Vahingonkorvaus, autovaurio, Kukkaniityntie 19

HEL 2023-001475
More recent handlings
§ 281
This decisionmaker is no longer active

Skadeståndsyrkande, bilskada

Tiimipäällikkö

Beslut

Chefen för skadeståndsteamet beslutade att avslå sökandens skadeståndsyrkande.

Skälen för beslutet

Sökandens krav

Den 1 februari 2023 lämnade sökanden in ett skadeståndsyrkande på 700 euro till staden. Enligt yrkandet har sökandens bil gått sönder eftersom sökanden körde i en grop i vägen vid Blomängsvägen 2 den 11 januari 2023. Enligt yrkandet var vägbanan dåligt plogad, blöt, slaskig och isig. Gropen som sökanden hade kört i var full av vatten. Sökanden hade enligt yrkandet väjt en annan bil när skadan inträffade. Sökanden har också skickat en karta och bilder på skadeplatsen till staden.

Tillämpliga normer och föreskrifter

Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden ålägger staden att hålla gatorna i ett skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov. Vid bestämmandet av nivån på underhållet beaktas gatans betydelse för trafiken, trafikvolymen, väderleken och förutsebara förändringar i väderleken, tiden på dygnet, de olika trafikformernas behov, samt hälsoeffekten, trafiksäkerheten och trafikens framkomlighet.

Gatuunderhållet omfattar bland annat underhållet av gatukonstruktioner, såsom reparationen av en skadad gatubeläggning eller ombeläggning.

Enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden kan kommunen utfärda närmare föreskrifter om hur vinterunderhållet, det övriga underhållet samt renhållningen av gator och allmänna områden ska skötas med iakttagande av de skyldigheter som föreskrivs i lag och de lokala förhållandena. Föreskrifterna om underhålls- och renhållningsarbetet kan gälla bland annat tiden för att utföra arbetet och renhållningskategorier efter målnivån.

Blomängsvägen tillhör underhållsklass II.

Snö, slask och is tas bort från klass II-gator så att det inte blir ojämnheter som hindrar trafiken. Om vägen är hal sköts den omedelbart efter klass I-gator. Gång- och cykelvägar som tillhör underhållsklass II plogas om det är mer än 5 cm snö. Åtgärderna ska påbörjas inom fyra timmar, men den snö som fallit under natten måste plogas senast klockan 10. Tiden börjar när vädret har orsakat avsevärd ökning av halka på vägen eller när snöfallet har upphört och det har snöat mer än 5 cm.

På en väg där hastighetsbegränsningen är högst 30 kilometer i timmen kan det finnas fartgupp, upphöjda övergångsställen eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner för fartdämpning som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt. Med hjälp av tvärgående vägmarkeringar kan ett övergångsställe eller ett ställe på vägen där det krävs särskild uppmärksamhet och fokus på körhastigheten markeras. Fartgupp markeras med en vit rutmarkering. Markeringen används också vid ett upphöjt övergångsställe eller någon annan motsvarande konstruktion.

Förutsättningarna för skadeståndsansvar

Ett skadefall medför inte i sig att staden blir skadeståndsskyldig.

Den som ansvarar för underhållet av gatan måste ha varit vårdslös, oaktsam eller gjort fel för att ska bli skadeståndsansvarig. Dessutom ska det finnas ett orsakssamband mellan handlingen eller försummelsen och skadefallet.

Om underhållet har utförts korrekt eller omständigheterna har gjort underhållsarbetet onödigt eller att sköta underhållet skulle ha varit oöverstigligt under omständigheterna vid tidpunkten för skadan blir den som ansvarar för underhållet av gatan befriad från skadeståndsansvaret.

Om den som varit föremål för skadan har medverkat till skadan eller om även någon annan yttre omständighet har varit orsaken till skadan, kan ersättningen skäligen jämkas eller förvägras helt.

Information och utredningar i ärendet

Ansvarige för underhållet av området har gett sin utredning om underhållsåtgärderna på skadeplatsen. Enligt utredningen plogades skadeplatsen den 11 januari 2022 klockan 9.42. Den tidigare plogningen gjordes den 10 januari 2023 klockan 5.22. Båda dagarna genomfördes även närtransport av snö. De erhållna utredningarna är baserade på GPS-data.

Enligt Forecas väderstationen som ligger i Kumpula i Helsingfors har temperaturen den 11 januari 2023 varierat mellan 0,7 °C och 2,1 °C. Snödjupet har minskat från 29 centimeter till 23 centimeter under dagen. Det har regnat under dagen. Det har regnat snöslask och snö på kvällen.

Staden har inte tagit emot några klagomål om plogning av skadeplatsen under januari 2023. Staden har inte mottagit några andra liknande skadeståndsyrkande från denna skadeplats.

Det finns ett upphöjt övergångsställe vid skadeplatsen. Dess kanter är långsluttande och dess höjd är inom tillåtna gränser. Det finns en 30 km/h hastighetsbegränsning i området, vilket innebär att fartguppet inte behöver markeras separat med trafikskylt. Det finns inget som skulle kräva reparation i det upphöjda övergångsstället, och det har inte gjorts några reparationer på den. Staden har inte fått några klagomål över fartguppet som ligger på skadeplatsen. På basis av sökandes utredning har sökanden möjligtvis kört i vattenfåran som finns i ändan av fartguppet eller en trottoarkant då personen har väjt motriktad trafik. Vattenfåran säkerställer flödet av vattnet på gatan i rätt riktning och det är inte en strukturell defekt. Den är en del av strukturen på det upphöjda övergångsstället.

Beaktandet av omständigheterna och andra faktorer som påverkar saken

Gatuanvändarna kan själva vidta åtgärder för att minska risken för att råka ut för olycksfall genom att bereda sig på växlingar i föret genom att ta tillräcklig hänsyn till dessa omständigheter när de rör sig på gatorna (Regeringens proposition 281/2004, sid. 18).

Enligt vägtrafiklagen ska en vägtrafikant för undvikande av fara och skada iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver med beaktande av vägens skick, vädret, väglaget, sikten, fordonets belastning och lastens art samt andra omständigheter. Kontrollen över fordonet måste kunna behållas i alla trafiksituationer. Ett fordon måste kunna stannas på den del av den framförvarande vägen som går att överblicka och i alla förutsägbara situationer.

En vägtrafikant ska för undvikande av fara och skada förutse andra vägtrafikanters agerande och anpassa det egna agerandet enligt det för att främja en smidig och trygg trafik.

Vid ett övergångsställe krävs det särskild uppmärksamhet och fokus på körhastigheten. Ett upphöjt övergångsställe förbättrar fotgängarnas säkerhet eftersom det tvingar fordonsföraren att köra långsammare. Föraren av fordonet har större möjligheter att se en fotgängare som är på väg till övergångsstället. Vid en eventuell olycka blir kollisionshastigheten låg och de potentiella skadorna mindre.

Sammanfattning och slutsatser

Om den som varit föremål för skadan har medverkat till skadan, kan ersättningen jämkas eller förvägras. Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver och kontrollen över fordonet måste kunna behållas i alla trafiksituationer. Skadeplatsen har vinterunderhållits i enlighet med stadens normer. Det finns ett intakt förhöjt övergångsställe och låga hastighetsgränser vid skadeplatsen.

Med hänsyn till utredningarna som erhållits i ärendet, väderförhållandena och underhållsåtgärderna är slutsatsen att staden anser sig ha agerat omsorgsfullt. Med stöd av vad som tidigare framförts anser staden att den inte har åsidosatt sina lagenliga skyldigheter och är inte ersättningsskyldig i fallet.

Tillämpliga bestämmelser

Skadeståndslag (412/1974) 2 kap 1 §, 6 kap 1 §

Lag om underhåll och renlighet av gatan och vissa allmänna utrymmen (669/1978) 1 - 4 §§, 14 §

Vägtrafiklag (729/2018) 3 §, 5 §, 86 §, Bilaga 3.3 C32 hastighetsbegränsning, Bilaga 4.2 L5 fartgupp

Befogenhet

Sektorchefen för stadsmiljösektorn har den 19 december 2022 fattat beslutet 45 §, enligt vilket chefen för skadeståndsteamet vid enheten för juridiska tjänster av förvaltningstjänster och juridiska tjänster beslutar om skadestånd som berör sektorn när beloppet av skadeståndsanspråket är högst 5 000 euro.

This decision was published on 22.08.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads stadsmiljönämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, beredare, telefon: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö