Palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Kivelä

HEL 2023-005670
More recent handlings
§ 51

Palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Kivelä

Johtava ylilääkäri

Päätös

Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri päätti periä takaisin terveyskeskuslääkäri ********** liikaa maksettua palkkaa 1.-31.5.2021 väliseltä ajalta yhteensä 1015,48 euroa (nettosumma).

Päätöksen perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

Terveyskeskuslääkäri ********** on maksettu liikaa palkkaa 1.-31.5.2021 yhteensä 1015,48 euroa.

Terveysaseman lääkäreille maksettiin toukokuussa 2021 kompensaatiokorvausta Apotin käyttöönottoon liittyvästä suoritteiden laskusta johtuen. Palkanlaskennassa kompensaatiokorvauksen laskemisessa on ollut virheellisyyksiä työssäolopäivissä, osa-aikaisuuden tai ennakkokompensaationa maksetun maksun huomioon ottamisessa.

Työntekijää on kuultu palkan takaisin perintää koskevassa asiassa. 5.12.2022 pidettiin takaisinperintää koskeva kuulemistilaisuus, jossa terveyskeskuslääkäri ********** toi esiin, että hänellä on edelleen huomattava määrä Sarastian käyttöönotosta johtuvia palkkasaatavia Helsingin kaupungilta. ********** ehdotti, että perintää ei toimeenpantaisi ennen kuin hän on saanut palkkasaatavansa. Kuulemistilaisuudessa sovittiin, että esihenkilö varmistaa juridisesta tuesta, onko tällainen menettely mahdollinen. Juridisen tuen kannan mukaan takaisinperintä on mahdollista kohdistaa työntekijän palkkasaataviin siten, että takaisinperittävä summa vähennetään työntekijälle myöhemmin maksettavista palkkasaatavista. Palkkasaatavien maksamisen yhteydessä takaisinperintä jäi kuitenkin epähuomiossa suorittamatta.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetuin lain (2003/304) 56 §:n 1 momentin mukaan aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä voidaan suorittaa myös siten, että perittävä määrä vähennetään seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan palkasta. ********** liikaa maksettu palkka 1015,48 euroa vähennetään seuraavan palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan palkasta.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta yksikön päällikkö.

This decision was published on 15.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Decisionmaker

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri