Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, Lehtori, opinto-ohjaus, KASKO-03-319-22

HEL 2023-001986
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, opinto-ohjauksen lehtori, työavain KASKO-03-319-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita opinto-ohjauksen lehtorin virkaan (vakanssinumero 004641) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjauksen lehtorin virka (vakanssinumero 004641) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1. – 30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin luonnontiedelukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä ovat opinto-ohjauksen lehtorin tehtävät Helsingin luonnontiedelukiossa.

Opinto-ohjauksen lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus ohjauksen ja hallinnon yhteistyöstä, työelämä- ja korkeakouluyhteistyöstä, tutortoiminnan ohjauksesta sekä suuren lukion opokollegiossa toimimisesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 51 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 46 hakijalla.

Videohaastatteluun kutsuttiin työkokemuksen ja hakemuksista ilmenneiden vahvuuksien perusteella 14 hakijaa. Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa:

**********

Yksilöhaastatteluihin hakijat valittiin videovastauksista välittyvien ohjausnäkemysten ja -kokemuksen perusteella.

Rehtori ja apulaisrehtori suorittivat yksilöhaastattelut ajalla 21.2. ja 1.3.2023.

**********

**********

**********

**********

Opinto-ohjauksen lehtorin tehtävässä Helsingin luonnontiedelukiossa tehtävässä korostuvat yhteistyö- ja verkostoitumistaidot. Lähes tuhannen opiskelijan oppilaitoksessa opinto-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä hallinnon, ryhmänohjaajien ja opiskeluhuollon kanssa. Lukio muuttaa Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle heinäkuussa 2023, ja sen jälkeen yliopisto- ja työelämäyhteistyö saanee uusia muotoja, joiden kehittämisessä opinto-ohjaajilla on merkittävä rooli.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Hautaniemi, Virka-apulaisrehtori, puhelin: 0931081194

minna.hautaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Kaisa Tikka
rehtori