Vartiokylän (45.ko) asemakaavan muutos nro 12595, Puotilan ostari

HEL 2018-005995
More recent handlings
Case 11. / 116 §

Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 45205 och gatuområden i 45 stadsdelen (Botby, Botby gård) enligt ritning nr 12595, daterad 27.8.2019 och ändrad 10.12.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Sami Muttilainen föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta ärendet enligt följande:

Jag föreslår att detaljplanen förkastas och att Botby gårds köpcentrum skyddas. Stadsbilden bör inte planeras enbart utifrån marknadsvärdet på tomtmarken. Stadsbilden lever, men jämsides med den bör man slå vakt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ledamoten Sami Muttilainens förslag till förkastande understöddes inte, varvid det förföll.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten med Botby gårds köpcentrum, tomten för en parkeringsanläggning i norr, tomten för flervåningshus norr om parkeringsanläggningen med avseende på en liten gränsändring och gatuområden intill dessa. Detaljplanelösningen omfattar en trafikplan (ritning nr 6985).

Detaljplanelösningen gör det möjligt att ersätta byggnaderna i Botby gårds köpcentrum med ett nytt affärscenter som också inrymmer bostäder. Detaljplanen medger dessutom en utvidgning av parkeringsanläggningen i två våningar intill med tanke på den effektiviserade markanvändningens behov. Målet är att köpcentrumets tomt ska bevaras som näromgivningens kommersiella centrum och medelpunkt i stadsbilden också efter att de befintliga byggnaderna har rivits.

Köpcentrumets tomt anvisas en byggrätt på sammanlagt 10 650 m² vy, varav minst 1 450 m² utgör affärsvåningsyta och högst 9 200 m² bostadsvåningsyta. Tomtexploateringstalet (e) stiger till ca 2,3. Antalet nya invånare beräknas bli ungefär 200.

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan, i vilken bl.a. förhållandena för gång- och cykeltrafik har förbättrats och gjorts tidsenliga på Rättarestigen och vid Rusthållarvägen.

Genomförandet av detaljplanelösningen har i synnerhet den konsekvensen att den som kulturhistoriskt värdefull klassificerade befintliga köpcentrumsbyggnaden i en våning ersätts av ett nybygge i 6–8 våningar. Samtidigt gör dock detaljplanen det möjligt att fortsätta med affärsverksamhet av det nuvarande slaget på tomten och att bygga bostäder som förtätar samhällsstrukturen i stadsdelscentrumet. Detaljplanelösningen baserar sig på en helhetsbedömning, enligt vilken det inte finns tillräckliga förutsättningar att skydda byggnaden och göra en så grundlig reparation som den i praktiken kräver. Områdets centrala läge är å andra sidan förenligt med målet i generalplanen och det strategiska målet att effektivisera markanvändningen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors med rättsverkningar.

Områdets utgångspunkter och nuläge

På köpcentrumstomten finns en affärsbyggnad i en våning från 1961 och en liten byggnad med ett värmekraftverk för köpcentrumets behov. På LPA-tomten norr om köpcentrumet finns ett parkeringshus från 2003. På AK-tomten norr om LPA-tomten finns det flervåningshus i stadens ägo. För området gäller detaljplaner från åren 1959 och 2000.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden (06/2019), exklusive mervärdesskatt:

Flyttning av ledningar 0,1 mn euro
Trafikregleringar 0,15 mn euro
SAMMANLAGT 0,25 mn euro

Helsingfors stad äger områdena. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden. Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Värdet på den nya byggrätt som planläggs beräknas till ca 5 miljoner euro enligt fördelningen av finansierings- och besittningsformer i BM-programmet.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 18.9-17.10.2019. Två anmärkningar gjordes mot förslaget. En skrivelse kom in utanför framläggningstiden. Påpekandena i anmärkningarna och skrivelsen gällde rivningen av det befintliga köpcentrumet, nybyggnadernas höjd, massa och arkitektoniska uttryck, parkeringslösningen, bostadsfördelningen och invånarlokalerna. Den skrivelse som kom in utanför framläggningstiden hade som bilaga en alternativ byggplan för köpcentrumstomten.

Helen Ab, Helen Elnät Ab, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmuseet gav myndighetsutlåtanden om detaljplaneförslaget. Påpekandena i utlåtandena gällde trädplanteringarnas läge, avsaknaden av ledningskartor, den ledningsgränd som dragits genom köpcentrumstomten, beaktandet av kulturmiljön och höjden på nybyggnaderna.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt. Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda per e-post.

Close

Stadsfullmäktige 25.03.2020 § 103

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 166

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12595 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 644

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12595 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelia 45205 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Mikko Näveri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri@hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska@hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Aiemmissa lausunnoissaan kaupunginmuseo on tähdentänyt Puotilan ostoskeskuksen kulttuurihistoriallista arvoa, viitaten ostoskeskusinventointiin, jossa rakennus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena rakennuksen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Tämän johdosta kaupunginmuseo esitti täydennysrakentamisen tutkimista ostoskeskuksen liikeosan luoteispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon paikalle ostoskeskusrakennus säilyttäen. Kaupunginmuseo on pitänyt erittäin valitettavana, että hyvin suunniteltu ja arkkitehtuuriltaan ajanmukainen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ostoskeskusrakennus on pakotettu väistymään uudisrakentamisen tieltä.

OAS-lausunnossaan museo on puolestaan todennut, että Puotilaan suunnitteluun liittyy erityisiä asemakaavahistoriallisia arvoja. Kaava-alueen erityisyys on todennettu paitsi Puotilan rakennusinventoinnissa, myös yleiskaavaa varten tehdyssä selvityksessä Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristö. Tämän johdosta ostoskeskuksen paikalle suunniteltavan rakentamisen lähtökohtana tulisi olla alueen ominaispiirteet, joita ovat mm. pienipiirteinen mittakaava, väljyys, matalien lamellitalojen muodostamat puoliksi avoimet korttelit.

Museo kritisoi OAS:n viitesuunnitelman uudisrakennuksia, ja piti Rusthollarintien varteen esitettyä rakentamista paikkaan liian korkeana. Suunnitelmassa tulisikin ottaa huomioon Rusthollarintien ja Klaavuntien alkuperäinen rakennuskanta ja sen mitoitus, ja tavoitteena tulisi olla uudisrakentamisen sovittaminen olemassa olevaan rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Viitesuunnitelmaa, jonka mukaan kaavaratkaisu on laadittu, on jonkin verran muokattu OAS-vaiheen jälkeen. Vastineessa todetaan, että rakennusosien korkeuksia on muutettu osittain matalammiksi, massoittelua on selkeytetty ja samalla uudisrakennuksen kansipihan avaruutta ja viihtyisyyttä on parannettu. Kaavaehdotuksessa uudisrakennuksen osien enimmäiskorkeus vastaa Rättärinpolkuun rajautuvien, 2000-luvulla rakennettujen naapurirakennusten korkeutta lukuun ottamatta Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmaan sijoittuvaa 8-kerroksista osaa. Kaupunkikuvallinen korostus paikallisesti tärkeässä kadunkulmassa ja Rusthollarintien puistoakseliin avautuvassa paikassa on vastineessa katsottu olevan perusteltu.

Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta yksikerroksisen ostarin purkaminen on jo itsessään Puotilan kaupunkikuvaa huomattavasti muuttava ja lopullinen tapahtuma. Ostarin korvaaminen 6-8- kerroksisella uudisrakentamisella, tukeutuen argumentoinnissa alueen erityisten asemakaavahistoriallisten arvojen vastaisesti myöhemmin toteutuneisiin korkeisiin kerrostaloihin, ei huomio mitenkään kulttuuriympäristön reunaehtoja, eikä vastaa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun alueen kehittämistä. Kaupunginmuseo esittää edelleen uudisrakentamisen mataloittamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.2.2019

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.07.2019 § 46

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12595 pohjakartan kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12595
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 18/2019
Pohjakartta valmistunut: 29.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 15.04.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi