Valtuustoaloite, iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille

HEL 2021-003494
More recent handlings
Case 26. / 315 §

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om eftermiddagsverksamhet som hemtjänst för barn med behov av särskilt stöd

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Petra Malin och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden erbjuder eftermiddagsverksamhet i hemmen för barn som är i behov av särskilt stöd och för vilka det inte är lämpligt att delta i gruppverksamhet. Dessutom föreslås en mer omfattande utredning om hur eftermiddagsverksamhet som ordnas för närvarande motsvarar behoven hos barn som behöver stöd för inlärning.

Beskrivning av nuläget

Verksamhet på morgon och eftermiddag är avsedd för åk 1 och 2 i grundskolan samt övriga elever i grundskolan inom specialundervisningen. Den ordnas i skolor eller andra lokaler nära skolorna som lämpar sig för fritidsaktiviteter för barn.

Målet är att för barn som behöver särskilt stöd ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet primärt tillsammans med den egna åldersgruppens dylika verksamhet. Integration i den egna åldersgruppen stödjer utvecklingen av elever som får särskilt stöd. När elevernas behov så kräver, kan verksamheten ordnas också i egna grupper. I det sociala arbetet bland personer med funktionsnedsättning har man identifierat klienter som inte klarar av, orkar eller överbelastas i verksamhet på eftermiddagar eller semestertid.

I det sociala arbetet bland personer med funktionsnedsättning har man identifierat klienter som inte klarar av, orkar eller överbelastas i verksamhet på eftermiddagar eller semestertid.

Enligt regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag (164/2014) är hemservice ett målinriktat, planmässigt och tidsbundet stöd som genomförs tillsammans med familjen och samarbetspartnerna för att hjälpa familjen att klara av föräldraskapet och vardagen. Det centralaste syftet är att förstärka familjens egna resurser. Man jobbar tillsammans med övriga som verkar med familjen. Det är möjligt att få stadens egen service eller servicesedel för kortvarigt behov. Det är inte meningen att barnens eftermiddagsvård tillfälligt ska ordnas i hemmet så att föräldrarna ska kunna gå på jobb.

Multiprofessionell planering

Social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn har observerat de utmaningar och den existerande luckan i servicen som tas upp i motionen. Därför har man inlett ett sektorsövergripande planeringsarbete för barn med neuropsykiatriska symptom och med utvecklingsstörning för att svara på behovet av särskild service under eftermiddagar och semestertid. Målet är att i första hand multiprofessionellt kartlägga de stödformer med hjälp av vilka barn eller ungdomar kan delta i gruppbaserad eftermiddagsvård tillsammans med andra barn.

Det är ofördelaktigt för barn att alieneras från sin egen omvärld. Service i hemmet ska inte vara den huvudsakliga målsättningen, utan man ska sträva efter att stötta barn och ungdomar at återvända till den egna eftisverksamheten.

En modell håller på att utarbetas för barn med neuropsykiatriska symtom och klienter med funktionsnedsättning där det i fortsättningen ska vara möjligt att ordna eftermiddagsvård som hemservice i situationer där det inte kan ordnas som eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller med stöd av annan primär lagstiftning. Planeringen utgår även ifrån en modell enligt vilken tillfällig och temporär socialhandledning kan ordnas planerat och riktat, med neuropsykiatrisk inriktning, åt familjer i sådana situationer där barnet tillfälligt inte kan delta i eftisverksamheten.

Syftet med social handledning är inte att ersätta vården av barnet och inte heller att göra det möjligt för exempelvis en förälder att gå till jobbet, utan att arbeta så att familjen får resurser och metoder för att stödja barnet. Barn med neuropsykiatrisk störning eller utvecklingsstörning har specialbehov för service under eftermiddagar och semestertid, vilket bäst bemöts genom att utveckla servicen i enlighet med dessa principer.

Konsekvensbedömning

Verksamhet morgnar, eftermiddagar och semestertider är en viktig del av barnens skoldag och att trygga eftisverksamheten har konsekvenser för såväl barnens som familjernas välfärd. Vid serviceutvecklingen bör man ta hänsyn till barnets intresse. Om ett barn isoleras från sin egen omvärld finns risk för utslagning, för att försvåra barnets vardag kompliceras och hur det ska klara sig i framtiden. Temporärt kan socialtjänsten trygga barnets uppväxt, utveckling och välbefinnande när det tillfälligt inte är möjligt att delta i eftermiddagsvård som ordnas av den grundläggande utbildningen.

Genom att ordna verksamhet morgnar, eftermiddagar och semestertider tillsammans med den egna åldersgruppen förbättrar barnens lika rättigheter att delta i fritidsverksamhet. Verksamheten stärker barnens känsla av delaktighet som medlem i en grupp. Verksamhet på eftermiddagar och semestertid bidrar till att familjer kan pussla ihop vardag och arbetsliv.

Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 720

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavasta kappaleesta poistetaan sana ”tilapäisissä”: “Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus:
Minja Koskela: “Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille, joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan, ei vain tilapäisesti.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:

Seuraavasta kappaleesta poistetaan sana ”tilapäisissä”: “Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.”

“Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille, joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan, ei vain tilapäisesti.”

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

27.09.2021 Pöydälle

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 221

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Petra Malinin liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta iltapäivähoidon turvaamiseksi palveluiden väliin putoaville lapsille:

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8 a. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Kunta päättää toiminnan laajuudesta.

Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä tukea saavien oppilaiden kehitystä.

Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajien ja toimipaikan iltapäivätoiminnan henkilöstön kanssa sovitaan, miten erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen iltapäivätoiminnan aikana.

Iltapäivätoimintaan osallistuu lukuvuonna 2020-2021 noin 8 200 lasta, joista erityisen tuen oppilaita on noin 16%. Lähtökohtana on, että kaikki toimintaan hakuaikana hakeneet otetaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista 90 % osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan ja 50% kesäajan lomatoimintaan. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti omissa pienryhmissä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille.

Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää tai ylikuormittuvat ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa.

Muut erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat integroituvat kouluilla, tai niiden lähialueilla toimiviin ryhmiin. Ryhmien koko vaihtelee ja myös niihin integroitujen erityisen tuen oppilaiden määrä. Lapsia sijoitettaessa toimintaan arvioidaan olemassa olevien tilojen mahdollisuudet pienryhmätoimintaan, sekä päivittäisen ulkotoiminnan järjestämisen. mahdollisuudet. Lisäksi iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ja rehtoreiden kanssa arvioidaan ohjaajien riittävä ryhmäkohtainen resursointi, sekä ohjaajien kyky ohjata lapsiryhmää, joissa erityisen tuen lasten toiminnan ohjaaminen edellyttää erityistä osaamista.

Toimialat ylittävä suunnittelutyö

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon.

Tämän vuoksi on käynnistetty toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi iltapäivien ja koulujen loma-ajan osalta. Tunnistettavissa on malli, jossa kyseisille neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää hoito kotiin hankittavana palveluna. Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana.

Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinoja- ja muotoja, joilla lapsi taikka nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivä- ja loma-ajan toimintaan muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään ja kotiin tuotava palvelu ei voi olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina olla, että lapsi tai nuori voi palata kohderyhmänsä toimintaympäristöön ja ensisijaiseen palveluun. Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja voisi tarvittaessa olla myös pitkäaikaista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa tämän uuden tukimuodon kehittämistä palveluiden väliin putoaville lapsille ja nuorille.

Lapsivaikutusten arviointi

Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen koulupäivän kokonaisuutta. Järjestämällä lapsille oman ikäluokkansa mukaista aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa lisätään lasten yhdenvertaista oikeutta osallistua vapaa-ajan toimintaan. Toiminnalla vahvistetaan lasten osallisuuden tunnetta ryhmän jäsenenä. Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Vastaehdotus: poistetaan sana "tilapäisissä" lauseesta "Tämä tulisi kyseeseen niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana", jolloin lause kuuluu:

"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana."

Poistetaan lause: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi määräaikainen tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin."

Korvataan tekstillä: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja voisi tarvittaessa olla myös pitkäaikaista".

Lisätään loppuun lause: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa tämän uuden tukimuodon kehittämistä palveluiden väliin putoaville lapsille ja nuorille."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 110

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Petra Malinin ja 18 muun valtuutetun aloitteesta koskien iltapäivähoidon turvaamista palveluiden väliin putoaville lapsille:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki turvaa jatkossa palveluissa väliinputoajiksi jääneiden lasten iltapäivätoiminnan kotiin esimerkiksi yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja lapsiperheiden kotipalvelun välillä. Aloitteessa on myös pyydetty selvittämään, miten tämänhetkinen iltapäivätoiminta vastaa niiden lasten tarpeisiin, joilla on oppimisen tuen tarvetta.

Nykytilanteen kuvaus

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja 3.–9.-luokkalaisille erityisen tuen oppilaille kouluissa tai muissa koulujen lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa. Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää tai jaksa ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa ja asiakkaita, jotka ylikuormittuvat niissä.

Vammaispalvelulain (380/1987) tavoitteena on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä. Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla edistetään myös vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisten sosiaalityön asiakkaita ovat vaikeavammaiset lapset ja nuoret, erityishuollon asiakkaat sekä autistiset asiakkaat, joille vastuutyöntekijä on määritelty vammaisten sosiaalityöstä.

Vammaispalvelulaki on toissijainen laki, jonka mukaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Kehitysvammaiset 3.–9.-luokkalaiset koululaiset voivat saada iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämänä. Hoitoa järjestetään eri puolilla Helsinkiä. Erityishuoltona ei järjestetä varsinaista hoitoa, mutta mikäli palvelu sisältyy asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan, se on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä säädettyä kotipalvelua koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan lasten- ja kodinhoidon järjestämisellä kotipalveluna tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, ei sen puolesta toteuttaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä muiden perheen kanssa toimivien tahojen kanssa. Palvelua on mahdollisuus saada kaupungin omana palveluna tai lyhytaikaisissa tarpeissa palvelusetelillä tuotettuna. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ei ole lapsen iltapäivähoidon järjestäminen toistaiseksi kotiin, jotta vanhemmat voisivat käydä töissä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan sosiaalihuoltolain ja sosiaalityön palveluja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimintojen kanssa.

Toimialat ylittävä suunnittelutyö

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon. Tämän vuoksi on aloitettu toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi iltapäivien ja loma-aikojen osalta.

Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinoja ja -muotoja, joilla lapsi tai nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivähoitoon muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään. Kotiin tuotava hoito ei voi olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina olla, että lapsi tai nuori voi palata omaan toimintaympäristöönsä.

Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.

Suunnittelu on aloitettu myös mallista, jossa suunnitellusti ja kohdennetusti järjestettäisiin tilapäistä ja määräaikaista neuropsykiatrista valmennusosaamista hyödyntävää sosiaaliohjausta perheille niissä hetkellisissä tilanteissa, joissa lapsi ei voi osallistua iltapäivähoitoon. Sosiaaliohjauksen tarkoituksena ei ole korvata lapsen hoitoa eikä mahdollistaa esimerkiksi vanhemman työssäkäyntiä, vaan työskennellä siten, että perhe saa voimavaroja ja keinoja tukea lasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin iltapäivisin ja loma-aikoina vastataan parhaiten kehittämällä toimintaa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Iltapäivähoidon turvaamisella on vaikutuksia sekä lasten että perheiden hyvinvointiin. Palvelujen kehittämisessä on huomioitava lapsen etu. Jos lapsi eristetään omasta toimintaympäristöstään, on siinä syrjäytymisen riski ja mahdollisuus, että ratkaisu vaikeuttaa lapsen arkea ja siitä selviytymistä jatkossa. Määräaikaisina palveluina sosiaalihuollon ja sosiaalityön palvelut turvaavat lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia niissä tilanteissa, joissa osallistuminen perusopetuksen järjestämään iltapäivähoitoon ei ole tilapäisesti mahdollista.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen@hel.fi

Monica Lindberg, neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg@hel.fi

Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom@hel.fi
Close

This decision was published on 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi