Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kuvataidelukio, kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja, KASKO-03-100-24

HEL 2024-008048
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kuvataidelukio, kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-100-24

Rektor

Päätös

Rehtori päätti valita kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024 ja päättyy 31.7.2025.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 29.4.2024-13.5.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin kuvataidelukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää lukion rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Helsingin kuvataidelukiossa.

Kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erityisosaamista arkkitehtuurista. Lisäksi eduksi katsottiin työkokemus lukiossa ja tiimityöskentelyssä sekä kiinnostus taideaineiden pedagogiseen kehittämiseen yhdessä muiden kuvataideopettajien kanssa.

Lisäksi toivottiin osaamista digitaalisessa kuvankäsittelyssä ja taidehistoriassa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksikymmentäyhdeksän (29) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kahdellakymmenelläkolmella (23) hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: ********** Hakemuksissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen, hakemuksesta välittyvään hakijan kiinnostukseen ja innostukseen haettavaa työpaikkaa kohtaan sekä hakemuksesta välittyvä sopivuus haettavaan työtehtävään.

Haastattelut suorittivat ajalla 17.5 - 22.5.2024 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

**********

**********

Kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan virassa korostuu oman alan monipuolinen osaaminen, lukiokoulutuksen tunteminen sekä viimeisten pedagogisten menetelmien ja välineiden tunteminen ja hallinta.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hakijalla on tehtävään sopiva koulutus sekä monipuolinen ja pitkäaikainen tuntemus sekä toisen asteen opetukseen että arkkitehtuuriin liittyvistä tehtävistä työstä. Tämä on eduksi tehtävän hoitamisessa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 31.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pekka Lepistö, lukion rehtori, puhelin: 09 310 89419

pekka.m.lepisto@hel.fi

Beslutsfattare

Pekka Lepistö
rehtori