Toimivallan siirtäminen Nuorten vastaanotto 1 -alayksikön työsuhteisille toimenhaltijoille hankintojen tekemisestä

HEL 2023-003211
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut -yksikön Nuorten vastaanotto 1 -alayksikön työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 8.3.2023 alkaen

Lastenkodin johtaja

Päätös

Lastenkodin johtaja päätti oikeuttaa alla mainitut Nuorten vastaanotto 1 -alayksikön työsuhteiset työntekijät toteuttamaan hankintoja lastenkodin johtajan vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti, edellyttäen, että

 • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
 • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa ja
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Toimenhaltijoiden arvonlisäveroton hankintaoikeus on 8.3.2023 alkaen:

 • johtava ohjaaja (vakanssinumero 045386) 500 € ja Nuorten vastaanotto 1 ja 2 lastenkodin johtajan sijaisena 5000 €
 • johtava ohjaaja (vakanssinumero 035887) 500 €ja Nuorten vastaanotto 1 ja 2 lastenkodin johtajan sijaisena 5000 €

Päätös korvaa lastenkodin johtajan päätöksen 8.6.2022 § 2 ja lastensuojelupalvelujen päällikön päätöksen 29.8.2019 § 6.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy omalla toimialallaan perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnasta lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 14.2.2023 § 28 päättänyt toimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Sosiaali- , terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 kohdan mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Edellä olevaan perustuen lastenkodin johtaja antaa Nuorten vastaanotto 1 -alayksikön työsuhteisille toimenhaltijoille oikeuden toteuttaa hankintoja tällä päätöksellä mainittuun euromäärään asti.

This decision was published on 08.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rissanen, vs. lastenkodin johtaja, puhelin: 09 310 24100

minna.m.rissanen@hel.fi

Decisionmaker

Minna Rissanen
vs. lastenkodin johtaja