Virkasuhteen täyttäminen, Porolahden peruskoulu, Päätoiminen tuntiopettaja, biologia ja maantiede, KASKO-01-1458-22

HEL 2023-002209
More recent handlings
§ 12

Virkasuhteen täyttäminen, Biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävän täyttäminen, Porolahden peruskoulu, työavain KASKO-01-1458-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023 – 31.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskoulu.Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan kahden alayksikön peruskoulussa tai lukiossa opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori. Viranhaltijan tehtävänä on biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävät Porolahden peruskoulussa.Biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa haettiin opettajaa, jolla on kykyä edistää biologian ja maantiedon opetuksessa uutta kokeilevaa pedagogiikkaa, kiinnostusta samanaikais- ja yhteisopettajuuteen, valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin sekä oppilaan yksilöllisten opinpolkujen rakentamiseen. Lisäksi toivottiin kokemusta tutkivan oppimisen ja ilmiöpohjaisuuden käytöstä opetuksessa, koulun hyvinvoinnin ja oppimisen tuen rakenteiden kehittämisestä sekä kieli- ja kulttuuritietoisesta pedagogiikasta.Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 24 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 23 hakijalla. Videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa, joista haastatteluun osallistui kahdeksan hakijaa. Videohaastattelun ja hakemusten perusteella toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Haastattelun suorittivat 6.2.2023 - 10.2.2023 rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

Biologian ja maantiedon päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä korostuvat vahva pedagoginen osaaminen, vuorovaikutustaidot, kyky tiimiopettajuuteen, valmius yhteistoiminnallisiin työtapoihin sekä kokemus tutkivan oppimisen ja ilmiöpohjaisuuden käytöstä opetuksessa sekä kyky toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä yleis- ja erityisopetuksen välillä. Lisäksi tehtävässä korostuvat erinomaiset tieto- ja viestintäteknologian pedagogiset käyttötaidot sekä koko koulun hyvinvoinnin ja oppimisen tuen rakenteiden kehittäminen sekä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka.Kaikilla haastattelun viimeiselle kierrokselle valituilla on muodollisen kelpoisuuden lisäksi riittävästi työkokemusta tehtävän vaatimukset huomioiden. Hakijoilla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, kyky tehdä yhteistyötä ja oppilaslähtöinen näkökulma opetuksessa ja kasvatuksessa. Kaikilla haastatelluilla on kokemusta työn yhteissuunnittelusta ja kiinnostusta yhteisopettajuuteen ja he käyttävät monipuolista pedagogiikkaa opetuksessa. Kaikki haastateltavat toteuttavat tutkivaa oppimisen ja ilmiöpohjaista oppimista. Tehtävässä eduksi luettua kokemusta ja kehittämishalua tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä on kaikilla hakijoilla.Porolahden peruskoulun rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Markku Keijonen, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 82660

markku.keijonen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Heikkinen
rehtori