Toivomusponsi, myönteisen erityiskohtelun hyödyntäminen Kestävän kasvun hakkeen moniammatillisen henkilöstön rekrytoinnissa

HEL 2023-010509
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 118 §

Valtuutettu Ajak Majokin toivomusponsi koskien myönteisen erityiskohtelun hyödyntämistä Kestävän kasvun hankkeen moniammatillisen henkilöstön rekrytoinnissa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.8.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 16.8.2023 nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuden eskaloitumisen ennaltaehkäisyä koskevaa aloitetta, kaupunginvaltuuston hyväksyi valtuutettu Ajak Majokin ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siihen, että sosiaali- ja terveystoimi hyödyntää myönteistä erityiskohtelua Kestävän kasvun hankkeen moniammatillisien henkilöstön rekrytoinnissa Nuoren läheltä - mallin vertaistuen hengen mukaisesti."

Kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettava projekti "Maahanmuuttajataustaisten nuorten moniammatillinen toimintamalli" jatkuu kesäkuuhun 2025 saakka. Projektin rekrytointiprosessissa käytettiin positiivista erityiskohtelua ja monimuotoisuuslauseketta kaikissa rekrytointi-ilmoituksissa.

Rekrytointiprosessi onnistui erinomaisesti ja vastasi odotuksiin monipuolisesta työryhmästä. Projektiin muodostettu monialainen tiimi on nyt erittäin monimuotoinen ja monikielinen, mikä vahvistaa projektin kykyä tarjota tehokasta apua maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 32

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Ajak Majokin toivomusponnesta koskien myönteisen erityiskohtelun hyödyntämistä Kestävän kasvun hankkeen moniammatillisen henkilöstön rekrytoinnissa:

”Toivomusponnessa esitetään, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi hyödyntäisi myönteistä erityiskohtelua Kestävän kasvun hankkeen moniammatillisen henkilöstön rekrytoinnissa Nuoren läheltä -mallin vertaistuen hengen mukaisesti.

Kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettava projekti "Maahanmuuttajataustaisten nuorten monialainen toimintamalli" käynnistyi tammikuussa 2023 ja jatkuu kesäkuuhun 2025 saakka. Projektin tavoitteena on kehittää uutta monialaista toimintamallia päihteillä ja/tai mielenterveydellä oireileville maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen. Projektin päämääränä on varmistaa, että nuoret ja heidän perheensä tulevat kohdatuksi ja autetuksi tehokkaammin, mikä puolestaan auttaa ehkäisemään kodin ulkopuolisia sijoituksia tässä kohderyhmässä.

Projektiin on rekrytoitu henkilökuntaa eri tehtäviin. Johtava sosiaaliohjaaja/tiiminvetäjä valittiin huhtikuussa 2023, ja lokakuussa 2023 lisättiin 6 lastensuojelun ohjaajaa, 3 aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajaa sekä 2 sairaanhoitajaa.

Projektin rekrytointiprosessissa käytettiin positiivista erityiskohtelua ja monimuotoisuuslauseketta kaikissa rekrytointi-ilmoituksissa. Lisäksi ilmoituksissa mainittiin eduksi monipuolinen kieliosaaminen, kuten arabian, somalin, darin, farsin tai venäjän kielen taito.

Rekrytointi-ilmoitusten suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon, että ne tavoittaisivat mahdollisimman laajasti eritaustaisia hakijoita, mukaan lukien ne, jotka eivät yleensä hae kaupungin tehtäviin. Tämä suunnittelu tehtiin yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa, ja siinä pohdittiin erilaisia kanavia, joilla potentiaalisia hakijoita voitaisiin tavoittaa. Kampanja toteutettiin Duunitori-verkkosivustolla, ja ilmoituksia jaettiin aktiivisesti sosiaalisen median alustoilla sekä englanninkielisten sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten alumnilistoilla. Lisäksi yhteistyötä tehtiin maahanmuuttajajärjestöjen verkostojen kanssa.

Rekrytointiprosessi onnistui erinomaisesti ja vastasi odotuksiin monipuolisesta työryhmästä. Projektiin muodostettu monialainen tiimi on nyt erittäin monimuotoinen ja monikielinen, mikä vahvistaa projektin kykyä tarjota tehokasta apua maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Maahanmuuttajataustaisten nuorten monialainen toimintamalli pyrkii parantamaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia ja tätä kautta ehkäisemään kodin ulkopuolisia sijoituksia tässä kohderyhmässä. Tässä tehtävässä onnistuakseen on keskeistä, että perheitä kohdataan antirasistisella työotteella monimuotoisen ja monikielisen työyhteisön toimesta. Tällaisen työyhteisön rakentamisessa yksi keskeisimmistä välineistä on positiivinen erityiskohtelu.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Esitän, että lausunnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi-otsikon alaisen kappaleen sana "antirasistisella" korvataan sanalla "ammattimaisella". "Antirasistinen"-sana on vasemmiston käyttämä poliittinen termi, jolla pyritään jakamaan ihmisiä hyviin ja huonoihin, eikä sitä pitäisi käyttää asiatekstissä.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Björn Månsson, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Minna Larvio, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34804

minna.larvio@hel.fi

Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 43059

anita.lindfors@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi