Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, Liikelaitoksen toimitusjohtajien määräaikaisuus

HEL 2022-005324
More recent handlings
Case 3. / 106 §

Ändring av förvaltningsstadgan, visstidsanställning av affärsverkens verkställande direktörer och överföring av befogenheter från kanslichefen till affärsverkens direktioner

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 från och med 1.6.2022.

Behandling

På förslag av ordföranden behandlade stadsfullmäktige, med avvikelse från föredragningslistan som publicerades 12.5.2022, som följande ärendet som gäller ändring av förvaltningsstadgan. Efter det fortsatte behandlingen i enlighet med föredragningslistan med ärendet som gäller ändringar i budgeten med anledning av bolagiseringen av verksamheten vid Helsingfors stads trafikaffärsverk.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ändringen av förvaltningsstadgan avser ledande tjänsteinnehavare vid affärsverken inom centralförvaltningen i 5 kap. 4 §, ledande tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn i 5 kap. 7 §, allmänna befogenheter för direktionerna för affärsverken i 11 kap. 1 § och kanslichefens befogenheter i 12 kap. 1 §.

I och med ändringen utses de verkställande direktörerna i fortsättningen för högst sju år. Dessutom överförs befogenheter i fråga om premieringar på basis av resultat eller prestationer när det gäller de verkställande direktörerna för affärsverken från kanslichefen, och i fråga om trafikaffärsverket från sektorchefen i stadsmiljösektorn, till direktionerna för affärsverken. Ändringarna är sammanställda i bilaga 2.

Om anställning i tjänsteförhållande föreskrivs i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003). Dessutom bestäms i Helsingfors stads förvaltningsstadga om kanslichefens och sektorchefernas tidsbestämda tjänsteförhållanden.

I regel anställs tjänsteinnehavare i tjänsteförhållande tills vidare. En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid endast om det föreskrivs särskilt om anställning för viss tid i en lag eller förordning. Om grunderna för anställning av tjänsteinnehavare på viss tid föreskrivs i 3 § 2 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. En grund för anställning på viss tid som nämns i 3 § är uppgiftens art.

Enligt regeringens proposition angåendelagen om kommunala tjänsteinnehavare (RP 196/2002 rd, s. 28–29) hänför sig grunden i allmänhet till situationer där det är fråga om en viss uppgiftshelhet som är tidsmässigt och innehållsmässigt begränsad, t.ex. ett visst projekt. Som exempel nämns tjänsten som biträdande kommundirektör.

Uppgiften som verkställande direktör vid ett av Helsingfors stads affärsverk kan i fråga om ansvar och inflytande jämställas med uppgiften som biträdande stadsdirektör. Affärsverkens verkställande direktörer arbetar som högsta tjänsteinnehavare vid ett affärsverk och som föredragande vid sammanträden för direktionen för affärsverket.

Genom ett långt tidsbundet anställningsförhållande på sju år säkerställs kontinuiteten i affärsverkets verksamhet och en sådan förnyelse av den högsta ledningen som bör anses vara grundad med tanke på att reagera på förändringar i omvärlden, upprätthålla konkurrenskraften och utveckla verksamheten. Tjänsteförhållanden på viss tid för affärsverkens verkställande direktörer kan motiveras i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare med anställningens särskilda art.

Med överföringen av befogenheter från kanslichefen till affärsverkens verkställande direktörer och i fråga om trafikaffärsverket från sektorchefen i stadsmiljösektorn till direktionerna för affärsverken säkerställs att ordförandena för direktionerna har en mer betydande roll i fråga om arbetshandledning och som aktiva samtalspartner. Avsikten med ändringen är att styra affärsverkens verksamhetskultur i en riktning som liknar aktiebolagens.

Ändringarna i förvaltningsstadgan gäller även affärsverkens nuvarande verkställande direktörer, med undantag av tjänsteförhållandets längd på viss tid, vilket inte tillämpas på de nuvarande verkställande direktörernas tjänsteförhållanden som gäller tills vidare.

Borgmästaren framställde ärendet 26.4.2022 (57 §).

Close

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 343

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.6.2022 lukien.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Mikko Kiesiläinen, pääekonomisti, puhelin: 044 5051396

mikko.kiesilainen@hel.fi

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Close

This decision was published on 25.05.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Mikko Kiesiläinen, huvudekonomist, telefon: 044 5051396

mikko.kiesilainen@hel.fi

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi