Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja (11 kpl), työavain KASKO-03-383-22

HEL 2022-015606
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, ohjaava tuntiopettaja, työavain KASKO-03-383-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita päätoimisen ohjaavan tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 13.2.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Ohjaavan opettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.12.2022 – 9.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat ohjaavan opettajan tehtävät kampus 5:n koulutuksissa.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Tehtävään kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen yhdessä muiden tiimiläisten kanssa tieto- ja taitopajoilla sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Toimiminen työparina opetus- ja ohjaustilanteissa ammatillisten ja/tai yhteisten tutkinnon osien opettajien kanssa.

Tehtäviin kuuluvat myös eri ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen tutkintotavoitteisissa opinnoissa tai tutkintoon valmistavassa (TUVA) koulutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa eri toimijoiden kanssa. Samoin toimipaikassa sovittavat muut vastuutehtävät.

Lisäksi tehtävässä edellytetty hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä ohjauksellista ja valmentavaa otetta. Eduksi luettu kokemus ammatillisesta koulutuksesta sekä monipuoliset pedagogiset taidot.

Tehtävien määräaikaisuuden perusteena on saatu erillismääräraha.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusikymmentäkahdeksan (68) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 53 hakijalla. Kuusi hakijaa perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 24 hakijaa. Kutsutuista kaksi ei saapunut haastatteluun.

Teams -ryhmähaastattelut toteutettiin 13.1.2023 ja 1.2.2023, haastattelijoina toimivat kampus 4 rehtori Sirpa Lindroos sekä koulutuspäälliköt Jussi Virtanen, Reetta Montonen ja Marianne Hellsten.

Haastattelujen jälkeen viisi (5) hakijaa ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2022).

********** vahvuudeksi katsottiin monipuolinen työkokemus ohjauksessa. Hänellä on hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot sekä ohjauksellinen ja valmentava ote. Hänellä on työkokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustehtävistä sekä näyttöä toimimisesta menestyksekkäästi erilaisten opiskelijoiden ohjauksessa moniammatillisessa tiimissä.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 13.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83383

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3