Virkasuhteen täyttäminen, liikunnan ja terveystiedon opettajan vuorotteluvapaan sijainen, Alppilan lukio, KASKO-03-107-24

HEL 2024-008060
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Liikunnan ja terveystiedon opettajan vuorotteluvapaan sijainen, Alppilan lukio, työavain KASKO-03-107-24

Rektor

Päätös

Apulaisrehtori päätti valita liikunnan ja terveystiedon opettajan vuorotteluvapaan sijaiseksi **********

Vuorotteluvapaan sijaisuus on ajalle 31.7.2024-26.1.2025. Sijaisuus jatkuu harkinnanvaraisen virkavapaan sijaisuutena 27.1.-4.2.2025.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Liikunnan ja terveystiedon opettajan vuorotteluvapaan sijaisuus on ollut julkisesti haettavana ajalla 6.-20.5.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Sijaisuuden sijoituspaikka on Alppilan lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää apulaisrehtori.

Viransijaisen tehtävänä on liikunnan ja terveystiedon opettajan tehtävät Alppilan lukiossa.

Liikunnan ja terveystiedon opettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Vuorotteluvapaan sijaisen kriteerit:

Edellytetään vähintään 90 kalenteripäivän ajan työttömänä työnhakijana oloa. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden ajalta ja työttömänä työnhakijana on oltava välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Yhden päivänkin työttömyys kuitenkin riittää, jos sijaiseksi valitaan alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työnhakija taikka alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Vaadittu vuorotteluvapaan kelpoisuus oli 4 hakijalla. Yksi kelpoisista hakijoista sai työpaikan muualta hakuprosessin aikana.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin vuorotteluvapaan vaatimukset täyttävät ja opettajan kokemusta omaavat hakijat **********

Haastattelut suorittivat 22.5.2024 apulaisrehtori ja liikunnan ja terveystiedon opettaja.

**********

**********

**********

Apulaisrehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen ja koulutuksen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset liikunnan ja terveystiedon opettajan vuorotteluvapaan menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa pätevyys molemmissa opetettavissa oppiaineissa ja hän täyttää vuorotteluvapaan sijaisuuden vaatimukset.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 03.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sari Autio, lukion apulaisrehtori, puhelin: 09 310 88035

sari.autio@hel.fi

Beslutsfattare

Susanna Kalmari
rehtori