Valtuustoaloite, Vihreä lippu -ohjelmaan osallistumisen mahdollistaminen kouluille ja päiväkodeille

HEL 2021-006769
More recent handlings
Case 25. / 375 §

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om möjlighet för skolor och daghem att medverka i programmet Grön flagg

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Mari Holopainen och 14 övriga ledamöter föreslår i sin motion att staden garanterar alla skolor och daghem möjligheten att delta i programmet Grön Flagg, som är ett program för hållbar utveckling inom fostrans- och utbildningsbranschen.

Programmet Grön Flagg är ett beprövat program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som stöder hållbarhetsfostran som ska främjas inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Konkreta åtgärder i enlighet med hållbarhetsfostran främjas även utan programmet Grön Flagg eftersom de är en del av målen i läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Ändå stärker programmet Grön Flagg särskilt kunskaper och färdigheter i ekologisk hållbarhet samt stödjer helheter av social, kulturell och ekonomisk hållbarhetsfostran.

Dessutom har programmet Grön Flagg skrivits in som ett konkret mål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors. Programmets mål främjar även verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald i Helsingfors (2021-2028) enligt vilket Helsingforsbornas relation till naturen stärks och medvetenheten om betydelsen av biodiversitet ökas.

I Finland deltar över 300 daghem, skolor och läroanstalter i programmet Grön Flagg, varav 41 är i Helsingfors. Programmet Grön Flagg är en del av det internationella Eco Schools -programmet som är i bruk i 68 länder.

Deltagandet i programmet under de första tre åren kostar 167 475 euro per år för fostrans- och utbildningssektorn om varje enhet inom småbarnspedagogik och grundutbildning söker sig till programmet. Från och med det fjärde verksamhetsåret uppgår deltagaravgiften till 64 950 euro per år om varje enhet har uppflyttats till Hållbar Grön Flagg-nivå. Enheten som deltar i programmet kan be om att bli uppflyttad till denna nivå efter tre godkända Grön Flagg-projekt, det vill säga tidigast från och med det fjärde verksamhetsåret.

Fostrans- och utbildningsnämnden fattar närmare beslut om hur anslaget på cirka 1,3 miljarder euro, som fullmäktige anvisar till nämnden, riktas i sektorns resultatbudget och verksamhetsplan för 2022.

Svaret stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 806

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.10.2021 § 352

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien Vihreä Lippu –ohjelman osallistumisen mahdollistamista kouluille ja päiväkodeille.

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti kasvatusalalle. Vihreä lippu –ohjelmaa koordinoi FEE Suomi (Foundation for Environmental Education) ja sen tarkoitus on innostaa lapset ja nuoret oppimaan kestävän tulevaisuuden tietoja ja taitoja konkreettisen tekemisen kautta. Ohjelmassa lapset ja nuoret kehittävät oman oppimisympäristönsä arkea kestävämmäksi yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Toteutuksessa perehdytään yhteen kestävyysteemaan kerrallaan (esim. ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus) ja tutkitaan siihen liittyviä ratkaisu- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suomessa Vihreä lippu -ohjelmassa on mukana yli 300 päiväkotia, koulua ja oppilaitosta, joista Helsingin osuus on 41 yksikköä. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa, jossa on mukana oppilaitoksia 68 maasta.

Vihreä lippu –ohjelma tukee sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden että Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nostetaan esille koulun tehtävä kestävän tulevaisuuden rakentajana. Lisäksi Vihreä lippu -ohjelman edistäminen on kirjattu konkreettiseksi toimenpiteeksi Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa (toimenpide 92). Vihreä lippu -ohjelman tavoitteet edistävät myös Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (2021–2028), jossa todetaan, että helsinkiläisten luontosuhdetta vahvistetaan ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä lisätään.

Kestävän kehityksen kasvatukseen kuuluu opetussuunnitelmien mukaan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden kokonaisuudet. Kestävyyskasvatuksen mukaisia konkreettisia toimenpiteitä edistetään myös ilman Vihreä lippu -ohjelmaa, koska ne ovat osa opetussuunnitelmien tavoitteita. Vihreä lippu -ohjelma vahvistaa kuitenkin ekologisen kestävyyden käsittelyä ja tukee myös muita kestävyyskokonaisuuksia. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjesti yhdessä FEE Suomen kanssa Vihreä lippu -infoja keväällä 2020. Infotilaisuuksiin osallistui useita kymmeniä kasvatusalan ammattilaisia, joten kiinnostua ohjelmaa kohtaan on selvästi olemassa.

Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuminen maksaa alle sadan hengen yksikölle vuodessa 275 euroa ja yli sadan hengen yksikölle 550 euroa. Kestävän Vihreä lippu -tason saavuttaneille yksiköille maksu on 150 euroa vuodessa. Osallistuja voi anoa Kestävälle Vihreä lippu -tasolle pääsyä kolmen hyväksytyn Vihreä lippu -projektinsa jälkeen, eli aikaisintaan neljännestä toimintavuodesta alkaen. Helsingin peruskoulujen määrä on yhteensä 102 ja niistä 94 yksikköä on yli sadan hengen yksiköitä. Mikäli jokainen perusopetusyksikkö haluaisi osallistua ohjelmaan niin perusopetuksen osalta yhteissumma olisi 53 900 euroa. Lisäksi Helsingissä toimii 289 kaupungin omaa suomenkielistä päiväkotia ja 47 ruotsinkielistä päiväkotia. Näistä 81 yksikköä on yli 100 hengen yksiköitä, joten yhteissumma ohjelmaan osallistumiseen olisi yhteensä 44 550 euroa. Alle 100 hengen päiväkotien osallistumismaksujen yhteissumma on 70 125 euroa. Toisella asteella Stadin AO on sitoutunut OKKA-sertifikaattiin ja suurimmalla osalla lukioista on jo Vihreä lippu -ohjelma käytössä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla potentiaalinen kokonaiskustannus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta olisi siis 168 575 euroa.

Vuosimaksuun sisältyy kaikki ohjelmaan liittyvät materiaalit ja FEE Suomen tarjoama asiantuntijatuki ympäri vuoden. Lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös kansainväliseen yhteiskehittämiseen muiden maiden Eco Schools -oppilaitosten kanssa. Holopaisen aloitteessa todetaan, että osallistumismaksu on kynnys osalle kouluista ja päiväkodeista ohjelmaan osallistumiselle. Tutkimustietoa tällaisen kynnyksen olemassaolosta ei ole, mutta kestävän kehityksen koulutuksissa ja Vihreä lippu -infoissa kasvatusalan ammattilaiset ovat sanoittaneet toiveensa liittyä ohjelmaan, mutta yksikön määrärahat eivät ole sitä mahdollistaneet.

Kaupunkitasoisia esimerkkejä ohjelman osallistumisen mahdollisesta on esimerkiksi Vantaalla ja Oulussa. Vantaalla kaupunki maksaa suomenkielisessä perusopetuksessa puolet Vihreä lippu -ohjelman vuosimaksusta ja toisella asteella vuosimaksu maksetaan kokonaan. Oulussa puolestaan kaupunki maksaa osallistumismaksun kolmen ensimmäisen vuoden osalta.

Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuville yksiköille tehtiin osallistujakysely vuonna 2020. Kyselyyn vastanneista 88 % suositteli ohjelmaa kollegalleen. (115 vastausta, joista 101 suositteli, 2 ei suositellut ja 12 jätti tyhjäksi). Kyselyn perusteella osallistujat pitävät ohjelmaa pääsääntöisesti hyvänä, mutta toivovat ympäristökasvatustyön tueksi lisää koulutusta ja mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon. Osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä kartoitettiin myös Jonna Härmävaaran 2020 valmistuneessa pro gradu -tutkimuksessa, johon hän haastatteli 12:ta Vihreä lippu -osallistujaa. Osallistujakyselyn ja Härmävaaran pro gradu -tutkielman perusteella Vihreä lippu tarjoaa osallistujille tukea ja hyväksi koetun toimintamallin.

Vihreä lippu -ohjelma tukee myös jo olemassa olevia kehittämiskokonaisuuksia. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on kehitetty yhdessä lasten ja varhaiskasvatusalan ammattilaisten kanssa KETTU –kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa -malli, jossa tutkitaan tulevaisuutta yhdessä seitsemän eri ketun kanssa. Kettu-malli voi madaltaa kynnystä sitoutua myös sertifioituun Vihreä lippu -ohjelmaan.

Vihreä lippu -ohjelma on hyväksi havaittu kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti, joka tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edistämää kestävyyskasvatusta. Ohjelma vahvistaa erityisesti ekologisen kestävyyden edellyttämiä tietoja ja taitoja. Ohjelman mahdollistamiseksi ei tällä hetkellä ole talousarviossa varattu määrärahoja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla potentiaalinen kokonaiskustannus olisi kolmen ensimmäisen vuoden aikana 167 475 euroa/vuosi, mikäli jokainen varhaiskasvatus- ja perusopetusyksikkö haluaisi ohjelmaan hakeutua. Neljännestä toimintavuodesta eteenpäin osallistumismaksut olisivat 64 950, mikäli jokainen yksikkö olisi saavuttanut kestävän Vihreä lippu -tason.

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 28784

anssi.almgren@hel.fi
Close

This decision was published on 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi