Valtuustoaloite, anonyymi ilmoituskanava oppilaille ilmoittaa opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta

HEL 2022-012719
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 328 §

V 14.6.2023, Valtuutettu Anna Lemströmin aloite anonyymista ilmoituskanavasta oppilaille ilmoittaa opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Anna Lemström ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ottaa perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissaan käyttöön anonyymin ilmoituskanavan, jolla koulun oppilaat voivat ilmoittaa heihin kohdistuneesta koulun henkilökunnan epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Esitetty vastaus aloitteeseen on lautakunnan lausunnon mukainen.

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouluissa ja oppilaitoksissa työskennellään aktiivisesti ja monin eri tavoin kiusaamisen ja häirinnän ennalta ehkäisemiseksi. Koulu- ja oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, jossa eritellään keinot ehkäisemiseen, puuttumiseen ja seurantaan. Helsingin kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO 13) kokoaa 13 toimenpidettä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon.

Yksi KVO 13 ohjelman toimenpiteistä on sähköisten palautekanavien kehittäminen. Sähköinen palautekanava on jo käytössä perusopetuksessa, ja kehitteillä toisen asteen oppilaitoksiin. Suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa on helmikuussa 2023 otettu käyttöön sähköinen lomake, jolla oppilaat voivat ilmoittaa näkemästään tai kokemastaan kiusaamisesta tai häirinnästä. Ilmoituksen voi tehdä oppijoiden digitaalisen työpöydän Aulan kautta. Ilmoituksen voi lähettää joko omalla nimellään tai anonyymisti. Aulasta viesti ohjautuu automaattisesti oppilaan oman koulun kuraattorille. Kuraattori selvittää asian oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisessa aikataulussa, akuutit tilanteet selvitetään kuluvan tai seuraavan päivän aikana. Anonyymit ilmoitukset käsitellään yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Sähköinen ilmoituslomake sijoitettiin Aulaan, koska se saavuttaa lapsia ja nuoria laajasti noin 20 000 oppijan päivittäisellä käyttäjämäärällä.

Tarve tietoturvalliselle yhteydenottolomakkeelle on tunnistettu myös toisen asteen oppilaitoksissa, sillä tälläkin hetkellä yhteydenottoja voi tulla sosiaalisesta mediasta, tai opiskelijapalautteista voi käydä ilmi epäasiallista käytöstä. Sähköinen palautelomake on tarkoitus laajentaa koskemaan toisen asteen oppilaitoksia ja oppijoita.

Sähköisen palautekanavan tarkoituksena on varmistaa, että yksikään kiusaamis- tai häirintätapaus ei jäisi piiloon. Jatkossakin toivotaan, että oppilaat ottavat ensisijaisesti yhteyttä suoraan opettajaan, rehtoriin, koulun psykologiin, kuraattoriin tai muuhun koulun tai oppilaitoksen aikuiseen, jotta tapahtuneen yksityiskohdat voidaan selvittää ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyä niin tekijän kuin uhrin osalta. Sähköinen ilmoitus on yksi lisäkeino tuoda kiusaaminen ja häirintä esiin. Lomake on
pyritty rakentamaan niin, että se ohjaa vastaamaan kysymyksiin, jotta anonyymeistäkin yhteydenotoista saadaan tarpeeksi tietoa tilanteiden selvittämistä varten.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Stäng

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.05.2023 § 88

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta Anna Lemströmin valtuustoaloitteesta koskien anonyymia ilmoituskanavaa oppilaille ilmoittaa opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta.

Anna Lemström ja 32 valtuutettua ehdottavat, että Helsinki ottaa perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissaan käyttöön anonyymin ilmoituskanavan, jolla koulun oppilaat voivat ilmoittaa heihin kohdistuneesta koulun henkilökunnan epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta.

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työskentelemme kouluissa ja oppilaitoksissa aktiivisesti ja monin eri tavoin kiusaamisen ja häirinnän ennalta ehkäisemiseksi. Koulu- ja oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, jossa eritellään keinot ehkäisemiseen, puuttumiseen ja seurantaan. Helsingin kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO 13) kokoaa 13 toimenpidettä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon.

Yksi KVO13 ohjelman toimenpiteistä on sähköisten palautekanavien kehittäminen. Sähköinen palautekanava on jo käytössä perusopetuksessa, ja kehitteillä toisen asteen oppilaitoksiin. Suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa on helmikuussa 2023 otettu käyttöön sähköinen lomake, jolla oppilaat voivat ilmoittaa näkemästään tai kokemastaan kiusaamisesta tai häirinnästä. Ilmoituksen voi tehdä oppijoiden digitaalisen työpöydän Aulan kautta. Ilmoituksen voi lähettää joko omalla nimellään tai anonyymisti. Aulasta viesti ohjautuu automaattisesti oppilaan oman koulun kuraattorille. Kuraattori selvittää asian oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisessa aikataulussa, akuutit tilanteet selvitetään kuluvan tai seuraavan päivän aikana. Anonyymit ilmoitukset käsitellään yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Sähköinen ilmoituslomake sijoitettiin Aulaan, koska se saavuttaa lapsia ja nuoria laajasti noin 20 000 oppijan päivittäisellä käyttäjämäärällä.

Tarve tietoturvalliselle yhteydenottolomakkeelle on tunnistettu myös toisen asteen oppilaitoksissa, sillä tälläkin hetkellä yhteydenottoja voi tulla sosiaalisesta mediasta, tai opiskelijapalautteista voi käydä ilmi epäasiallista käytöstä. Sähköinen palautelomake on tarkoitus laajentaa koskemaan toisen asteen oppilaitoksia ja oppijoita.

Sähköisen palautekanavan tarkoituksena on varmistaa, että yksikään kiusaamis- tai häirintätapaus ei jäisi piiloon. Jatkossakin toivotaan, että oppilaat ottavat ensisijaisesti yhteyttä suoraan opettajaan, rehtoriin, koulun psykologiin, kuraattoriin tai muuhun koulun tai oppilaitoksen aikuiseen, jotta tapahtuneen yksityiskohdat voidaan selvittää ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyä niin tekijän kuin uhrin osalta. Sähköinen ilmoitus on yksi lisäkeino tuoda kiusaaminen ja häirintä esiin. Lomake on pyritty rakentamaan niin, että se ohjaa vastaamaan kysymyksiin, jotta anonyymeistäkin yhteydenotoista saadaan tarpeeksi tietoa tilanteiden selvittämistä varten.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Piia Pelimanni, projektipäällikkö, puhelin: 310 33241

piia.pelimanni@hel.fi

Vesa Nevalainen, Oppilaiden hyvinvointipäällikkö, puhelin: 0931086214

vesa.nevalainen@hel.fi

Riina Ståhlberg, Opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö, puhelin: 0931086659

riina.stahlberg@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi