Valtionperintö, Valtiokonttori

HEL 2023-005289
More recent handlings
§ 51

Valtionperinnön vastaanottaminen

Kaupunginlakimies

Päätös

Hakemuspäivä

29.5.2023

Valtiokonttorin päätös 7.6.2023

Dnro VK/52741/08.02.01/2022; annettu Helsingin kaupungille tiedoksi 7.6.2023. Lainvoimaisuustodistus saapunut 10.8.2023.

Perittävä

**********

Kuolinpäivä

22.4.2022

Päätös

Kaupunginlakimies päätti ottaa valtionperinnön vastaan Valtiokonttorin päätöksessä mainituin ehdoin. Omaisuus on luovutettu käytettäväksi avustuksiin toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kaupunginlakimies päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään tarvittaviin toimiin valtionperintöön sisältyvien asunto-osakkeiden realisoimiseksi. Realisoinnin ja siihen liittyvien kulujen maksamisen jälkeen on rahavarat tilitettävä keskushallintoon käytettäväksi Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti ja siinä mainituin ehdoin. Lisäksi kaupunginlakimies päätti kehottaa taloushallintopalveluja huolehtimaan varojen kirjaamisesta.

Edelleen kaupunginlakimies päätti siirtää rahavarat keskushallintoon käytettäväksi Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti ja siinä mainituin ehdoin sekä kehottaa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikköä ottamaan vastaan ja tarkastamaan kuolinpesän hoitoa koskevan lopputilityksen ja huolehtimaan pesänhoitajan palkkion maksamisesta.

Päätöksen perustelut

Valtiokonttori on edellä mainitulla päätöksellään pysyttänyt osan pesän omaisuudesta valtiolla. Loppuosa pesän omaisuudesta on luovutettu Helsingin kaupungille.

Perintökaaren 5 luvun 2.2 §:n mukaan omaisuutta ei voida luovuttaa, jos sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä. Kaupungilla ei siten ole lakiin perustuvaa ehdotonta oikeutta saada kuolinpesän omaisuutta eikä Valtiokonttorin päätökseen ole siksi ollut aihetta hakea muutosta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

This decision was published on 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Sylvester, oikeuspalveluassistentti, puhelin: 09 310 36558

sanna.sylvester@hel.fi

Decisionmaker

Jenni Rope
kaupunginlakimies