Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004925
More recent handlings
Case 20. / 20 §

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Mia Nygård ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kunto- ja harjoitteluportaiden rakentamista Lauttasaareen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kuntoiluportaita on tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalla alueella Malminkartanossa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella Paloheinässä. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Paloheinän kuntoiluportaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja saavuttivat heti suuren suosion. Portaisiin asetetut laskurit mittasivat 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana yhteensä 186 862 nousua. Paloheinän portaiden suuri käyttäjämäärä on osoittanut, että oikein sijoitettuna ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Paloheinän portaat (254 askelmaa) ovat matalammat kuin Malminkartanon (426 askelmaa), mutta ne suunniteltiin leveämmiksi, jotta niissä mahtuu helposti liikkumaan samanaikaisesti ylös- ja alaspäin. Paloheinän portaiden toteutus maksoi noin 180 000 euroa.

Lauttasaaren kuntoiluportaita on ehdotettu rakennettavaksi nykyisen urheilupuiston yhteyteen urheilukenttäalueen länsipuolella sijaitsevaan rinteeseen. Paikalla kasvaa luonnontilaisen kaltaista kaupunkimetsää. 27 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta mäen korkeimmalta kohdalta aukeaa näkymä merelle ja Helsingin keskustaan. Portaille saavutettava korkeusero on noin 20 metriä, joten Paloheinän tai Malminkartanon kokoisten portaiden rakentaminen ehdotettuun paikkaan ei ole mahdollista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kuntoiluportaiden suunnittelussa tulisi huomioida laajempi kokonaisuus, johon portaat sijoittuvat. Paloheinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kiipeämisen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata takaisin alas, joko portaita pitkin tai vieressä kulkevaa ulkoilureittiä pitkin. Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, portaista tulee rakentaa tarpeeksi leveät, jotta niitä ylös nouseva ulkoilija voi turvallisesti kohdata alas laskeutuvan ulkoilijan.

Kaupunkiympäristön toimiala on tänä vuonna käynnistänyt yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa koko kaupungin kattavan kuntoiluporrasselvityksen. Selvityksessä tarkastellaan kuntoiluportaiden sijoittumista koko kaupungin alueella, jotta palveluverkko olisi mahdollisimman tasapuolinen ja kattava. Samassa yhteydessä selvitetään kohteiden toteutusedellytyksiä. Selvityksessä esitetään kuntoiluportaiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaihtoehdot sekä alustavat toteutuksen, ylläpidon ja valaistuksen kustannukset.

Kartoituksessa huomioidaan kaupungin tietoon tulleet asukastoiveet, ja niiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan selvityksen yhteydessä. Myös Lauttasaaren urheilupuisto on mukana tässä kartoituksessa. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.

Close

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 402

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuuston 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 715

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 482

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tällä hetkellä juoksuportaita on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalla alueella Malminkartanossa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella Paloheinässä.

Kuntoportaita on ehdotettu rakennettavaksi Lauttasaaren urheilupuiston yhteyteen urheilukenttäalueen länsipuolella sijaitsevaan rinteeseen. Ehdotetulla rakentamispaikalla kasvaa luonnontilaisen kaltaista kaupunkimetsää. 27 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta mäen korkeimmalta kohdalta aukeaa näkymä merelle ja Helsingin keskustaan.

Lauttasaaren kuntoportaille ehdotettua paikkaa on tarkasteltu alustavasti. Portaille saavutettava korkeusero on noin 20 metriä, joten esimerkiksi Paloheinässä sijaitsevien, kokoluokaltaan isojen portaiden rakentaminen ehdotettuun paikkaan ei ole mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt koko kaupungin kattavan porrasselvityksen vuonna 2018 yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Selvityksessä tarkastellaan kuntoiluportaiden sijoittumista koko kaupungin alueella, jotta palveluverkko olisi mahdollisimman tasapuolinen ja kattava. Samassa yhteydessä selvitetään kohteiden toteutusedellytyksiä. Selvityksessä esitetään juoksuportaiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaihtoehdot sekä alustavat toteutuksen, ylläpidon ja valaistuksen kustannukset. Tarkastelussa on huomioitu kaupungin tietoon tulleet asukastoiveet; niiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan selvityksen yhteydessä. Myös Lauttasaaren urheilupuisto on mukana tässä kartoituksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 146

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa yhdessä liikunnan ulkoilupalveluiden kanssa selvityksen paikoista, jonne voisi rakentaa kuntoportaat. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Kaupunkiympäristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä.

Selvitystyössä on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti mahdolliset sijoituspaikat, huomioiden tavoitettavuus, ympäristö, kasvillisuus, kunnossapito jne. Selvityksessä sovitaan myös, mikä taho huolehtii portaiden kunnossapidosta. Vanhan virasto-organisaation aikaan kyseisen virasto jonka hallinnoimalle maa-alueelle rakennettiin, huolehti myös lähtökohtaisesti kunnossapidosta. Näin on toimittu Malminkartanon ja Paloheinän portaiden suhteen. Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän ulkoilualue ja kuntoportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä.

Helsingissä on rakennettu kuntoportaat Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäille. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. Portaat Paloheinässä valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suuren suosion. Portaihin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa mitattiin yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. Paloheinän portaiden asiakasmäärä on osoittanut, että oikein sijoitettuna ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2018 aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan portaiden suunnittelussa ja sijoituspaikan valinnassa tulisi huomioida laajempi kokonaisuus kuin vain portaiden rakentaminen. Liikunnan ylläpitämien Paloheinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kiipeämisen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata takaisin alas, joko portaita pitkin tai vieressä olevaa ulkoilureittiä pitkin, jolloin portaista voi käyttää suurempi ihmismäärä samanaikaisesti.

Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, tulee portaista rakentaa tarpeeksi leveät, jotta portaita ylös nouseva ulkoilija voi turvallisesti kohdata niitä alas laskeutuvan ulkoilijan.

Portaiden kunnossapito tulee myös huomioida suunnittelussa ja niiden kunnossapitoon tulee varata riittävä määräraha. Kunnossapidon määrittely määräytyy jo osittain portaiden materiaalivalinnalla. Paloheinän portaiden pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Portaiden runko on metallia mutta itse porrasaskelmat ovat puuta, valinta tehtiin mm. esteettisistä syistä, puu soveltuu Paloheinän ulkoilualueen kokonaisuuteen. Puupinnan liukkauden torjunta on todella haastavaa, joten liikuntapalvelut linjasi jo portaiden materiaalivalinnan yhteydessä että portaita ei oteta talvikunnossapidon piiriin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Close

This decision was published on 30.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi