Hankinta, taideteos, verkkoteos, Helsinki Biennaali 2023

HEL 2023-008188
Ärendet har nyare handläggningar
§ 38

Taideteoshankinta 2023 Helsinki Biennaalia ja Helsingin kaupungin taidekokoelmaa varten

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti tilata julkisen taideteoksen taiteilija Yehwan Songilta.

Teostiedot:
Newly F C, 2023

Teos on sivusto, jonka Song on luonut yhteistyössä Zürichin yliopiston Digital Visual Studies -projektin kanssa. Sivustolla yhdistyvät Helsingin kaupungin taidekokoelma ja koneoppimisen tekniikat.

Teos on osa vuoden 2023 Helsinki Biennaalia.

Teos toteutetaan verkkopohjaisena HAM Helsingin taidemuseon hyväksymän luonnoksen mukaisesti ja valmistuttuaan se liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr hallinnoi.

Teoksen kokonaiskustannukset ovat enintään 30 000 €.

Hankintakustannukset maksetaan kaupungin taidekokoelman kartuttamiseen osoittamista määrärahoista (tili 450001, projektilta 29854021420275).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Helsingin kaupungin ja HAM:n välisen sopimuksen mukaan HAM vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta.

Hankintapäätös perustuu taidemuseon johtajan (13.12.2022, § 70) päätökseen luonnoksen tilaamisesta taiteilija Yehwan Songilta vuoden 2023 Biennaalia varten.

Hankintalain 40 §, 3. mukaan hankinta toteutetaan suorahankintana, koska tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen ja hankkiminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kulttuurijohtaja voi päättää hankinnoista 150 000 euroon saakka.

Detta beslut publicerades 21.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin:

taru.tappola@hamhelsinki.fi

Arja Miller, taidemuseon johtaja, puhelin: 050 3361980

arja.miller@hamhelsinki.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja