Valtuustoaloite, Fredrikintorin kunnostus

HEL 2019-012409
More recent handlings
Case 11. / 277 §

Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaurering av Fredrikstorget

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går att öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingforsarnas trivsel och en god atmosfär främjas. (Silja Borgarsdottir Sandelin)

Behandling

Ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelin understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går att öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingforsarnas trivsel och en god atmosfär främjas.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går att öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingforsarnas trivsel och en god atmosfär främjas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Matias Turkkila

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelins förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går att öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingforsarnas trivsel och en god atmosfär främjas.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Lovén, Jape No council group
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura No council group
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin No council group
Tamminen, Lilja No council group
Terho, Sampo No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Vartiainen, Juhana No council group
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 22 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 15 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 8 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 0 3 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Close

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Martina Harms-Aalto och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att Fredrikstorget ska restaureras.

Fredrikstorget är ett unikt torg i Helsingfors, som är slutet på ena kanten och gränsar till ett enhetligt byggnadsbestånd från 1900-talets första årtionden. Platsen är en väsentlig del av den värdefulla byggda miljön i Helsingfors innerstad. Torgets disposition har ändrats många gånger. Senast har torget förnyats enligt en plan från år 1986, då de diagonala körbanorna slogs ihop och lönnarna kring torget planterades. Pilen i norra kanten och lönnen i mitten av torget är av tidigare ursprung. Torgets belysningssätt har eventuellt förnyats samtidigt som torget iståndsattes.

Fredrikstorget är i behov av iståndsättning. Faktorer som försämrar torgets allmänna uttryck och försvårar disponeringen är bland annat elskåpens läge, parkering utan tillstånd och placeringen av reklamskyltar, reklampelare och reklamställ. Döda träd i trädraderna har inte ersatts med nya, eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för trädens rotsystem i nuläget. Stamskyddens modell och svaga skick försämrar även torgets allmänna uttryck.

Stadsstyrelsen konstaterar att en ombyggnad av torget har planerats till mitten av 2020-talet i tioårsprogrammet för investeringar i gatu-, park- och motions- och idrottsområden. Innan planeringen inleds är det nödvändigt att genomföra bland annat en miljöhistorisk utredning och en kartläggning av trädbeståndets skick.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Close

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 249

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Stadsstyrelsen 14.09.2020 § 525

Framställning

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 127

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpikulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alkupuolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttunut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan aikaan torin kunnostuksen yhteydessä.

Tori kaipaa kunnostusta. Ongelmia torin ympäristössä ja torin yleisilmettä heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa sähkökaappien sijoittuminen, luvaton pysäköinti, mainoskylttien, mainospylvään ja –telineiden sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilassa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. Ennen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi
Close

This decision was published on 05.11.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi