Asemakaavan muutos, Laajasalo, Laajasalon ratikkakortteli, asemakaavan numero 12546

HEL 2017-005378
More recent handlings
Case 12. / 299 §

Detaljplaneändring för spårvagnskvarteret på Degerö (nr 12546)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 49023, för tomten 4 i kvarteret 49027 och för gatu-, park-, skyddsgrön- och idrottscentrumsområden, områden för idrotts- och rekreationsanläggningar och områden för allmän parkering i 49 stadsdelen (Degerö, Uppby) enligt ritning nr 12546, daterad 25.2.2020 och ändrad 8.9.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen (de nya kvarteren 49073, 49089 och 49092 bildas).

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bevara orördheten och naturens lugn i skogsområdet söder om det detaljplanelagda området trots att en hybridbyggnad med depå och bostadshus byggs bredvid den. (Mirita Saxberg)

Behandling

Ledamoten Marcus Rantala understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att det ska hittas ett depåalternativ som är mer ekonomiskt, som bättre smälter in i omgivningen och som tar större hänsyn till värdena i natur- och kulturmiljön och till rekreationsförhållandena.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det ska hittas ett depåalternativ som är mer ekonomiskt, som bättre smälter in i omgivningen och som tar större hänsyn till värdena i natur- och kulturmiljön och till rekreationsförhållandena.

Ja-röster: 73
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Björn Månsson, Marcus Rantala, Paavo Väyrynen

Blanka: 5
Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 1
Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bevara orördheten och naturens lugn i skogsområdet söder om det detaljplanelagda området trots att en hybridbyggnad med depå och bostadshus byggs bredvid den.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Atte Kaleva föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna att beräkna hur mycket de sammanlagda kostnaderna för hybriddepån och därtill hörande infrastruktur (t.ex. nya vägar och vattenförsörjning) överskrider den ursprungliga budgeten, som presenterades för stadsfullmäktige 2016.

Ledamoten Dani Niskanen understödd av ledamoten Laura Rissanen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om den i föredragandens motiveringar angivna flyttningen av beachvolleyplanerna till en ny plats i den närliggande terrängen kan ske så att det blir ett så kort avbrott som möjligt i beachvolleyspelet på Degerö och att den nuvarande kvaliteten på planerna inte försämras.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

2 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs första förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bevara orördheten och naturens lugn i skogsområdet söder om det detaljplanelagda området trots att en hybridbyggnad med depå och bostadshus byggs bredvid den.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 14
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Laura Kolbe, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs första förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs andra förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna att beräkna hur mycket de sammanlagda kostnaderna för hybriddepån och därtill hörande infrastruktur (t.ex. nya vägar och vattenförsörjning) överskrider den ursprungliga budgeten, som presenterades för stadsfullmäktige 2016.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 22
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mirita Saxberg, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 3
Otto Meri, Tomi Sevander, Pilvi Torsti

Blanka: 60
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mirita Saxbergs andra förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Dani Niskanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om den i föredragandens motiveringar angivna flyttningen av beachvolleyplanerna till en ny plats i den närliggande terrängen kan ske så att det blir ett så kort avbrott som möjligt i beachvolleyspelet på Degerö och att den nuvarande kvaliteten på planerna inte försämras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Alviina Alametsä, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Juha Hakola, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Paavo Väyrynen

Blanka: 49
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Petra Malin, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Dani Niskanens förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Behandlingen fortsätter

Noes: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det ska hittas ett depåalternativ som är mer ekonomiskt, som bättre smälter in i omgivningen och som tar större hänsyn till värderna i natur- och kulturmiljön och till rekreationsförhållandena.

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sevander, Tomi No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin No council group
Terho, Sampo No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Väyrynen, Paavo No council group
Close
Member Political group
Koskinen, Kauko No council group
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 19 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 16 0 0 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 0 2 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 8 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 5 0 1 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 5 0 0

Äänestys 2

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bevara orördheten och naturens lugn i skogsområdet söder om det detaljplanelagda området trots att en hybridbyggnad med depå och bostadshus byggs bredvid den.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sevander, Tomi No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Väyrynen, Paavo No council group
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hernberg, Kaisa No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin No council group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 19 0 2 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 12 0 5 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 8 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 0 3 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 1 0

Äänestys 3

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna att beräkna hur mycket de sammanlagda kostnaderna för hybriddepån och därtill hörande infrastruktur (t.ex. nya vägar och vattenförsörjning) överskrider den ursprungliga budgeten, som presenterades för stadsfullmäktige 2016.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Urho, Ulla-Marja No council group
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Väyrynen, Paavo No council group
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi No council group
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 8 1 7 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
No council group 4 1 16 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 0 7 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 0 16 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 6 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 6 0

Äänestys 4

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om den i föredragandens motiveringar angivna flyttningen av beachvolleyplanerna till en ny plats i den närliggande terrängen kan ske så att det blir ett så kort avbrott som möjligt i beachvolleyspelet på Degerö och att den nuvarande kvaliteten på planerna inte försämras.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Urho, Ulla-Marja No council group
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Väyrynen, Paavo No council group
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Anttila, Maija No council group
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sevander, Tomi No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 15 0 1 0
No council group 9 0 12 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 3 0 3 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 14 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 6 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 5 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 0 7 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett område vid Rävsundsvägen i Uppby på Degerö intill Degerö idrottspark. Nära ändhållplatsen för spårvägen Kronbroarna ska enligt planerna Finlands första hybrid mellan en spårvagnsdepå och bostäder byggas. Genom en arkitekturtävling har det för helheten hittats en unik, högklassig lösning som kombinerar den utrymmeskrävande depåfunktionen med boende. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga en spårvagnsdepå med biutrymmen och bostadskvarter delvis ovanpå depån.

Service- och förvaringsdepån är nödvändig för spårvägen Kronbroarna. Samtidigt planläggs det boende på ett bra ställe i det havsnära Helsingfors, nära mångsidiga och dynamiska tjänster och nära kollektivtrafiken. Målet är att erbjuda premisser för ett gott urbant liv, för boende och möten mellan människor, för företagsamhet och för bostadsproduktion.

Detaljplanelösningen omfattar 42 900 m² bostadsvåningsyta och 1 200 m² affärsvåningsyta. Det genomsnittliga exploateringstalet (e) i bostadskvarteren är 1,3 i fråga om boendet och affärslokalerna. Depån under ett planterat däck ingår inte i exploateringstalet. Depån har en våningsyta på ca 18 400 m², och parkeringsanläggningen i tre våningar omfattar 11 500 m². Depån och parkeringen förläggs delvis under park- och gatuområdet, och exploateringstalet för hela bygghelheten är 1,76. Våningsytan för Y-tomten ökar med 3 700 m², och på VU/Y-tomten invid anvisas 500 m² ny våningsyta. Hälsocentralens tomt (YL), som hör till detaljplaneområdet, har samma våningsyta som tidigare, dvs. 3 000 m².

I samband med detaljplanelösningen har en trafikplan (ritning nr 7020) utarbetats. Enligt denna leds spårvagnstrafiken från Ilomäkivägen till depån antingen direkt eller också via ändhållplatsen på Rävsundsvägen. Infarten till parkeringen i spårvagnskvarteret sker också via Rävsundsvägen. Besöksparkeringen förläggs till Holmgårdsplatsen och vid Strandskogsstigen öster om kvarteret. Servicetrafiken till affärslokalerna leds från Holmgårdsplatsen och Rävsundsvägen.

Detaljplanelösningen har speciellt den konsekvensen att den befintliga motionsslingan på en skogskulle i området liksom också beachvolleyplanerna och hundrastgården intill kullen kommer att anvisas en ny plats i den närliggande terrängen. En lekplats kommer att anvisas på gårdsdäcket i spårvagnskvarteret. Dessutom flyttas den idrottsplan som finns söder om planeringsområdet och Holmgårdsstigen väster om detta. Idrottsplanen flyttas till VU/Y-området intill Holmgårdsstigen och moderniseras. Området för Degerö badstrand hör inte till detaljplaneområdet och verksamheten där fortsätter som hittills. I det här detaljplaneprojektet har målet att främja den spårbundna kollektivtrafiken efter utredningar och en helhetprövning bedömts väga tyngre än de naturvärden som delvis går förlorade i området.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål i och med att bostadsproduktionen främjas och det utvecklas en levande, särpräglad och trygg stadsdel med beaktande av smidig mobilitet och hållbara färdmedel.

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är det fråga om ett bostadsdominerat område med beteckningen A2 och ett rekreations- och grönområde. En snabbspårvägslinje tangerar området i dess nordöstra hörn. Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors (nr 11830) är det fråga om ett ytbergsområde i ytterstaden. Detaljplanelösningen stämmer överens med generalplanerna ovan.

Utgångspunkter för området och nuläge

Det är fråga om ett lummigt område intill Degerö idrottspark och badstrand. I Uppby centrum norr om området finns det affärsbyggnader, kyrkliga och kommunala servicebyggnader liksom också skolhus. De övre årskurserna i Laajasalon peruskoulu är förlagda mitt emot planeringsområdet på andra sidan Rävsundsvägen. Tomten med de lägre årskurserna finns väster om området och ingår i detaljplaneområdet. Också hälsostationstomten norr om Rävsundsvägen är en del av detaljplaneområdet.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1971–2015. Detaljplanerna gäller kvartersområde för undervisningsbyggnader, kvartersområde för närservice, gatu-, park-, skyddsgrön- och idrottscentrumsområden, områden för idrotts- och rekreationsanläggningar och områden för allmän parkering

Området ägs av Helsingfors stad. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Kostnader för detaljplanelösningen

Detaljplaneändringen medför följande kostnader för staden (05/2020), exklusive mervärdesskatt:

Gator och öppna platser 7 mn euro
Parker och grönområden 2,8 mn euro
Nätverk för teknisk försörjning 0,6 mn euro
Sammanlagt ca 11 mn euro

Beloppet för gator och öppna platser innehåller de kostnader för byggarbeten på gator och öppna platser som detaljplaneändringen föranleder.

Beloppet för parker och rekreationsområden omfattar ytkonstruktionerna på det gårdsdäck som planeras i detaljplaneområdet och dess inventarier och utrustning. Kostnaden baserar sig på en kostnadsprognos utarbetad av Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Ombyggnaden av nätverket för samhällsteknisk försörjning medför följande kostnader för staden:

Vattenförsörjning 0,6 mn euro

De som innehar nätverken för teknisk försörjning får dessutom kostnader för ombyggnad av va-nätverket och fjärrvärme- och elnätet. Bygget av ett nytt nätverk för vattenförsörjning har beräknats medföra kostnader på ca 1 miljon euro för nätverksinnehavaren.

Kostnadsfördelningarna mellan staden och nätverksinnehavarna preciseras i fortsättningen.

Detaljplanen gör det också möjligt att bygga nya undervisnings- och servicelokaler liksom också lokaler för idrotts- och rekreationsverksamhet i och med att våningsytan ökar på Y-tomten för allmänna byggnader och VU/Y-tomten i området. Kostnadskalkylen innehåller inte byggkostnaderna för dessa eventuella funktioner.

Kostnadskalkylen beaktar inte heller de temporära trafiklösningarna eller kostnaderna för själva spårtrafiksprojektet.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Byggrättsvärdet på den nya planlagda våningsytan är för staden sammanlagt ca 30–35 miljoner euro.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 10.3–8.4.2020.

Det kom in sex anmärkningar mot detaljplaneförslaget. Påpekandena i anmärkningarna gällde depåns läge, snabbspårvägens nödvändighet, beaktande av områdets kultur- och naturvärden, projektets miljökonsekvenser och de tekniska lösningarna.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), räddningsverket och stadsmuseet. Påpekandena i utlåtandena gällde läget för snabbspårvägens ändhållplats, flyttningen av vatten- och avloppsledningen, en eventuell pumpstation för avloppsvatten, markering av en ledningsgränd och kostnaderna för HRM. Helen Elnät Ab uppgav sig inte ha något att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Detaljplanekartan och -beskrivningen har 28.9.2020 korrigerats till följd av ett skrivfel i ett gatunamn.

Mera ingående motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 651

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49023 tontin 5 ja korttelin 49027 tontin 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher-, urheilukeskus-, urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleisten pysäköimisalueiden asemakaavan muutoksen 25.2.2020 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12546 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 49073, 49089 ja 49092).

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa tiimipäällikkö Anu Kuutti, arkkitehti Suvi Huttunen ja liikenneinsinööri Markus Ahtiainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:

Marcus Rantala: Palautetaan uuteen valmisteluun jonka lähtökohta on löytää varikkovaihtoehto joka on taloudellisempi, ympäristöön sulautuvampi ja joka paremmin huomioi luonto- ja kulttuuriympäristöarvot sekä virkistysolosuhteet.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 476

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 25.2.2020 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12546 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49023 tonttia 5 ja korttelin 49027 tonttia 4, katu-, puisto-, suojaviher-, urheilukeskus-, urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleisiä pysäköimisalueita (muodostuvat uudet korttelit 49073, 49089 ja 49092).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Markus Ahtiainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

25.02.2020 Pöydälle

26.02.2019 Ehdotuksen mukaan

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Suvi Huttunen, arkkitehti, kaavoitus, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen@hel.fi

Anu Kuutti, tiimipäällikkö, kaavoitus, puhelin: 310 37154

anu.kuutti@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.3.2020

Helsingin asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosehdotuksesta. Hankkeen aiempi kaavanimi on Reposalmentien alueen asemakaava. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo tähdensi, että asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee huomioida alueen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen säilyminen siten, että ympäristöön kohdistuvat muutokset ovat hallittuja ja täydennysrakentaminen rajataan Reposalmentien varsille kuitenkin siten, ettei Holmanmoisionpolun arvoympäristön välittömään läheisyyteen rakenneta.

Annetussa vastineessa todetaan, että Holmanmoisionpolusta on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys. Selvityksestä ilmenee, että Holmanmoisionpolku on ollut oleellinen osa Laajasalon maisemaa yli 200-vuoden ajan. Polulle on aina ollut ominaista kaarenmallinen linjaus sekä sekalajiset puuistutukset polun varrella, lisäksi polun linjauksessa on ollut historian saatossa jonkin verran vaihtelua. Nykyisin Holmanmoisionpolun kujannepuut eivät jatku yhtenäisinä, vaan vanhoja kujannepuita on polun pohjoisosissa sekä eteläosissa lähellä kartanoa. Yksi eteläosan puista on suojeltu luonnonmuistomerkkinä. Asemakaavahankkeen suurimpien muutoskohtien lähistöllä kujannepuut ovat hävinneet. Asemakaavan mahdollistaman raitiotievarikkohybridin vaatiman tilantarpeen vuoksi polun linjausta on muutettava hieman lännemmäs. Muutostarve osuu Holmanmoisionpolun keskikohtaan, jossa ei nykyisellään ole kujannepuita. Muutostarve ei koske RKY-aluetta. Linjausmuutoksen tarve on noin 200 metrin pituisella matkalla ja polun siirtymä on enimmillään 15 metriä länteen päin. Holmanmoisionpolun kaareva linjaus säilyy siirrosta huolimatta. Linjauksen siirron yhteydessä palautetaan polun kaksipuolinen puukujanne, joka merkitään myös kaavaan. Polun pintamateriaali säilyy kivituhkana ja leveys nykyisen kaltaisena.

Kaupunginmuseo esittää, että niiltä osin, kun kaavamuutosalueella Holmanmoisionpolun linjaus säilyy nykyisen kaltaisena, polulle osoitetaan tarkentava pp-merkintä, määräyksellä; ”historiallisen puukujan säilymistä vaarantavia toimenpiteitä ei saa suorittaa”.

Muilta osin -ottaen huomioon kulttuuriympäristön reunaehdot ja suhteuttaen niitä tehtyjen selvitysten kautta kaavan aikaansaamiin toimenpiteisiin- kaupunginmuseo katsoo, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 30.6.2017

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.11.2019 § 66

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12546 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12546
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 31/2018
Pohjakartta valmistunut: 11.11.2019 uusinta (ensi tilaus 2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 48

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 14.11.2018 § 72

Arkkitehti Suvi Huttunen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Holmanmoisionaukio–Holmgårdsplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (Degerön kartanon historia); liitynnäinen, Holmanmoisionpolun mukaan. Nimitys Holmgård (myöhemmin myös Holmanmoisio) on tilannimi, jota on käytetty Degerön kartanon nimen rinnakkaisnimityksenä. ”Helsingin maalaiskunnan kylärajat vakiintuivat isossajaossa, joka Laajasalossa päättyi vuonna 1796. Maa-alueet jaettiin kolmeen tilaan, jotka olivat Turholma, Uppby ja Holmgård.” (Lähde: Huviloita Laajasalossa, Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1/2009.)

Kettu Repolaisen kulku–Mickel Rävs gång

(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Kettu Repolaisen puiston mukaan.

Kettu Repolaisen puisto–Mickel Rävs park

(puisto)

Perustelu: Kansansaduissa ja –tarinoissa esiintyvän eläinhahmon mukaan. Nimi-idea on saatu lähellä sijaitsevista paikannimistä Reposalmi–Rävsundet, Reposalmentie–Rävsundsvägen ja Reposalmenpolku–Rävsundsstigen.

Rantametsänpolku–Strandskogsstigen

(polku)

Perustelu: Metsän sijainnin mukaan Karpiselän rannalla.

Kettu Repolaisesta on saatu seuraavaa lisätietoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjaston informaatikko Kristiina Näyhöltä: ”Suomalaisia kansansatuja tutkineen folkloristi Pirkko-Liisa Rausmaan mukaan (Suomalaiset kansansadut, 5. Eläinsadut. SKS, 1996) eläinten nimet saduissa periytyvät ilmeisesti keskiajan eläineepoksista, joihin ne on joidenkin tutkijoiden arvelun mukaan saatu pyhimyslegendoista (Pyhä Mikael voitti paholaisen). Mikko on varsinkin kirjallisissa saduissa yleinen ketun nimi. Ruotsissa Mickel esiintyy ketun nimenä ensimmäisen kerran vuonna 1558. Suomessa erisnimet ovat olleet kansanomaisissa eläinsaduissa melko harvinaisia. Kettu on niissä useimmiten vain kettu tai repo, mutta on se toisinaan saanut erisnimenkin: Mikko, Antti, Pekka tai Heikki. Anni Swan on käyttänyt nimeä Kettu Repolainen, mutta on sitä käytetty jo ennen häntäkin. Esimerkiksi nimimerkki –kk- K (= Jaakko Forsman) on kääntänyt Goethen Reineke Fuchs -teoksen Kettu Repolaiseksi vuonna 1859 julkaistussa suomennoksessaan (julkaisussa Mansikoita ja mustikoita I). Ruotsissa Reineke Fuchs on Michel Räf / Mickel Räv.”

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus 8.8.2017

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuus esittää seuraavan mielipiteen liittyen Reposalmentien alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Liikunnan palvelukokonaisuus vastustaa Laajasalon liikuntapuiston virkistys- ja liikuntapalveluiden alueen pienentymistä.

Reposalmentien alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, että Laajasalon liikuntapuiston alueelle selvitetään täydennysrakentamista. Likimääräisenä osoitetut alueet lohkaisevat erittäin suuren osan Laajasalon liikuntapuiston alueesta, joka on merkitty yleiskaavan virkistys- ja viherverkosto 2050 selvityksessä osaksi liikuntapuistoverkostoa. Liikuntapuistoverkostoon merkitys liikuntapuistot toimivat alueidensa keskeisinä liikuntapaikkoina, joihin tukeutuvat pienemmät kenttä ja lähiliikunta-alueet.

Laajasalon liikuntapuiston aluetta on käsitelty uimaranta-alue mukaan lukien yhtenä kokonaisuutena, mikä on mahdollistanut alueen kehittämisen laajana virkistysalueena, joka palvelee laajempien alueiden väestöä. Liikuntapuiston kävijämäärät ovat kasvanee niin, että liikuntaolosuhteet ovat nykyiselläänkin ylikuormitettuja. Liikuntapalveluiden supistaminen ei tätä kehitystä ajatellen tunnu hyvältä ajatukselta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty asunto-valtaiseksi alueeksi (A2), asuntovaltaiseksi alueeksi (A3) sekä virkistys- ja viheralueeksi. Virkistys ja viheralueiden merkinnän lisäksi Laajasalon liikuntapuiston alueella olevat merkinnät A2 ja A3 mahdollistavat alueen kehittämisen puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen käyttöön joka pitäisi Laajasalon liikuntapuiston alueen tuleva kehityssuunta.

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Close

This decision was published on 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi