Virkamatka, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen virkamatka Ahvenanmaalle valtakunnallisille museopäiville 17. – 19.5.2022

HEL 2022-006362
More recent handlings
§ 2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen virkamatka Ahvenanmaalle valtakunnallisille museopäiville 17.–19.5.2022

Deputy Mayor

Päätös

Apulaispormestari päätti hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen ja liikuntajaoston puheenjohtaja Sami Muttilaisen virkamatkan Ahvenanmaalle Suomen museoliiton 99. vuosikokoukseen ja valtakunnallisille museopäiville 18.−20.5.2022.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 6.5.2019 § 321 hyväksynyt luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevat periaatteet. Niiden mukaan kaupungin toimielimet voivat perustellusta syystä tehdä virkamatkoja, jotka liittyvät toimielimen toimialaan ja joista on hyötyä toimielimen tehtävien hoitamisessa.

Suomen museoliiton 99. vuosikokous pidetään 19.5.22 Ahvenanmaalla. Samassa yhteydessä järjestetään valtakunnalliset museopäivät 18.−20.5.2022. Virkamatkalle on lähdössä myös vs. kulttuurijohtaja sekä kaupunginmuseon ja Helsingin taidemuseon henkilökuntaa.

Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen mukaan yksittäisten luottamushenkilöiden virkamatkoista päättää kukin apulaispormestari oman toimialansa osalta silloin kun matka liittyy toimialan toimintaan ja matkalle osallistuva on toimialan toimielimen jäsen. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa, vähin kokonaiskustannuksin ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla kuin mahdollista ottaen huomioon matkan tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.

Luottamushenkilön oikeuteen saada virkamatkan perusteella matkakustannusten korvausta, päivärahaa ja muita vastaavia korvauksia noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevia määräyksiä. Korvausta virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista ja päivärahasta haetaan kirjallisesti. Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahoista.

This decision was published on 10.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi