Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun työsuhteisten oikeus toteuttaa hankintoja 2023

HEL 2022-015154
More recent handlings
§ 12

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön vastuulla vuonna 2023

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että jäljempänä mainitulla työsuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että:

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallinto-sääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen.

Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

This decision was published on 31.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lea Hannola, suunnittelija, puhelin: 09 310 38397

lea.hannola@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö