Virkasuhteen täyttäminen, Koillisen terveysasema, Puistolan toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTE-02-646-22

HEL 2022-015574
More recent handlings
§ 2

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Koillisen terveysasema, Puistolan toimipiste, työavain SOTE-02-646-22

Johtava ylilääkäri

Päätös

Johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 020329, Terveys- ja päihdepalvelut, Koillisen terveysasema, Puistolan toimipiste) 1.2.2023 lukien 4635,76 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Virkaan otettu on esittänyt 17.1.2023 päivätyn selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on avoin virka.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on työskentely Puistolan terveysasemalla ja osallistuminen päivystykseen, kutsuntatarkastuksiin ja muihin erikseen määriteltäviin terveyskeskuslääkärin työhön kuuluviin määrättyihin tehtäviin.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä ja osallistumista toiminnan kehittämiseen ja hyviä päivystysvalmiuksia.

Eduksi luetaan Helsingin terveyskeskuksen ja Puistolan toimipisteen toiminnan tuntemus sekä aikaisempi kokemus terveyskeskuslääkärin tehtävistä Puistolan terveysasemalla.

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 13.12.2022 -9.1.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** 11.1.2023. Haastattelijana toimi johtava ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Lisäksi hänellä on reumatologin erikoislääkärin pätevyys. Vuonna 1989 hän on väitellyt lääketieteen tohtoriksi Minskin Lääketiede Instituutissa Valkovenäjällä. Hän on työskennellyt Suomessa vuodesta 2009 eri paikkakunnilla ja yhtäjaksoisesti **********

Hakija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset koulutuksen osalta. Hänellä ei kuitenkaan ole viran edellyttämää riittävää ruotsin kielen taitoa, vaikka onkin aiemmin työskennellyt ruotsiksi muilla paikkakunnilla.

Hallintosäännön 25 luku määrittelee kaksikielisyyden. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla valinnasta päättävä viranhaltija voi perustellusta syystä päättää kielitaidosta poikkeamisesta. Esimerkiksi ulkomaisen tutkinnon suorittanut, Suomessa laillistettu lääkäri voidaan vapauttaa ruotsin kielen taidosta sellaisessa yksikössä, jossa ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä on riittävästi.

Puistolan terveysasemalla on kolme lääkäriä, joilla on vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito. Täten ruotsinkielisille potilaille voidaan aina järjestää pääsy ruotsin kieltä osaavan lääkärin vastaanotolle, jolloin ruotsinkielisen väestön mahdollisuus saada palvelua omalla äidinkielellään on turvattu.

Koska virkaan ei ole ollut muita kaikki kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ja virkaan valittava on tehtävässään kokenut ja suoriutunut siitä hyvin, hänet voidaan kokonaisarvioinnin perusteella nimittää terveyskeskuslääkärin virkaan, vaikka hänellä ei ole viran edellyttämää tyydyttävää ruotsin kielen suullista taitoa. Virkaan valittavalla ********** on lisäksi alueen vieraskieliset asukkaat huomioiden muiden hyödyllisten kielien (sujuvasti viro ja venäjä, tyydyttävästi saksa) osaamista.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on erittäin hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran hoitamiseen Koillisen terveysaseman Puistolan toimipisteessä.

This decision was published on 23.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marika Buch Lund, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 59800

marika.buch.lund@hel.fi

Decisionmaker

Marika Buch Lund
johtava ylilääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.