Avustuksen myöntäminen, koronavirus-tilanne, yksinyrittäjän toimintatuki, sähköiset hakemukset 1. - 30.9.2020

HEL 2020-009850
§ 211

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin

Elinkeinojohtaja

Beslut

Näringslivsdirektören beslutade förkasta ansökningarna från de ensamföretagare som anges i bilaga 1 om understöd för att stabilisera deras ekonomiska situation. Förutsättningarna för understöd uppfylls inte på basis av understödsansökningarna, och de sökande har inte lämnat in någon tilläggsutredning om sina bristfälliga ansökningar inom den utsatta tiden i uppmaningen om komplettering.

Beslutsmotivering

Bakgrund

Kommunerna beviljar ensamföretagare understöd för att stabilisera verksamheten till följd av covid-19-epidemin. Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare gavs 8.4.2020 (199/2020). Enligt förordningen kan kommunerna ansöka om sina kalkylmässiga andelar av statsunderstödet hos arbets- och näringsministeriet.

Finansdirektören har 14.4.2020, § 21, hos arbets- och näringsministeriet ansökt om statsunderstöd till Helsingfors stad för kostnader som kommunen föranleds av det understöd som beviljas ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin. Arbets- och näringsministeriet beslutade 27.4.2020 bevilja högst 43 494 000 euro att användas för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen bland ensamföretagare i Helsingfors stad.

Ett företag kan ansöka om understöd i sin hemkommun. Ensamföretagare i Helsingfors har kunnat ansöka om understöd elektroniskt (asiointi.hel.fi) eller på en pappersblankett på finska, svenska och engelska sedan 20.4.2020. Understödet av engångskaraktär kan beviljas för tiden 16.3.2020–30.9.2020. Understöd har också kunnat sökas retroaktivt.

Handläggning av ansökningarna

Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning ansvarar för handläggningen av ansökningar om understöd till ensamföretagare. Handläggningen har skett i den ordning ansökningarna har kommit in.

Förutsättningar för att understöd ska beviljas

Understöd kan beviljas ensamföretagare. I statsrådets förordning (199/2020), som gäller stödjande av ensamföretagare, avses med ensamföretagare, oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringssätt, en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.

Understöd för ensamföretagare beviljas per företagare. Om en ensamföretagare har flera företag och arbetar ensam i dem, beviljas understödet till det företag i vilket företagaren arbetar i huvudsyssla.

Understödet är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade utgifter i företagsverksamheten, såsom utgifter för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och övriga byråkostnader. Då engångsersättningen ska beviljas anses den lön som företagaren tar ut inte som en utgift i företagsverksamheten.

Enligt 5 § i förordningen får statsunderstödet användas för att stabilisera ensamföretagares ekonomiska verksamhet under förutsättning att

1) kommunen ingår ett avtal om understödet i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen med den ensamföretagare som tar emot understödet,
2) ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19-epidemin,
3) ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet, och
4) understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
 

Motivering för att förkasta ansökningarna

Förutsättningarna för understöd uppfylls inte på basis av understödsansökningarna från de sökande som anges i bilaga 1. Ansökningarna har varit bristfälliga i fråga om de bilagor som krävs och de sökande har uppmanats att komplettera sin ansökan. I uppmaningen om komplettering har det angetts hur ansökan ska kompletteras.

Med stöd av 31 § 2 mom. i förvaltningslagen ska en part lägga fram en utredning om grunderna för sina yrkanden och också i övrigt medverka till utredningen av ett ärende som han eller hon har inlett. Utredningen av ärendet kräver uppgifter som bara parterna har tillgång till. De sökande har inte lämnat in någon tilläggsutredning om sina bristfälliga ansökningar inom den utsatta tiden i uppmaningen om komplettering. Ärendet måste därför avgöras utifrån de uppgifter som finns att tillgå, det vill säga understödsansökningarna. På basis av ansökningarna uppfylls inte förutsättningarna för understöd, och de ska därför förkastas.

This decision was published on 16.10.2020

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Heidi Lihr, företagslots, telefon: 09 310 36166

heidi.lihr@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Toivo Utso
johtava asiantuntija

Attachments

1. Bilaga 1 De som beviljas understöd

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.