Kokoonpanon muutos, kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto

HEL 2023-000667
More recent handlings
Case 7. / 299 §

V 24.5.2023, Val av ledamot och ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

Helsinki City Board

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

 
  • beviljar Hildur Boldt avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion och
  • väljer den nuvarande ersättaren Johannes Waris till ledamot och Marianne Taipale till hans personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som tar slut i maj 2025.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad denna paragraf beträffar.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 239) Hildur Boldt (SDP) till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som inleddes 2021. Hildur Boldt anhöll 16.1.2023 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion på grund av personliga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Enligt 2 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska de som väljs in i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion företräda den svenska språkgruppen.

Close

Stadsstyrelsen 02.05.2023 § 275

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Elisa Gebhard.

Föredragande
förvaltningsdirektör
Kirsi Remes
Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Close

This decision was published on 30.05.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

förvaltningsdirektör
Kirsi Remes

Ask for more info

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 16.1.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.