssa covid-19-pandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin vakavuudesta ja ankaruudesta ja ymmärtää, että kulttuurikenttä tulee tarvitsemaan erityishuomiota poikkeusajan jälkeiseen toipumiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että erillistä asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin voimme vaikuttaa koronapandemiasta toipumiseen kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa olevien ja suunnitteilla olevien rakenteiden puitteissa, yhteistyössä taiteen ja kulttuurin ekosysteemin kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään jatkuva vuorovaikutus kentän toimijoiden sekä rahoittajien kanssa, jotta kaupungin toimet koronasta palautumiseksi olisivat tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia suhteessa kentän toimijoiden tarpeisiin sekä muihin toimijoille tarjolla oleviin tuen muotoihin.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden toiminnassa ekosysteemin toipuminen on tällä hetkellä vahvasti huomion kohteena sen kaikessa toiminnassa ja vuoden 2022 suunnittelussa.

Covid-19-kriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja kulttuuripalvelukokonaisuuden toimesta pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisten tiedotustilaisuuksien järjestämisellä, aktiivisella dialogilla alan rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeista erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.

Parhaillaan valmisteilla on mittava kokonaisuus taiteen, kulttuurin ja tapahtumien yhteistyön tiivistämiseksi kesällä 2021. Kokonaisuudella vahvistetaan tapahtuma-alan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia Helsingissä terveysturvallisesti rajoitusten niin salliessa. Tapahtumateollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä järjestetään kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Helsingin kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan lisäksi räätälöityä terveysturvallisuuskonsultaatiota ja -materiaalihankintaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös taiteen ja kulttuurin sisältöostojen lisääminen kesällä 2021 kaupungin omiin tapahtumiin (Kasarmitorin kesäterassi ja Juhlaviikot), jotka toteutetaan terveysturvallisesti kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa.

Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämiseen on keväällä 2021 kulttuuripalvelukokonaisuudessa kohdennettu henkilöstöresurssi, joka yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin toimijoiden kanssa hakee ratkaisuja tilakysymyksiin.

Osana kaupungin uusien digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, jonka tavoitteena on koota helposti löydettäväksi kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset. Vuoden 2021 aikana sivustolta löytyy yhä kasvavassa määrin tapahtumajärjestäjien tapahtumia. Vuonna 2022 sivustolta löytyy kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset - niin julkisen, kolmannen kuin yksityisen sektorin. Kaupunki tulee viestimään ja markkinoimaan sivustoa, mikä tulee tukemaan kaikkia tapahtumien ja harrastusten järjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi tukee jo nykyisellään myös taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden viestintää ja markkinointia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on niin ikään vuoden 2021 aikana käynnissä palvelustrategiatyö, jonka osana kulttuuripalvelukokonaisuus kartoittaa keskusteluin ja kyselyin taiteen ja kulttuurin toimijoiden tulevaisuuden tarpeita ja toiveita. Jo valmistuneessa kyselyssä ovat nousseet esiin mm. aloitteessakin mainitut markkinointi- ja oppilaitosyhteistyö, taiteen ja kulttuurin tilat sekä verkostojen koordinointi.

Palvelustrategiatyön myötä kirkastetaan kulttuuripalveluiden palvelukuvaus ja asemoidaan palveluiden roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin ekosysteemin ja muun toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä elokuussa 2019 julkaistuun 2030 vuoteen tähtäävään taide- ja kulttuurivisioon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen. Tämän vuoksi lautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka osoitettaisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen neljä (4) loppuun seuraava virke:

“Jotta käsitys koronan aiheuttamista tuen ja toimien tarpeista on mahdollisimman ajankohtainen ja alan moninaisuuden huomioiva, toimiala toteuttaa aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoita kattavasti tavoittelevan kyselyn toimenpiteiden suunnittelun tueksi.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 3
Sami Muttilainen, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 5
Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Poissa: 1
Jussi Chydenius

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 4–3 (5 tyhjää, 1 poissa).

25.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi