Nuorten aloitteet, heinäkuu - joulukuu 2019, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2019-008663
More recent handlings
Case 4. / 122 §

Initiativ från ungdomar 1.7–31.12.2019

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.7–31.12.2019.

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen föreslog följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att ordna självbetjäning på meröppna bibliotek också utan personal på plats.

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm understöddes inte, varvid det förföll.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen samt om ett utlåtande i saken från ungdomsrådet.

Vid behandling av initiativen tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål. När stadsfullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

Ungdomarna lade år 2019 fram sammanlagt 67 initiativ, av vilka 55 behandlades av stadsfullmäktige redan 6.11.2019. Under perioden 1.7–31.12.2019 lades sammanlagt 12 initiativ fram. De uppdelas mellan verksamheten inom kultur- och fritidssektorn (4), fostrans- och utbildningssektorn (4), stadsmiljösektorn (3) och stadskansliet (1). Initiativens rubriker framgår av sammanställningens pärmblad i bilaga 1. Sammanställningen innehåller både initiativen och borgmästarens eller biträdande borgmästarnas svar med bilagor.

Ungdomsrådet har i sitt utlåtande 20.3.2020 konstaterat att ungdomsrådets företrädares anföranden vid fullmäktigesammanträden ofta har använts för behandling av missförhållandena med initiativkanalen, men initiativkanalen har utvecklats under de senaste åren. Initiativens svarstid har blivit avsevärt kortare och svaren är mer omfattande, konkreta och bättre motiverade. De utdömer inte de ungas initiativ och i dem framförs alternativa lösningar för att avhjälpa saken. Det har lagts fram färre initiativ under höstperioden än under början av året, men marknadsföringen av initiativkanalen för unga kommer att utökas. Utlåtandet i sin helhet finns i bilaga 2.

Förnyandet av initiativkanalen för unga har redan inletts i samarbete mellan kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster och stadskansliets enhet delaktighet och rådgivning. Målet är hela stadens gemensamma digitala tjänst för unga som förverkligas med modern teknologi. Tjänstedesignen förverkligas ur både kundernas och de anställdas perspektiv. En förnyad tjänst sparar resurser, ger ungdomar en modern, digital möjlighet att påverka och ger bättre möjligheter att analysera och rapportera initiativen.

Close

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 219

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi
Close

This decision was published on 30.04.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi