Virkasuhteen täyttäminen, sosiaalipäivystys, määräaikainen sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-128-24

HEL 2024-007497
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, sosiaali- ja kriisipäivystys, päivystysten sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-02-128-24

Ledande socialarbetare

Päätös

Johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan (toimintayksikkö 396380, työpiste 800040) ajalle 10.06.–25.08.2024 3893,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana 29.02.2024–21.03.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Päivystysten sosiaalityön sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalihuollon asiantuntijana HUSin Meilahden ja Malmin yhteispäivystysten päivystyspoliklinikoiden sekä päivystys- ja valvontaosastojen yhteydessä. Sosiaalityöntekijän ensisijainen tehtävä on arvioida palvelutarveilmoituksia, joiden perusteella asiakkaan voi olettaa tarvitsevan kiireellistä sosiaalihuoltoa ja käynnistää niiden perusteella tarvittavat kiireelliset palvelut.

Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi henkilöllä, joka suorittaa sosiaalityöntekijän tutkintoon johtavaa koulutusta ja joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta sosiaalityöstä etenkin aikuisten ja ikäihmisten kanssa tehtävästä työstä tai päivystyksellisestä sosiaalityöstä, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä kohdata kriisissä olevia asiakkaita, kykyä tehdä pari- ja tiimityötä ja kykyä toimia moniammatillisessa työyhteisössä. Eduksi luetaan Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksensa jätti viisi (5) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Hakuaikana vaadittua kelpoisuutta ei ollut yhdelläkään hakijalla. Kaksi hakijoista suoritti vaadittua tutkintoon johtavaa koulutusta sekä oli suorittanut tutkintoon vaaditun käytännön harjoittelun. Valituksi tullut valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi toukokuussa 2024.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi (2) hakijaa.

********** haastateltiin 25.03.2024 ja ********** 26.03.2024. Haastattelut suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja sosiaalityöntekijä **********

********** on valmistunut Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2024. ********** Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

********** opiskelee Helsingin yliopistossa. Hän on valmistumassa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi vuonna 2024. **********

Valinnassa painotettiin sosiaalityön osaamista, opintojen valmistumisen astetta sekä eduksi luettiin Helsingin kaupungin sosiaalityön toimintaympäristön tuntemus.

********** on pitkä kokemus sosiaalityöstä, asiakkaan kohtaamisesta ja asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen arvioimisesta. Lisäksi hänellä on Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemusta.

********** puolestaan osoitti innostusta, valmiutta oppia ja kiinnostusta työskentelyyn erilaisissa sosiaalityön ympäristöissä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran tehtävien hoitamiseen päivystysten sosiaalityössä.

Detta beslut publicerades 28.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Virpi Råman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 37325

virpi.raman@hel.fi

Beslutsfattare

Virpi Råman
johtava sosiaalityöntekijä

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.