Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, lehtori: matematiikka, fysiikka ja tietotekniikka, KASKO-03-352-22

HEL 2023-002011
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtori, työavain KASKO-03-352-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtorin virkaan (vakanssinumero 004549) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtorin virka (vakanssinumero 004549) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023 – 30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin luonnontiedelukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää kahden opetusyksikön kouluissa rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtorin tehtävät Helsingin luonnontiedelukiossa.

Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että arvostamme erityisesti kykyä verkostoitua ja kehittää opetusta yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi tehtävässä luetaan eduksi kokemus ICT-opettajana toimimisesta sekä kokemus korkeakouluyhteistyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Hakemusten perusteella valittiin yksilöhaastatteluun kolme hakijaa. Valintaan vaikuttivat muodollisen kelpoisuuden lisäksi kokemus lukio-opetuksesta tai muusta opetustyöstä. Valituilla hakijoilla oli kaikilla joko ajantasainen kokemus lukio-opetuksesta tai pitkä kokemus toisen asteen opetustyöstä.

Yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: **********

Haastateltavien annettiin valita paikan päällä tapahtuvan haastattelun sijaan Teams-haastattelu.

Haastattelun suorittivat ajalla 14.2.2023 ja 16.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori. **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Helsingin luonnontiedelukiossa korostuvat matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opetustehtävässä aineen opetuksen lisäksi myös muut lukio-opettajalle kuuluvat tehtävät. Valmiudet yhteisölliseen työhön, oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön sekä opiskelijoiden lukio-opintojen ohjaukseen ovat edellytyksenä tehtävässä onnistumiseen.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänen valintaansa puoltaa valmiudet kehittää opetusta jokaisessa viran opetettavassa oppiaineessa, vahva akateeminen tausta ja pitkäaikainen vastuunkanto lukion vaatimasta ICT-työstä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 21.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Salo, apulaisrehtori, puhelin: 09 310 72081

juha.salo@hel.fi

Decisionmaker

Kaisa Tikka
rehtori