Avustuksen myöntäminen, koronavirus-tilanne, yksinyrittäjän toimintatuki, sähköiset hakemukset 1. - 30.9.2020

HEL 2020-009850
§ 193

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen tillföljd av covid-19-epidemin

Elinkeinojohtaja

Beslut

Näringslivsdirektören beslutade bevilja de ensamföretagare som anges i bilaga 1 understöd för att stabilisera deras temporärt försämrade ekonomiska situation. I understöd beviljas 2 000 euro per ensamföretagare. Beviljandet av understöd baserar sig på statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (199/2020).

Genom detta beslut ingås ett avtal mellan Helsingfors stad och understödstagaren i enlighet med 7 § 3 mom. i stadsunderstödslagen (688/2001), på vilket de i understödsansökan specificerade villkoren tillämpas.

De sammanlagda kostnaderna för understöden betalas ur anslaget på budgetmomentet 140 01, projektnummer 1801058, som disponeras av enheten nya företag vid stadskansliets näringslivsavdelning.

Beslutsmotivering

Bakgrund

Kommunerna beviljar ensamföretagare understöd för att stabilisera verksamheten till följd av covid-19-epidemin. Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare gavs 8.4.2020 (199/2020). Enligt förordningen kan kommunerna ansöka om sina kalkylmässiga andelar av statsunderstödet hos arbets- och näringsministeriet.

Finansdirektören har 14.4.2020, § 21, hos arbets- och näringsministeriet ansökt om statsunderstöd till Helsingfors stad för kostnader som kommunen föranleds av det understöd som beviljas ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin. Arbets- och näringsministeriet beslutade 27.4.2020 bevilja högst 43 494 000 euro att användas för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen bland ensamföretagare i Helsingfors stad.

Ett företag kan ansöka om understöd i sin hemkommun. Ensamföretagare i Helsingfors har kunnat ansöka om understöd elektroniskt (asiointi.hel.fi) eller på en pappersblankett på finska, svenska och engelska sedan 20.4.2020. Understödet av engångskaraktär kan beviljas för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Understöd kan också sökas retroaktivt.

Handläggning av ansökningar

Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning har i uppgift att bevilja understöd till ensamföretagare i enlighet med arbets- och näringsministeriets anvisningar. Handläggningen har skett i den ordning ansökningarna har kommit in.

Understöd

Understöd kan beviljas ensamföretagare. I statsrådets förordning (199/2020) avses med ensamföretagare, oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringssätt, en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPLförsäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.

Understöd för ensamföretagare beviljas per företagare. Om en ensamföretagare har flera företag och arbetar ensam i dem, beviljas understödet till det företag i vilket företagaren arbetar i huvudsyssla.

Understödet till ensamföretagare är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade utgifter i företagsverksamheten, såsom utgifter för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och övriga byråkostnader. Då engångsersättningen ska beviljas anses den lön som företagaren tar ut inte som en utgift i företagsverksamheten.

Enligt 5 § i statsrådets förordning (199/2020) får statsunderstödet användas för att stabilisera ensamföretagares ekonomiska verksamhet under förutsättning att

 1. kommunen ingår ett avtal om understödet i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen med den ensamföretagare som tar emot understödet,
 2. ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19epidemin,
 3. ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet, och
 4. understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

De ensamföretagare som anges i bilaga 1 till beslutet uppfyller förutsättningarna för understöd.

Villkor

Då kommunen beviljar understödet bildas ett avtal mellan understödstagaren och kommunen i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001), där de villkor som specificeras i understödsansökan tillämpas. Understödstagaren har vid inlämnandet av ansökan godkänt följande villkor:

Understödet får användas för att stabilisera ensamföretagarens ekonomiska situation under och efter coronaepidemin. Understödet får användas bara för detta ändamål. Understödet får inte överföras på någon annan organisation eller person.

Understödsbeloppet är 2 000 euro. Understödet utgör ett stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Kommunen betalar understödet till det bankkonto som uppgetts i ansökan.

Understödstagaren ska utan dröjsmål återbetala ett felaktigt utbetalt understöd eller ett understöd som uppenbart saknar grund. I fall av missbruk kan kommunen återkräva ett betalat understöd.

Understödstagaren förbinder sig att vid behov ge den kommun som beviljat understödet nödvändiga uppgifter för att säkerställa att understödet inte har använts i strid med villkoren.

Ifall understödet betalas ut innan beslutet har vunnit laga kraft, ska mottagaren skriftligt utfästa sig att återbetala redan utbetalat understöd, om beslutet ändras till följd av ändringssökande och/eller om förutsättningarna för understödet inte uppfylls.

Bedömning av det statliga stödet

Det beviljade understödet innehåller ett de minimis-stöd på 2 000 euro. Med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (Europeiska unionens officiella tidning L 352, 24.12.2013) kan offentligt stöd beviljas för företag som de minimis-stöd till högst 200 000 euro (för företag som tillhandahåller varutransporttjänster på landsvägar är beloppet högst 100 000 euro) under innevarande beskattningsår och en period som omfattar de två föregående skatteåren.

Understödstagaren ansvarar för att det totala belopp av olika de minimis-stöd som beviljas av olika parter (bland annat ministerier, myndigheter underställda ministerier, Business Finland, Finnvera Abp, kommunerna, landskapsförbunden) inte överskrider det här beloppet. Understödstagaren har i ansökan om understöd meddelat kommunen alla belopp och tidpunkter för de minimis-stöd som beviljats understödstagaren.

This decision was published on 18.09.2020

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 • det beslut som begäran om omprövning gäller
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs
 • vem som begär omprövning
 • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
 • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Veera Komulainen, expert, telefon: 09 310 22299

veera.komulainen@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Toivo Utso
johtava asiantuntija

Attachments

1. De som beviljas understöd

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.