Valtuustoaloite, ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantaminen

HEL 2021-007381
More recent handlings
Case 25. / 407 §

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om bättre förutsättningar för utomhusbasket

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Vesa Korkkula och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att förutsättningarna för utomhusbasket ska förbättras bl.a. genom att bygga en ny basketplan på en plats med goda trafikförbindelser, slopa byggandet av allaktivitetsplaner som inte lämpar sig för basket och utreda vilka åtgärder de som spelar basket anser vara nödvändiga.

Förutsättningarna för utomhusbasket kommer att förbättras ännu i år då de nya basketplanerna i Nordsjö idrottspark blir färdiga. Planerna ska beläggas med asfalt som lämpar sig väl för basket. I byggnadsplanerna har man beaktat att belysningen ska vara tillräcklig och inga andra funktioner än basket ska placeras på planerna.

Planerna kan användas fritt, vilket kommer att utöka stadsbornas möjligheter att motionera. Därför är de värda att stöda ur idrottspolitisk synvinkel. I Nordsjö och i trakterna kring Nordsjö finns för ögonblicket bara sex områden som främst kan anses lämpade för basketträning, men inte en enda officiell utomhusbasketplan. Då man beslutar om var anläggningar för utomhusidrott ska placeras beaktas en jämn fördelning mellan olika områden.

Då man planerar nya basketplaner måste man förbereda sig för såväl investerings- som underhållskostnader. Byggkostnaderna för en utomhusbasketplan är ungefär 50 000–70 000 euro och planens beläggning måste förnyas regelbundet. Eftersom planerna kan användas fritt är de utsatta för skadegörelse och är därför i behov av regelbundet underhåll.

Förutom allmänna åtgärder har flera enskilda förbättringsförslag för basketplaner framförts i motionen. De har besvarats i kultur- och fritidsnämndens utlåtande, som finns i ärendets beslutshistoria. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Stadsfullmäktige 24.11.2021 § 381

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 855

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 136

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ulkokoripalloilun olosuhteiden parantamista. Vapaassa käytössä olevat kentät lisäävät kaupunkilaisten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiselle ja ovat siten liikuntapoliittisesti kannatettava asia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus on esittänyt vuonna 2020 tarve- ja verkostotarkastelun perusteella kaupunkiympäristön toimialalle (KYMP) uusien koripallokenttien rakentamista Vuosaaren liikuntapuistoon. Koripallon harrastusmahdollisuudet kyseisellä alueella ovat tällä hetkellä heikot, sillä Vuosaaressa ja sen lähiseuduilla on vain kuusi lähinnä koripallon harjoittelupaikoiksi luonnehdittavaa aluetta, eikä yhtään virallista koripallon ulkopelikenttää.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan Vuosaaren liikuntapuistoon tulisi rakentaa aikuisten ja lasten koripallokenttä, joille asennettaisiin lajin harrastamiseen sopiva asfalttipinnoite. Kenttien rakentamissuunnitelmissa on huomioitu riittävän valaistuksen asentaminen, eikä kentille ole tarkoitus sijoittaa muita toimintoja koripallon lisäksi. Liikuntapalvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan määrärahojen supistumisen vuoksi kenttien rakentaminen on viivästynyt siten, että viimeisempien suunnitelmien mukaan koripallokenttien tulisi olla valmiita 31.10.2021.

Uusien koripallokenttien rakentamisessa on syytä huomioida niistä syntyvät investointi- ja ylläpitokulut. Yhden ulkokoripallokentän rakentamiskustannukset ovat noin 50 000 – 70 000 euroa, minkä lisäksi maanrakennustyöt voivat nostaa lopullisia kustannuksia merkittävästi. Koripallokenttien pinnoite on syytä uusia säännöllisin väliajoin, minkä lisäksi kentät ovat vapaakäyttökohteina alttiita ilkivallalle (koritelineiden kaataminen ja rikkominen, koripallosukkien hajottaminen). Molemmat edellä mainituista lisäävät kenttien ylläpitokustannuksia merkittävästi.

Ennen uusien ulkokoripallokenttien rakentamispäätösten tekemistä tulisi tarkastella liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen tilannetta ja riittävyyttä suhteessa jo kertyneisiin liikuntapaikkojen korjausvelkaan sekä ylläpitovelvoitteisiin.

Kommentit aloitteessa mainittujen koripallokenttien tilanteeseen:

1

Kaivopuiston koripallokentän ja skeittiparkin pinnoite ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja ylläpito kuuluu siten KYMPin järjestettäväksi. Kaupunkiympäristön toimialalta saatujen tietojen mukaan kummankaan kohteen pinnoite ei tällä hetkellä ole KYMPin investointiohjelmassa seuraavalle kolmelle vuodelle.

2

Mustikkamaan koripallokentän osalta liikuntapalvelukokonaisuus on tiedostunut pinnoitteen korjaustarpeen. Rajallisten investointi- ja ylläpitomäärärahojen sekä liikuntapaikkojen merkittävän korjausvelan takia kentän peruskorjausta ei ole kuitenkaan pystytty mahduttamaan liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointibudjettiin.

3

Uimastadionin koripallokentän liikuntapalvelukokonaisuus on kunnostanut kesällä 2021.

4

Meilahden koripallokenttä: Meilahden liikuntapuistossa on kaksi täysmittaista ja yksi pienempi koripallokenttä. Kaksi kentistä on vuokrattu YIT Suomi Oy Rakennukselle 31.8.2024 saakka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) uuden sairaalan rakennustöitä varten. Rakennustöistä ja niin ikään liikuntapuistossa sijaitsevalta pesäpallokentältä kulkeutuu väistämättä likaa koripallokentälle. Liikuntapalvelukokonaisuus on tiedostanut ongelman ja luonut loppukesästä 2021 toimintamallin, jolla koripallokenttä pyritään pitämään mahdollisimman puhtaana pelaamista varten.

5

Käpylän liikuntapuiston koripallokenttä: Käpylän liikuntapuiston jalkapallokenttien huoltamista varten alueelle tuodaan muutaman kerran vuodessa hiekkaa, mikä logistisista syistä kasataan puiston koripallokentälle. Kasat estävät kentän käytön noin viikon verran, muutoin kenttä on lähtökohtaisesti koripalloilijoiden käytössä. Samaisen kentän toisen koripallokorin rengas vaihdettiin alkukesästä 2021, minkä seurauksena yksi koripalloteline oli hetkellisesti poissa käytöstä.

6

Brahenkentän koripallokenttä: liikuntapuiston peruskorjaus alkoi syksyllä 2020 ja urakan kohteena on ennen kaikkea alueen ison kentän sekä sen pinnoitteen uusiminen. Peruskorjauksen jälkeen Brahenkentälle on myös jatkossa tarjolla useita käyttäjäryhmiä, kuten jalkapallo-, jää- ja koripalloilijat sekä amerikkalaisen jalkapallon pelaajat, jotka toisinaan haluaisivat käyttää kenttää samanaikaisesti. Liikuntapalvelukokonaisuus on peruskorjauksen yhteydessä käynnistänyt suunnittelutyön, jonka tavoitteena on määrittää se, mille käyttäjäryhmille Brahenkenttä on tulevaisuudessa pääasiallisesti tarkoitettu. Suunnittelutyö linkittyy oleellisesti Brahenkentän pinnotteiden valintaan.

7

Oulunkylän koripallokentän korit ovat siirrettäviä, minkä seurauksena korien korkeus saattaa siirtojen jälkeen hieman poiketa oikeasta eli 305 cm korkeudesta. Koripallokenttä ja korit kuitenkin huolletaan säännöllisin väliajoin, jolloin myös mahdolliset korien korkeusvirheet korjataan

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Close

This decision was published on 17.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi