Vuokrausperiaatteet, Suutarila tontti 40094/14, Herttoniemi tontti 43157/2

HEL 2020-006233
More recent handlings
Case 7. / 197 §

Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård och för en bilplatstomt (Skomakarböle och Hertonäs)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten (YS) 40094/14 i ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård i Skomakarböle samt för bilplatstomten (LPA) 43157/2 i Hertonäs fram till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

På tomten (YS) 40094/14 för byggnader för social verksamhet och hälsovård i Skomakarböle ska det byggas en enhet för understött boende med långfristigt räntestödslån från ARA samt investeringsunderstöd för specialgruppers boende. Tomten 40094/14 har kortfristigt utarrenderats till Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutalot för ansökan om bygglov och för schaktningsarbeten.

Stadsfullmäktige har 11.3.2020, 85 §, fastställt arrendeprinciperna för bostadstomten 43124/4 (AK) i Hertonäs. Det är meningen att bilplatserna på bostadstomten 43124/4 delvis ska placeras på bilplatstomten 43157/2 (LPA) intill, men för denna har inga arrendeprinciper fastställts. Man har redan börjat bygga på bostadstomten 43124/4 varför det även bör fastställas arrendeprinciper för LPA-tomten 43157/2.

Close

YS-tomten 40094/14 i Skomakarböle

Uppgifter om detaljplanen

För området gäller detaljplanen nr 9419, som vunnit laga kraft 1988 och enligt vilken tomten är ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS). Tomtens byggrätt är 2 400 m² vy.

Tomten har en yta på 6 159 m² och adressen är Brobyvägen 11 och Bollbackavägen 1. Tomten fördes in i fastighetsregistret 23.1.2020.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Projekt för tomten

Staden äger den nedgångna byggnaden på tomten. I byggnaden verkade Suoja-Pirtti ry:s vårdhem Sillanpirtti med ett arrendeavtal som upphörde 31.5.2019. Sillanpirtti har 49 platser för boendetjänster med rehabilitering för missbrukare.

Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutalot har för avsikt att riva den nedgångna byggnaden på tomten och i stället bygga ett tvåvåningshus. Detta är ett stödboende med 31 platser för hemlösa och med Suoja-Pirtti ry som hyrestagare.

Utöver detta första skede har Y-Säätiö preliminärt planerat ett andra skede av projektet, där man ska bygga fler platser för boendeenheten samt hyresbostäder med statligt stöd. För att genomföra det andra skedet krävs en lagakraftvunnen detaljplaneändring.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 8.4.2019, 245 §, beslutat reservera tomten 40094/14 för Y-säätiö för planläggning i partnerskap samt för planering av en boendeenhet och hyresbostäder med statligt räntestöd fram till 31.12.2020 bl.a. med följande villkor:

 • På tomten byggs en enhet för stödboende med plats för 31 (+10) personer samt hyresbostäder med statligt stöd. Projektet ska i sin helhet genomföras som ett ARA-projekt med långfristigt räntestödslån samt investeringsunderstöd för specialgrupper.
 • Under reserveringstiden ska den som fått reserveringen förhandla med staden (hantering av byggd egendom) om ett avtal om villkoren för överlåtelse och rivning av byggnaden på tomten.

Kortfristig utarrendering

Stadsmiljösektorns chef för teamet bostadstomter har 13.3.2020 (§ 62) beslutat arrendera ut tomten 40094/14 till Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutalot för ansökan om bygglov och schaktningsarbeten under tiden 16.3.2020–15.3.2021.

Arrendeprinciper

Det föreslås att årsarrendet för tomten kvartersområdet för byggnader för social verksamhet och hälsovård 40094/14 (YS) ska bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951=100” motsvaras av kvadratmeterpriset 28 euro för produktion av hyresbostäder med statligt räntestöd (långt räntestöd, nuvärde ca 552 euro/index 1973).

Bara 80 % av årsarrendet för tomten debiteras så länge som en del av det statliga bostadslånet för boendeenheten på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för byggandet av bostäderna. Prissättningen motsvarar därmed priskurvorna fastställda av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens primära ändamål. Eftersom det är meningen att bygga bostäder med kök och wc i boendeenheten är verksamheten jämförbar med normalt boende.

Den ekonomiska fördel som hyrestagaren eventuellt får är godtagbar med hänsyn till EU:s reglering av statligt stöd, eftersom ARA:s räntestöd och investeringsunderstöd för specialgrupper med avseende på EU:s regler om statligt stöd är sådana statliga stöd som betalas för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (s.k. SGEI-stöd) och som lämpar sig för den inre marknaden. Att tomten överlåts för bostadsproduktion med stöd av ARA till ett lägre pris än marknadspriset anses utgöra SGEI-stöd som supplement till ARA-stödet.

LPA-tomten 43157/2 i Hertonäs

Uppgifter om detaljplanen

Enligt detaljplaneändringen nr 12444 (Hertonäs sjukhusområde), som godkändes av stadsfullmäktige 13.12.2017, 458 §, och vann laga kraft 2.2.2018, utgör tomten 43157/2 kvartersområde för bilplatser (LPA).

För tomten har anvisats parkeringsplatser för bostadstomten 43124/4 och tomten 43157/1 för närservicebyggnader samt för området för idrotts- och rekreationstjänster. Tomten 43157/2 har inte registrerats än.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 10.6.2019, 446 §, reservera tomten 43124/4 för T2H Rakennus Oy för planering av prisreglerade ägarbostäder fram till 31.12.2021 med bl.a. följande villkor:

 • Parkeringsplatserna för tomten 43124/4 ska placeras på tomterna 43124/4 och 43157/2 (LPA).

Bilplatstomten 43157/2 (LPA) har inte reserverats separat.

Arrendeprinciper

Det föreslås att årsarrendet för parkeringstomten, enligt etablerad praxis, ska fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter tomtyta (nuvärde 19,73 euro/index 1973).

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Close

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 482

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Suutarilassa sijaitsevan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontin (YS) 40094/14 ja Herttoniemessä sijaitsevan autopaikkatontin (LPA) 43157/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 289

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin Suutarilassa sijaitsevan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontin (YS) 40094/14 ja Herttoniemessä sijaitsevan autopaikkatontin (LPA) 43157/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jenna Pirtilä (tontti 40094/14), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila@hel.fi

Jessina Haapamäki (tontti 43157/2), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74463

jessina.haapamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 25.09.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi